Abstracts (Kabul:Tartışmalı Poster)powered by AbstractAgent
PS001Endobronşiyal Plazmositom Ve Rekürren Plazmositom: Bir Olguda İki Nadir Tanı
Endobronchial Plasmocytoma And Reccurrent Plasmocytoma: Two Rare Diagnosis In A Case
Hülya Deniz, Özlem Erçen Diken
PS002İnferior pulmoner ven orjinli inflamatuvar miyofibroblastik tümör
Inferior pulmonary vein originated inflammatory myofibroblastic tumor
Ümit Aydoğmuş, Erhan Uğurlu, Figen Türk, Gökhan Yuncu
PS003A Rare Cause of Cavitary Lesion in the Lung: Richter’s Transformation
Fatma Yıldırım, İskender Kara, Sedat Yıldız, Nalan Akyürek, Kadir Acar, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel
PS004Swyer-James (Macleod) Sendromu: Olgu nedeniyle
Swyer-James (Macleod) Syndrome: A case report
Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu, Zühre Taymaz, Neriman Çelebi
PS005Erişkin Dönemde Tanı Konulan Swyer-James-Macleod Sendromu; Üç Vaka Nedeniyle
Adult Diagnosis Of Swyer-James-Macleod Syndrom; Due To Three Cases
Aysel Kargi·, Emine Dağıstan, Zehra Yaşar, Betül Kızıldağ, Sıdıka Sezgin, Fahrettin Talay, Safiye Gürel
PS006Romatoid Artrit Ve Pulmoner Lenfoma Birlikteliği
Rheumatoid Arthritis With Pulmonary Lymphoma
Neslihan Özçelik, Yılmaz Bülbül, Funda Öztuna, Savaş Özsu, Atila Türkyılmaz
PS007Endobronşiyal Pulmoner Schwannoma
Endobronchial Pulmonary schwannoma
Murat Yıldız, Zafer Aktaş, Çiğdem Biber, Behiye Akkalyoncu, Funda Demirağ
PS008Olgu sunumu:Endobronşiiyal soliter papillom
Case report: Solitary Endobronchial papilloma
Hatice Uluçoban Dede, Ömer Özbudak, İrem Hicran Özbudak
PS009Yaşlı hastaların hastane yatış ve mortalite oranları: artıyor mu, artmıyor mu?
Hospitalization and mortality rate in elder patients: increasing or not?
Tutku Moralı, Zühal Karakurt, Özlem Oruç, Selahattin Öztaş, Baran Gündoğuş, Cüneyt Saltürk, Feyaz Kabadayı, Fatma Tokgöz, Hasan Özgen, Pınar Atagün Güney, Döndüye Özgül, Hatem Konaşoğlu
PS010Astım, KOAH ve bronşektaziye bağlı ölümler önlenebilir mi?
Could the deaths due to asthma, COPD and bronchiectasis be preventable?
Sedat Altin, Cengiz Özdemir, Demet Turan, Fatma Işıl Uzel, Pelin Karadağ
PS011Hastaların Göğüs Hastalıkları Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Varlığı Hakkındaki Tutumları
The Attitudes of Patients toward the Presence of Students in Chest Medicine Outpatient Practice
Duygu Fidan, Yasemin Karaman, Ersan Atahan, Şermin Börekçi, Sema Umut
PS012İstanbul İlinde Aile Hekimi Başına Düşen KOAH’lı hasta sayıları
The number of patients with COPD per primary care physician in İstanbul
Sedat Altin
PS0132013 yılında Solunum Pazarında ençok satılan Tiotropium ve Salmaterol-Flutikazon’un illere göre reçeteleme durumu
Prescribing status of Thiotropium and Salmeterol-Fluticasone according to cities which was best seller in Respiratory Market in 2013
Sedat Altin, Handan Altın
PS0142013 yılında Sağlık Hizmetinin Kurumlara Göre Dağılımı Adaletli mi?
Is health service distribution according to the institutions fair in 2013?
