Abstracts (Kabul:Sözlü)powered by AbstractAgent
OP-01Obez çocuklarda karın ağrısının nadir bir sebebi: Epiploic Appendagitis
Elif Yağlı, Ayşe Esra Yılmaz, Aydın Aslan
OP-02Her Tip 1 Diyabet tanısı alan hasta Tip1 Diyabet olmayabilir: MODY tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi
Deniz Özbay, Aslı Derya Kardelen Al, Ayşe Pınar Öztürk, Esin Erkılıç Özturan, Şükran Poyrazoğlu, Firdevs Baş, Feyza Darendeliler
OP-04Beş olgu nedeniyle civa zehirlenmesinin endokrin etkileri
Yavuz Özer, Hande Turan, Aydilek Dağdeviren Çakır, Mehmet Yıldız, Amra Andovic Yıldız, Kenan Barut, Özgür Kasapçopur, Olcay Evliyaoğlu, Oya Ercan
OP-05Semptomatik hipokalsemi ve nütrisyonel rikets nedenli hastane başvuruları: Göçmen Suriye’li süt çocuklarının predominansı
Melek Yıldız, Suna Kılınç
OP-06Çocuk hastalarda D vitamini eksikliğinin Helicobacter pylori enfeksiyonunun eradikasyon oranları üzerindeki etkisi
Suna Selbuz
OP-07Primer Konuşma ve Dil Gecikmesi ile Anne-Bebek Bağlanması arasındaki ilişki
Selda Küçük, Gülbin Gökçay, Perran Boran
OP-08Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğimizde İzlenen 4 ve 6 Aylık Bebeklerde Anne Sütü ile Beslenme Oranlarının Yıllara Göre Değerlendirilmesi- 13 Yıllık Deneyim
Hüray Kök, Ebru Şenol, Gonca Keskindemirci, Burak Selver, Emine Gülbin Gökçay
OP-10Pediatrik Adli Olguların Gelişimsel Tarama Sonuçları
Özlem Tezol, Khatuna Makharoblidze
OP-11Ebeveynlerin Aşı Tereddüt Düzeylerinin ve Karşıtlık Nedenlerinin İncelenmesi
Erhan Aygün, Hasan Said Tortop
OP-12Kawasaki Hastalarında Klinik, Laboratuvar Bulguların ve Prognozun Değerlendirilmesi
Mavera Uşaklıoğlu Erol, Rukiye Eker Ömeroğlu, Kemal Nişli, Aygün Dindar
OP-13Kawasaki hastalığı ve rekürrensi: 11 vakanın değerlendirilmesi
Esma Keleş Alp, Hayrullah Alp
OP-14Jüvenil Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hastalarda Psikometrik Ölçümlerin Hastalık İzlem İndeksleriyle Karşılaştırılması
Oya Köker Turan
OP-15Fallot Tetralojisi; Tedavi seçenekleri, pulmoner annülüs koruyucu cerrahi ve düşük pulmoner indeksli hastalarda tek merkez deneyimi
İsmail Balaban, Behruz Aliyev, Özgür Yıldırım, Dilek Suzan
OP-16Bir Yaşın Altındaki Asiyanotik Çocuklarda Göğüs Radyografisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
İrfan Oğuz Şahin
OP-17Beyaz önlük hipertansiyonu olan adolesanların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
Gülşah Kaya Aksoy, Çağla Serpil Doğan
OP-18Büyük Arterlerin Transpozisyonu Cerrahi Tedavisi; Tek Merkez Deneyimi
Özgür Yıldırım
OP-19Acil Servis ve Poliklinik Başvurularında Senkopun Gözardı Edilen Bir Nedeni:Ölümcül Kardiyak Aritmiler
Gülhan Tunca Şahin, Yakup Ergül
OP-20Familyal hiperkolesterolemili çocuklarda P dalga dispersiyonu ve ventriküler repolarizasyonun korelasyonu
Nafiye Emel Çakar, Ahmet İrdem
OP-21Gebe Okulunda Takip Edilen Annelerin Emzirme Sonuçları: Giresun Örneği
Muhammet Bulut
OP-22Preterm bebeklerin orta dönem (3 yıl) nöromotor gelişim sonuçları ve sonuçlara etki eden faktörler
Ali Bülbül, Dilek Kabakçı, Gülperi Yağar Keskin, Evrim Kıray Baş, Ebru Ayyıldız, Gizem Kara Elitok, Gülşen Köse, Sinan Uslu
OP-23Doğumsal diyafragma hernili sıçan fetüslerinde akciğer damarlanmasının karakterizasyonu
Furkan Durmuş, Emrah Aydın, Nilhan Torlak, Marc Oria Alonso, Birol Aslanyürek, Nilgün Güler Bayazıt, Esin Öztürk Işık, Jose Luis Peiro
OP-24Düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde konjenital anomalili bebeklerin yönetimi ve sonuçlarının çok merkezli uluslararası prospektif bir kohort çalışması ile değerlendirilmesi