Sedat Altin, Atilla Uysal, Özkan Devran, Esra Günaydın, Thierry Sibemana
PS0152013 yılı solunum Sistemi Ölümlerinin İllerimize göre dağılımı
The distrubition of respiratory system deaths according to cities in 2013
Edhem Ünver, Sedat Altın, Ömer Faruk Demir
PS016Bronkoskopi ve Malpraktis Değerlendirmesi
Bronchoscopy and Evaluation of Malpractice
Gülseren Sağcan, Nazım Özdemir, İbrahim Üzün, Hızır Aslıyüksek
PS017Sigara Bırakma sürecindeki seçilmiş olguların 3 aylık takibinde, takip başarısının yaşla ilişkisi
Relation between follow up success and age in 3 months follow up period after smoking cessation
Pınar Pazarlı Bostan, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Karaköse, Levent Kart
PS018Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Smoking Prevalence and Related Factors Among Secondary and High School Students in Tokat Province
Gizem Emekdar, Rıza Çıtıl, Yalçın Önder, Yunus Emre Bulut, Özkan Yaşayancan, Nafia Özlem Kazancı, Ergün Sönmezgöz, Mücahit Eğri
PS019Factors Associated With Smoking Initiation Age İn Adults
Zehra Yasar, Aysel Kargı, Fahrettin Talay, Tuncer Tug, Erdogan Cetinkaya, Ozlem Kar Kurt
PS020Hastane Çalışanlarında Sigara İçme Durumu ve Yaşam Kalitesi
Smoking Habit and Quality of Life in Hospital Staff
Gülçin Sarı, Gülay Dinç, Deniz Aydoğan Tavlı
PS021Kimya işkolunda beyaz yakalı çalışanların sigara içme özellikleri
Characteristics of smoking white- collar employees in chemical sector
Gökhan Erdoğan, Mehmet Atilla Uysal, Esra Sönmez, Hişam Alahdab, Fatma Topaloğlu
PS022Bronş Anastomozunun Mukormikozisi: Başarı İle Tedavi Edilen Akciğer Nakli Olgusu
Mucormicosis Following Lung Transplantation: Successful Management of A Fatal Complication
Merih Kalamanoğlu Balcı, Şermin Ç.kökten, Şirin Menekşe, M.emirhan Işık, Ali Yeğinsu, Cemal Asım Kutlu
PS023Akciğer nakli sonrası iki kardeş, iki farklı komplikasyon
Two sisters, two different complications after Iung transplantation
Ebru Karaçay, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Pınar Ataca, Muhit Özcan, Suat Fitöz, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Serap Tıraş Teber, Özlem Özdemir Kumbasar
PS024Akciğer Transplantasyonu Sonrası Enfeksiyon Dışı Medikal Komplikasyonlar
Non-Infective Medical Complications After Lung Transplantation
Merih Kalamanoğlu Balcı, Mustafa Vayvada, Belma Erdoğan, Ali Yeğinsu, Cemal Asım Kutlu
PS025Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu: Bir Anket Çalışmasının İzdüşümü
Lung Transplantation in Turkey: The Projection of a Questionnaire Study
Gül Dabak, Levent Dalar, Erdal Taşçı, Stephen Clark
PS026Astım Olarak Takip Edilen Dev Bronkojenik Kist Olgusu
The Giant Bronchogenic Cyst Following as Asthma
Şule Gül, Güngör Çamsarı, Gülcihan Zehra Özkan, Yaşar Sönmezoğlu, İbrahim Dinçer, Serpil Başgüden
PS027Perkütan Trakeostomi girişimi esnasında gelişen özofagus perforasyonu olgusu
Case of esophageal perforation during percutaneous tracheostomy
Mustafa Muzaffer Yilmaz, Abidin Şehitoğulları, Ahmet Nasır
PS028Konjenital Posterior Mediastinal Kist; Nadir Olgu - Müllerian Kist
Congenital Posterior Mediastinal Cyst: A Rare Case - Mullerian Cyst
Hakkı Ulutaş, Ayşenur Akatlı, Muhammet Reha Çelik, Emine Şamdancı, Akın Kuzucu
PS029Bronkoplevral fistüller: Zorlu bir komplikasyon, 50 hastanın sonuçları
Bronchopleural fistulas: A challenging complication and the results of 50 patients
Serkan Yazgan, Soner Gürsoy, Banu Yoldaş, Ahmet Üçvet, Ozan Usluer, Tarık Yağcı
PS030Video-assisted thoracoscopic (VATS) operations in destructive forms of pulmonary tuberculosis
Odil Nematov, Shavkat Sabirov, Sunnatilla Abulkasimov, Shakir Mayusupov, Azamat Sharipov, Sherzod Rakhmanov, Eson Kholboev, Anvar Riskiev, Akram Irgashev
PS031Tracheal Resection due to Adenoid Cystic Carcinoma
Ni·lgün Kanlıoğlu Kuman, Serdar Şen, Özlem Erdal Özdemir, Sevilay Gürcan, İbrahim Meteoğlu
PS032Pnömonektomi sonrası geç dönem solunumsal sorunlar
The respiratory problems in late period after pneumonectomy
Ümit Aydoğmuş, Gökhan Yuncu, Figen Türk, Volkan Yarar
PS033Karsinoid Tümör Sebebiyle Bronkoplastik Rezeksiyon uygulanan En Genç Hasta (50 Ay)
The youngest patient (50 months) undergoing bronchoplastic resection due to carcinoid tumor
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Özkan Demirhan, Kemal Ayalp, Erkan Kaba, Elena Uyumaz, Bülent Karadağ, Gürsu Kıyan, Alper Toker
PS034Ailesel spontan pnömotoraks
Familial spontaneous pneumothorax
Özgür Öztürk, Tevfik İlker Akçam, Şeyda Örs Kaya, Özgür Samancılar, Kenan Can Ceylan
PS035Pulmonary Ossification Presented with Pneumomediastinum
Ni·lgün Kanlıoğlu Kuman, Serdar Şen, Ayşegül Örmeci, İbrahim Meteoğlu
PS036Posterior Mediastende Gelişen Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu
Gastrointestinal Stromal Tumor Case which Occured at Posterior Mediastinum
Süleyman Anıl Akboğa, Celal Buğra Sezen, Anar Süleymanov, Gizem Çalışkan, Ali Çelik, Abdullah İrfan Taştepe
PS037Genç Bir Erişkinde Akciğerin Çok Nadir Bir Tümörü: Primer Sinoviyal Sarkom
An Extremely Rare Lung Tumor Of A Young Adult: Primary Synovial Sarcoma
Ali Özdil, Gülistan Huriye Bozdağ, Önder Kavurmacı, Banu Yaman, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
PS038Pulmonary Vein Infiltration with Elevated SUV Uptake Level of Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Lung
Ni·lgün Kanlıoğlu Kuman, Serdar Şen, Tuğba Özbek, İbrahim Meteoğlu, Arzu Cengiz, Yakup Yürekli
PS039Ectopic Thyroid in the Lung
Ni·lgün Kanlıoğlu Kuman, Serdar Şen, Tuğba Özbek, Sevilay Gürcan, Özlem Erdal Özdemir, Ayşegül Örmeci, İbrahim Meteoğlu
PS040İdyopatik pulmoner fibrozis ve kollajen vasküler hastalıklarla ilişkili olağan intersitisyel pnömoni tanısı alan hastalarda sağkalıma etki eden faktörlerin karşılaştırılması
Comparison Of The Factors That Effect Survival In Idiopathic Pulmonary Fibrosis And Usual Intertitial Pneumonia Associated With Collagen Tissue Diseases
Mine Atun Dikici, Göksel Altınışık, Hande Şenol, Nevzat Karabulut, Sibel Özkurt, Neşe Dursunoğlu
PS041İdyopatik pulmoner fibrozis ve kollajen doku hastalıklarıyla ilişkili olağan intersitisyel pnömoni tanısı alan hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması
Clinical features of “Usual Intertitial Pneumonia”: Comparing idiopathic versus associated with Collagen Tissue Disease cases
Mine Atun Dikici, Göksel Altınışık, Hande Şenol, Nevzat Karabulut, Sibel Özkurt, Neşe Dursunoğlu
PS042Myelodisplastik sendrom ve idiopatik pulmoner fibrosis birlikteliği:Bir olgu nedeni ile
A case report of myelodisplastic syndrome and pulmonary fibrosis
Armağan Fatma Hazar, İpek Erdem, Canan Öneş, Pakize Sucu, Meral Uluköylü, Emel Eryüksel, Bedrettin Yıldızeli
PS043Kistik fibrozis ile birliktelik gösteren çoklu organ tutulumlu sarkoidoz olgusu
Multi-organ involvement of sarcoidosis in a case with cystic fibrosis
Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Mustafa Erelel
PS044Crack Eroin (Aluminyum Folyo Üzerinde Isıtma Yoluyla Buharlaştırma Yöntemi) Akciğeri: Yedi Olgu Nedeniyle
Crack Heroin(Evaporation Method By Heating On Aluminum Foil) Lung: Presentation of Seven Cases
Canan Demir, Zehra Selim, Berna Erden, Sevtap Gulgosteren, Cebrail Simsek
PS045Diffuse parenchymal lung diseases: a single center experience of 229 cases
Murat Türk, Fatma Yıldırım, Filiz Sadi Aykan, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
PS046Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizemde Klinik Özellikler
Clinical Characteristics Of Combined Pulmonary Fibrosis And Emphysema
Göksel Altınışık, Mine Atun Dikici, Hande Şenol, Nevzat Karabulut, Sibel Özkurt, Neşe Dursunoğlu
PS047Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında D Vitamini Düzeyinin Hastalığın Ağırlığı İle İlişkisinin Saptanması
Determination of the Relationship Between Vitamin D Levels and Severity of Diffuse Parenchymal Lung Disease
Eda Durmuş, Ahmet Ursavaş, Esra Uzaslan, Mehmet Karadağ
PS048Sarkoidoz hastalarında Bronkoalveoler Lavaj İncelemesinde Sitolojik ve Flow sitometrik Farklılıklar
Difference Between Cytologic and Flow cytometric Study of Bronchoalveolar Lavage in Sarcoidosis
Nail Yılmaz, Ergi Hysi, Ersan Atahan, Şermin Börekçi
PS049Sarı Tırnak Sendromu (Olgu Sunumu)
Yellow Nail Syndrome (Case Report)
Saltuk Buğra Kaya, Süleyman Savaş Hacıevliyagil
PS050Akut Miyeloid Lösemi ( AML- M3) tedavisi sırasında gelişen ATRA Sendromu
ATRA Syndrome during the treatment of Acute Myeloid Leukemia (AML-M3)
Tuğba Önyilmaz, Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Ayfer Gedük
PS051Lenfanjioleiomyomatozis olgusunda sirolimus tedavisi
Sirolimus treatment in a case with lymphangioleiomyomatosis
Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan
PS052Rivaroksaban Kullanımına Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji: İlk olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Rivaroxaban: First Case Report
Fatma Canbay, Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Hakan Ertürk
PS053İnhaler GMC-SF tedavisi uygulan pulmoner alveoler proteinozis olgusu
Pulmonery alveolar proteinosis case treated with inhaled GMC-SF
Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Kübra Akan, Mustafa Erelel
PS054Dispne etyolojisinde hipersensitivite pnömonisi ve karsinoid tümör birlikteliği
Carcinoid tumor with hypersensitivity pneumonia in the etiology of dyspnea
Elif Yılmazel Uçar, Bugra Kerget, Ömer Araz, Mehmet Meral, Leyla Sağlam
PS055Tiyol/disülfid homeostazis: İleri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli hastalar için prognostik biomarker mıdır?
Thiol/disulfide homeostasis: a prognostic biomarker for patients with advanced non-small cell lung cancer?