Emrah Aydın, Egemen Eroğlu, Mehmet Ali Özen, Adesoji O Ademuyiwa, Emmanuel Ameh, Justine Davies, Kokila Lakhoo, Dan Poenaru, Niyi Ade Ajayi, Nick Sevdalis, Andrew Leather, Naomi Wright
OP-25Üçüncü Basamak Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşire ve Doktorların Bebeklerde Ağrı Yönetimi ile İlgili Değerlendirme Sonuçları
Melek Büyükeren
OP-26Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Klebsiella Oxytoca'nın Neden Olduğu Yalancı Salgın Yönetimi
Evrim Kiray Baş, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Nazan Dalgıç, Elif Aktaş, Emin Bulut, Ebru Ünal, Alper Divarcı
OP-27Diyabetik anne bebeği olan ve olmayan LGA (Large for Gestational Age) bebeklerin erken neonatal morbiditelerinin karşılaştırılması
Evrim Kiray Baş, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Alper Divarcı, Ebru Ünal, Hasan Avşar, Esra Ağırgöl, Ahmet Tellioğlu, Şehrinaz Sözeri
OP-28Preterm bebeklerde serum alüminyum düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi
Semra Bahar, Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Umut Zübarioğlu, Sinan Uslu, Alper Divarcı
OP-29Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Olguların Değerlendirilmesi
Özgül Bulut
OP-30Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin’in Umblikal Kord Kanında Ölçülmesi ve Neonatal Sonuçlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Seçkin İlter, İbrahim Deger
OP-31Prematüre Bebeklerde 25 Hidroksi vitamin D Eksikliği Respiratuvar Distres Sendromu İlişkisi
Sinan Tüfekci
OP-32Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı gösteren prematüre yenidoğanda beslenme intoleransı: riskli bebeğin tanınması
Sariye Elif Özyazıcı Özkan, Hakan Ongun
OP-33Kanserli Çocuk Hastalarda Sanat Uygulamaları İle Hastaneye, Tedaviye Ve İnvaziv İşlemlere Uyumunun Değerlendirilmesi
Hazal Hüzmeli, Aslıhan Özcan Morey, Rejin Kebudi
OP-34SPİNAL MUSKÜLER ATROFİDE UYKU ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Orhan Coşkun, Osman Kipoglu, Melis Özkan, Burçin Nazlı Karacabey, Akif Kılıç, Derya Şimşek Ceran, Gamze Başkent, Edibe Pembegül Yıldız, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan
OP-35Epilepsi hastalarında Levetirasetam monoterapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Emrullah Yüksel, Yasemin Karal
OP-36KORE ÖN TANILI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Tuğçe Aksu Uzunhan, Ahmet İrdem
OP-37Semptomdan Tanıya Çocukluk Çağı Böbrek Kanserleri: Tek Merkez Deneyimi
Işık Odaman Al, Melek Erdem
OP-38Ocak 2005-aralık 2007 tarihleri arasında Dr.Sami Ulus KHD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Akut Böbrek Yetmezliği tanısı ile takip edilen hastaların değerlendirilmesi
Başak Adaklı Aksoy, Gülay Demircin, Ülker Ertan
OP-39Nadir görülen bir vaka: Status epileptikus ile başvuran arjinaz eksikliği olgusu
Serçin Taşar, Asburçe Olgaç
OP-40Nöbet ve Bilinç Değişikliği ile Gelen İnfantlarda Sarsılmış Bebek Sendromu
Burçin Nazlı Karacabey, Edibe Pembegül Yıldız, Mine Çalışkan
OP-41Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with visceral leishmaniasis in childhood
Serap Karaman, Kamuran Karaman
OP-42Nörojen mesane tanısıyla çocuk nefroloji polikliniğimizde takip edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Bağdagül Aksu, Ayşe Ağbaş
OP-43Çocukluk Çağında Fasiyal Paralizi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Didem Ardıçlı, Deniz Yılmaz