Nigar Dirican, Ahmet Dirican, Orhan Şen, Ayşe Aynalı, Şule Atalay, Hacı Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Serpil Erdoğan, Münire Çakır, Ahmet Akkaya
PS056Mediastinal Matür Kistik Teratom İle İlgili Kurumsal Deneyimimiz: 17 Olgunun Değerlendirilmesi
Single Institutional Experience with Mediastinal Mature Cystic Teratoma: An Analysis of 17 Cases
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Levent Alpay, Ayşe Ersev, Cüneyt Saltürk, Çağatay Tezel, İrfan Yalçınkaya, Adnan Yılmaz
PS057Opere küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında mediastinal lenf nodu değerlendirilmesi (pet/bt-mediastinoskopi-torakotomi karşılaştırılması)
Evaluation of the mediastinal lymph nodes in operated non-small cell lung cancer patients (comparison with PET / CT-mediastinoscopy-thoracotomy)
Fadime Kelesoglu, Veysel Yılmaz, Hasan Akın, Muzaffer Metin, Adnan Sayar, A. Filiz Koşar, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
PS058Neoadjuvan Tedavi Alan Primer Akciğer Kanseri Hastalarında Rezeksiyon Sonuçları
Resection Results of Primary Lung Cancer Patients Who treated with neoadjuvant therapy
Yasin Ekinci, Gökhan Öztürk, Tolga Semerkant
PS059Serum leptin seviyeleri, ileri evre akciğer kanserinde prognostik bir faktör müdür?
Are serum leptin levels a prognostic factor in advanced lung cancer?
Ceyda Anar, Derya Deniz, Serhat Erol, Filiz Güldaval, Yasemin Özdoğan, Can Biçmen, Melike Yüksel Yavuz, Ufuk Yılmaz, Hüseyin Halilçolar
PS060Akciğerin Sklerozan Hemanjiomu: 8 Olgunun Değerlendirilmesi
Sclerosing Hemangioma of the Lung: An Analysis of 8 Cases
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Ayşe Ersev, Levent Alpay, Ayçim Şen, Pınar Atagün Güney, Adnan Yılmaz
PS061Malign hastalıklar ve sarkoidoz tanısında Endobronşial ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi ile elde edilen hücre bloğun katkısı
Contribution of cell blocks obtained through endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for the diagnosis of malign diseases and sarcoidosis
Onur Fevzi Erer, Serhat Erol, Ceyda Anar, Serir Aktoğu Özkan, Zekiye Aydoğdu
PS062Sekiz Hastada Pulmoner Karsinosarkomun Klinikopatolojik Karakteristikleri ve Tedavi Sonuçları
Clinicopathological Characteristics and Treatment Outcomes of Pulmonary Carcinosarcoma in Eight Patients
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Serda Kanbur Metin, Ayşe Ersev, Pınar Atagün Güney, Çağatay Tezel, Adnan Yılmaz
PS063Mediastinal Timolipoma: 11 Olguda Klinik ve Radyolojik Bulgular ile Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mediastinal Thymolipoma: An Evaluation of the Clinical and Radiological Features and the Surgical Outcomes in 11 Cases
Özlem Oruç, Gülbanu Horzum Ekinci, Hakan Yılmaz, Ayşe Ersev, Osman Hacıömeroğlu, Cansel Atinkaya, Tutku Moralı, Adnan Yılmaz
PS064Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi ve Mediastinoskopi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Positron Emission Tomography And Mediastinoscopy In Non-Small Cell Lung Cancer Staging
Gökhan Öztürk, Figen Türk, Yasin Ekinci, Tolga Semerkant, Gökhan Yüncü
PS0652013 yılında tanı almış Mezotelyomalı hastalarımızın Sürvileri
The survival of patients mesotheolioma death had been diagnosed in 2013
Sedat Altin, Nur Ürer, Celalettin Kocatürk, Adnan Sayar, Neslihan Akanıl, Gülcihan Özkan
PS066Kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) proksimal ekstremite ve gövde kas kuvvetinin solunum parametreleriyle ilişkisi
The relationship between proximal limb and trunk muscle strength and respiratory parameters in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Elvan Keleş, Sevgi Özalevli, Aylin Özgen Alpaydın
PS067KOAH’A Bağlu Pulmoner Hipertansiyon Varlığının Hastaların Fonksiyonel Kapasitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Effect of Pulmonary Hypertension Due to COPD on Functional Capacity
Fikriye Kalkan, Elif Yılmazel Uçar, Kamuran Kalkan, Ömer Araz, Metin Akgün, Leyla Sağlam
PS068Atrial Conduction Times İn Patients With Early Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Zehra Yasar, Fatma Erdem, İbrahim Donmez, Aysel Kargı, Sabri Ayhan, Fahrettin Talay, Alim Erdem, Mehmet Yazıcı
PS069KOAH hastalarında Metabolik Sendromun Belirlenmesinde Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Epicardial Adipose Tissue For Determining Metabolic Syndrome in Patients With COPD
Melike Demir, Halide Kaya, Halit Acet, Mahsuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Murat Yüksel, Cengizhan Sezgi, Gülistan Karadeniz
PS070Apelin geni varyasyonları ile KOAH arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of a relationship between variations of apelin gene and COPD
Ender Coşkunpınar, Onur Kum, Derya Öztürk, Engin Aynacı, Sadettin Kamat, Pınar Yıldız
PS071Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Atak Dönemdeki Olgularda Ortalama Trombosit Volumü ve Kırmızı Küre Dağılım Genişliği
Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Figen Deveci, Gamze Kırkıl, Mutlu Kuluöztürk
PS072Evaluation of Oxidative Stress and Antioxidant Mechanisms in COPD, Lung Cancer, and Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Aysel Sünnetçioğlu, Hakan Hamit Alp, Bünyamin Sertoğullarından, Hülya Günbatar, Ragıp Balaharoğlu
PS073Obstrüktif akciğer hastalıklarına bağlı ölümler, kadınlarda artıyor mu?
Are the deaths due to obstructive lung diseases in woman increasing?
Sedat Altin, Edhem Ünver, Gülşah Günlüoğlu, Nurdan Kalkan, Esra Yazar, Zeki Günlüoğlu
PS074Oxidative stress parameters in chronic obstructive pulmonary disease with and without pulmonary hypertension
Selvi Aşker, Müntecep Aşker, Eren Sarıkaya, Özlem Baytekin, Mehmet Aslan, Halit Demir
PS075KOAH’lı Geriatrik Bireylerde Egzersiz Kapasitesi ve Kas Kuvveti Etkilenimi
Exercise Capacity and Muscle Strength Influences in Geriatric Individuals with COPD
İsmail Özsoy, Sema Savcı, Gülşah Özsoy, Serap Acar, Sevgi Özalevli, Atila Akkoçlu
PS076Prevalence of syndrome of sleep apnea-hypopnea in relation to clinical and functional state in the patients with chronic obstructive pulmonary disease
Khayrulla Rajabov, Akram Irgashev
PS077KOAH ve Astım Nedeniyle Yatan Hastalarda Yorgunluk Düzeyi
Level of Fatigue In Hospitalized COPD and Asthma Patients
Erol Şahin, Rıza Çıtıl, Özkan Yaşayancan, Nurşen Yaşayancan
PS078KOAH’lı Hastalarda FEV1 ile Pletismografik Bulguların İlişkisi
The relation between FEV1 and plethysmographic values in patieints with COPD
Deni·z Demi·r Yi·lmaz, Şermin Börekçi, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
PS079The respiratory circadian rhythm disturbances in the patients with chronic obstructive pulmonary disease
Akram Irgashev, Khayrullo Rajabov
PS080Astımlılarda postoperatif komplikasyon riski, preoperatif dönemde öngörülebilir mi?
Can we predict risk factors for peri- or postoperative complications in asthmatic patients preoperatively?
Tuba Erdoğan, Özlem Göksel, Gamze Kırkıl, Füsun Yıldız, Bilun Gemicioğlu, Eylem Akpınar, Elif Yılmazel Uçar, Eylem Sercan Özgür, Ömür Aydın, İpek Kıvılcım Oğuzülgen, Gül Karakaya, Ali Fuat Kalyoncu
PS081A Novel Adipokine: Nesfatin-1. Is There a Relationship Between Nesfatin-1 and Asthma?
Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Server Şahin, Özlem Arık, İsmet Bulut, Murat Acat
PS082Astımda baş ağrısı ve migren: atopik yakınmalar ve aile öyküsü ile olan ilişkisi
Headaches and migraine in asthma: the relationship with atopic disorders and parental history
Muzaffer Onur Turan, Çiğdem Çelik Susuz, Pakize Ayşe Turan
PS083Astımlı hastalarda ilaç uyumunun astım kontrolü, havayolu inflamasyonu ve ataklar üzerine etkisi
The effect of medication adherence on disease control, airway inflammation and exacerbations in asthmatics
Tuğba Akkale, Melike Badoğlu, Seriyye Memmedova, İpek Kıvılcım Oğuzülgen, Haluk Türktaş
PS084Astımlı Hastalarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı
The Prevalence Of Irritable Bowel Syndrome Among Patients With Asthma
Erkan Ceylan, Asiye Kanbay, Nilüfer Çakanlar, Canan Gedik, Emel Güngör, Nebibe Bekar, Hatice Gözaçan
PS085Erzurum ilindeki astımlı hastalarda atopi ve sinüzit sıklığının araştırılması
the investigation of frequency of atopy and sinüsitis in asthma patients in erzurum
Ravza Bayraktar Barın, Elif Yılmaz Uçarel, Hasan Kaynar
PS086Kleinfelter sendromu ve zor astım
Kleinfelt syndrome and difficult asthma
Saltuk Buğra Kaya, Ünal Akel, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Gökhan Çınar, Mustafa Türkoğlu, Erdem Topal, Zeynep Ayfer Aytemur
PS087BronşiyalAstımlı Hastalarda Dispne Algılaması,İskeletKas Kuvveti, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesinin İlişkisi
The Relationship Between Dyspnea Perception, Skeletal Muscle Strength, Physical Activity and Quality of Life in Bronchial Asthma Patients
Hazal Sonbahar, Deniz İnal İnce, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Ebru Çalık Kütükcü, Cemile Bozdemir Özel, Aslıhan Çakmak, Özge Müezzinoğlu, Hülya Arıkan, Gül Karakaya
PS088Allerjen Duyarlılık Gelişiminde Antijen Sunumu ve M Hücre
Antigen Presentation And M Cell In Allergen Sensitization
Özlem Buğa, Özge Yılmaz, Sevinç İnan, Yurda Şimşek, Görkem Eskiizmirli, Esra Toprak Kanık, Hasan Yüksel
PS089Türkiye’de 2005-2013 Yıllarında Kayıtlara Giren Yabancı Ülke Doğumlu Tüberküloz Hastalarının Özellikleri
Properties of foreign-born tuberculosis patients registered in Turkey between 2005-2013
Ayşegül Yıldırım, Seher Musaonbaşıoğlu, Erhan Kabasakal, Funda Baykal
PS090İşitme kaybı ile başvuran kaviteli Akciğer Tüberkulozu olgusu
The case admitted with hearing loss having cavitary Pulmonary Tuberculosis
Melike Demir, Mahsuk Taylan, Sureyya Yilmaz, Cebrail Azar, Emel Aslan, Beyhan Yılmaz, Derya Yenibertiz, Füsun Topçu
PS091Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2012 öncesi ve sonrası dönemde tüberküloz bildirimlerinin karşılaştırılması
Comparison of the Ege University Medical Faculty Hospital tuberculosis reports before and after 2012 period
Hilal Adıgüzel, Raika Durusoy, Işıl Ergin
PS092TNF-? İnhibitörü Kullanan Hastalarda Tüberküloz
Tuberculosis in patients receiving treatment of TNF-alpha inhibitors
Deni·z Demi·r Yi·lmaz, Şermin Börekçi, Ersan Atahan, Yesim Ozguler, Benan Musellim, Vedat Hamuryudan, Gül Öngen
PS093Plevra Tüberkülozunun Endometrium Tüberkülozu ve Pulmoner Antrakozis ile Birlikteliği
Co-Existency Of Pleural Tuberculosis With Endometrium Tuberculosis And Pulmonary Anthracosis
Celalettin Korkmaz, Durdu Mehmet Yavşan, Necdet Poyraz, Buğra Kaya, Turgut Teke, Soner Demirbaş
PS094Samsun Bölge Tüberküloz Laboratuvarının Beş Yıllık Direnç Çalışmaları
Between the years 2009-2013 resistance studies of Samsun regional tuberculosis laboratory
Derya Öztomurcuk, Şeref Özkara, Emine Çan
PS095Serebellar Tüberküloz:İntrakranial kitle bulguları nedeniyle opere olarak ortaya çıkan nadir bir olgu sunumu
Cerebellar Tuberculosis:A rare case which appeared with surgical operation due to intracranial mass signs
Ayşe Şule Şahin, Mükremin Er, Ömer Faruk Ateş, Hatice Canan Hasanoğlu
PS096Primer İmmün Yetmezlikli Çocuklarda Tüberküloz
Tuberculosis Among Children with Primary Immunodeficiency
Filiz Duyar Ağca
PS097Prisoners as risk groupe for tuberculosis in Republic of Macedonia
Maja Zakoska, Anita Popovska, Biljana Ilievska Poposka
PS098İnfantın nöroendokrin hücre hiperplazisi: Biyopsi gerekli değil mi?
Neuroendocrine cell hyperplasia of infancy: Is biopsy not needed?
Tuğba Şişmanlar, Ayşe Tana Aslan
PS099Tip 1 Plazminojen Eksikliği Olan Olguda Pulmoner Tutulum
Pulmonary Involvement in a Case with Type 1 Tip 1 Plasminogen Deficiency
Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Aytaç Karkıner, Tugba Tuncel, Şule Ünsal Karkıner, Demet Can
PS100Otozomal resesif hiper IGE sendromlu hastalarımızda görülen pulmoner komplikasyonlar
Pulmonary complıcatıons observed ın patıents wıth autosomal recessıve hyper ıge syndrome
Sait Karaman, Nesrin Gülez, Ferah Genel, Semiha Erdem Bahçeci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Hüdaver Alper, Demet Can
PS101Göğüs radyografisindeki milier görünüm: Tüberküloz mu, değil mi?
Miliary Pattern on Chest Radiography: Tuberculosis or not ?
Saniye Girit, Betül Durucu, Aybala Tongut, Füsun Güzelmeriç, Hakan Ceyran, Kayhan Başak
PS102Kardiyak tamponadla presente olan perikardiyal kist hidatik ve tüberküloz
Pericardial hydatid cyst and tuberculosis presenting with cardiac tamponade
Saniye Girit, Yetkin Ayhan, Hakan Ceyran, Füsun Güzelmeriç, Eylem Tuncer, Şermin Kökten, Ahmet Soysal
PS103On beş yaşında bir hastada kronik eozinofilik pnömoni
Chronic eosinophilic pneumonia in a fifteen-year-old patient
Aslı Sarıbaş, Hüseyin Salih Güngör, Serkan Özbay, Kürşat Yıldız, Yonca Anık, Aslı Gül Temel, Zeynep Seda Uyan
PS104Çalışan adolesanlarda lise öğrencilerinde tütün kullanımı- 2006 ve 2013 karşılaştırması
Tobacco use among working adolescents and high school students- Turkey, 2006 and 2013
Ahmet Hakan Gedik, Erkan Çakır, Ali Özdemir, Nazli Karacabey, Nezih Varol, Fazilet Karakoç, Refika Ersu, Bülent Karadağ, Elif Dağlı
PS105Non-Kistik Fibroz Bronşektazili Hastalarımız
Patients with Non-Cystic Fibrous Bronchiectasis
İlkay Ayrancı, Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Saniye Girit, Şule Ünsal Karkıner, Demet Can
PS106Atipik Kistik Fibrozis Hastalarının Klinik Özellikleri
Clinical Evaluation of Atypical Cystic Fibrosis Patients
Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper
PS107Kistik Fibrozisli Olgularımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases with Cystic Fibrosis
Cem Murat Bal, Esen Demir, Nurşen Ciğerci Günaydın, Figen Gülen, Remziye Tanaç
PS1083-18 yaş kistik fibrozis tanılı hastaların solunum fonksiyonlarının impuls osilometri ve spirometri ile değerlendirilmesi
Evaluation of the pulmonary function of patients with cystic fibrosis aged 3-18 year old by using impulse oscillometry and spirometry
Ayfer Sakarya Güneş, Zeynep Seda Uyan, Ela Erdem, Yasemin Gökdemir, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç, Refika Ersu
PS109Pulmoner Embolide Pulmoner BT Anjio Bulgularının Mortalite ve Kardiyak Komorbiditeyi Ön Görmedeki Yeri
Importance of Computerized Tomographic Pulmonary Angiography Findings to Predict Mortality and Cardiac Comorbidity I
Çagatay Çimsit, Şehnaz Olgun, Emel Eryüksel, Canan Çimşit, Zeynep Nazlı Uslu, Firuz Memedov, Derya Kocakaya, Berrin Ceyhan
PS110Erişkinde nadir görülen sistemik venöz dönüş anomalisi
A rare systemic venous return anomaly in adult
Esra Aydın Özgür, Funda Öztuna, Cihan Örem, M. Beyza Yurtsever, Fatih Ayyıldız, Aydın Kant, Yılmaz Bülbül, Ali Rıza Karacı, Zerrin Pulathan, Polat Koşucu
PS111Prognostic value of mean platelet volume and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism
Fulsen Bozkuş, Bora Bilal, Anıl Samur, Ali Cetinkaya
PS112Assessment Of The Assocıatıon Between Thrombus Localızatıon And Accompanyıng Dısorders, Rısk Factors, D-Dımer, And Red Cell Dıstrıbutıon Wıdth In Pulmonary Embolısm
Aysel Sünnetçioğlu, Bünyamin Sertogullarından, Bülent Özbay, Selvi Asker, Selami Ekin
PS113Aktif Kanaması Olan Vena Cava Superior Sendromuna Yol Açan venöz Tromboz Olgusunda Antikoagülan Tedavi Yaklaşımı
Anticoagulant Therapy Approach In a Venous Thrombosis Case Causing Vena Cava Superior Syndrome With Active Hemorrhages
Melahat Bekir, Derya Kocakaya, Şehnaz Olgun, Berrin Ceyhan
PS114Vena Cava Superiorun Tümör Trombozu Olan Myoepitelyoma Olgusu
Tumour Thrombus of Vena Cava Superior İn Case of Myoephtelıoma
Ömer Faruk Sabaz, Süreyya Yi·lmaz, Ayşe Füsun Topçu, Mehmet Kabak, Cebrai·l Azar, Ci·han Akgül Özmen
PS115Warfarin ile ilişkili Lökositoklastik vaskülit olgusu
Warfarin-induced Leukocytoclastic Vasculitis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Ayşe Anıl Karabulut, Ahu Cerit
PS116Rivaroxaban ile Antikoagülasyon Sonrası Gelişen Hayatı Tehdit Eden Kanamalar: İki Olgu Sunumu
Life Threatening Hemorrhages During Anticoagulation With Rivaroxaban: Two Case Report
Melahat Bekir
PS117Behçet Hastalarında Pulmoner Endarterektomi operasyonu: Güvenilir ve Etkin mi?
Pulmonary Endarterectomy in Behçet’s disease: Is it safe and effective?
Şehnaz Olgun, Emel Eryüksel, Sait Karakurt, Bülent Mutlu, Nevsun İnanç, Haner Direskeneli, Serpil Taş, Mehmet Yanartaş, Rengin Ahıskalı, Korkut Bostancı, Bedrettin Yıldızeli
PS118Hematopoietik kök hücre transplantasyonu uygulanmış diskeratozis konjenitalı bir hastada hipoksemi
Hypoxemia in a patient with dyskeratosis congenita who had been performed hematopoietic stem cell transplantation
Nazan Çobanoğlu, Ercan Tutar, Elif İnce, Talia İleri, Zümrüt Uysal, Mehmet Ertem
PS119Tek Taraflı Pulmoner Arter Hipoplazisi Vakası
Unilateral Pulmonary Artery Hipoplasia Case
Suzan Biri, Nevin Taci Hoca, Arzu Ertürk, Hakan Ertürk, Nermın Çapan
PS120Kronik solunum hastalıklarında 3.basamakta evde ileri sağlık hizmet sunum modeli
Advanced respiratory home health care service for patients with severe chronic respiratory disease
Pınar Ergün, Di·cle Kaymaz, Nermi·n Zerman, Saki·ne Nazi·k Bahçeci·oğlu, İpek Candemi·r, Suat Türkoğlu
PS121Torasik outlet sendromu olan bireylerde solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvveti
Pulmonary functions and respiratory muscle strength in individuals with Thoracic Outlet Syndrome
Melda Sağlam, Tüzün Fırat, Naciye Vardar Yağlı, Çiğdem Ayhan, Deniz İnal İnce, Kıvanç Delioğlu, Ebru Çalık Kütükçü, Hülya Arıkan, Cabir Yüksel, Ayten Cangır
PS122Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Uygulanan Pulmoner Fizyoterapinin Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi
The Effect of Pulmonary Physiotherapy After Lung Resection on Length Of Stay At Hospital
Orçin Telli· Atalay, Harun Taşkın, Gökhan Yuncu, Ali Yalman, Betül Taşpınar
PS123Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Öksürme Etkinliği: Abdominal Destek ve Maksimum İnspirasyonun Rolü
Cough Effectiveness After Open Abdominal Surgery: Role of Abdominal Support and Maximum Inspiration
Meriç Yıldırım, Seher Özyürek, Ersin Avcı, Didem Karadibak, Sema Savcı, Tufan Egeli
PS124Üst ve Alt Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Respiratuar Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
Comparison of respiratory muscle strength in patients undergone upper and lower abdominal surgery
Ersin Avcı, İsmail Özsoy, Didem Karadibak, Meriç Yıldırım, Seher Özyürek
PS125Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Öğrenme Gereksiniminin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Learning Needs of Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Cemi·le Bozdemir Özel, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Deniz İnal İnce, Ebru Çalık Kütükçü, Hazal Sonbahar, Özge Müezzinoğlu, Aslıhan Çakmak, Hülya Arıkan, Lütfi Çöplü
PS126Ağır Ve Çok Ağır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Pulmoner Rehabilitasyonla Eş Zamanlı Uygulanan Oksijen Ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
The Effects of Adding Non-invasive Positive Pressure Ventilation to Supplemental Oxygen During Pulmonary Rehabilitation in Severe COPD
Şenay Tunçel, Alev Gürgün, Hale Karapolat, Hatice Uluer
PS127Spinal Kord Yaralanması Olan Hastalarda Pulmoner Fonksiyon ile Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki: Ön Çalışma
Relationship of Pulmonary Function with Functional Independence and Physical Activity Level in Patients with Spinal Cord Injury: A Preliminary Study
Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Abdurrahim Yıldız, Arzu Razak Özdinçler
PS128Bronkoskopi ve PET/BT Bulguları İle Akciğer Tümörüne Benzerlik Gösteren Endobronşial Tüberküloz Olgu Sunumu
A Report Case About Endobronchıal Tuberculosıs: Whıch Lıkes Lung Cancer Wıth Its Bronchoscopy And PET/CT Sıgns
Durdu Mehmet Yavşan, Soner Demirbaş, Celalettin Korkmaz, Rukiye Özçelik, Pınar Doğan, Turgut Teke, Kürşat Uzun
PS129Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu
Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung
Nigar Dirican, Merve Pınar, Şule Atalay, H. Ahmet Bircan, İsa Döngel, Münire Çakır
PS130Lokal ileri evre akciğer kanserini taklit eden tüberkülozlu hastada tanısal zorluklar
The case with tuberculosis mimics locally advanced lung cancer, in which was differential diagnostic difficulties
Ümit Aydoğmuş, Erhan Uğurlu, Gökhan Yuncu
PS131Tüberküloz Epididimoorşit ve Akciğer Kanseri Birlikteliği: Olgu Sunumu
Togetherness of Tuberculosis Epididymoorchitis and Lung Cancer: Case Report
Ayşe Dalli·, Sibel Öktem Ayık, İrfan Öcal, Serkan Yenigürbüz
PS132Aktif Tüberküloz Ve Kanser Birlikteliğini Değerlendirmek
Evalution Of Coexisting Cancer And Active Tuberculosis
Beyhan Çakar, Aydın Çiledağ
PS133Tüberküloz Plörezi Nedeniyle Anti-Tüberküloz Tedavi Alırken Tüberküloz Lenfadenit Gelişen Olgu
Development of tuberculous lymphadenitis in patients anti-tuberculosis treated with the diagnosis of tuberculous pleurisy:a case report
Nazan Akel, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ünal Akel, Saltuk Buğra Kaya, Zeynep Ayfer Aytemur
PS134Multi – drug resistance tuberculosis (MDR – TB) in Federation of Bosnia and Herzegovina during fourteen years
Aida Ferid Ustamujic, Vesna Ljubomir Cukic
PS135Sol alt lobda endobronşial tüberkülozis olgusu
The case of endobronchial tuberculosis in the left lower lobe
Aslıhan Gürün Kaya, Oya Kayacan, Pamir Çerçi, Betül Ayşe Sin
PS136Samsun Bölge Tüberküloz Laboratuvarının Beş Yıllık İlaç Direnci Çalışmaları
Drug Resistance Study During Last Five Years İn Samsun Regional Tuberculosis Laboratory
Derya Öztomurcuk, Şeref Özkara, Emine Çan
PS137Endobronşial Watanabe Spigot Uygulamasıyla Kontrol Altına Alınan Masif Hemoptizi Olgusu
Case Of Massive Hemoptysis Controlled By Bronchial Occlusion With An Endobronchial Watanabe Spigot
Cengiz Özdemir, Ali Cevat Kutluk, Nihal Geniş, Sinem Nedime Sökücü, Levent Karasulu, Celalettin Kocatürk, Esin Tuncay
PS138Ortopedik Cerrahi Uygulanan Olgularda Preoperatif Pulmoner Değerlendirme ve Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar
Preoperative Pulmonary Evaluation and Postoperative Pulmonary Complications in Orthopedic Surgery Patients
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Mehmet Eroğlu, İhsan Şentürk, Mehmet Ünlü
PS139Mediastinal Kavernöz Hemanjiom ve Akciğerde Dev Bül: Olgu sunumu
Mediastinal Cavernous Hemangioma and Pulmonary Giant Bullae: Case Report
Nevin Taci Hoca, Ertan Aydın, Arzu Ertürk, Funda Demirağ, Nermin Çapan
PS140EBUS ile tanı konulan atipik yerleşimli mediastinal schwannom
Mediastinal schwannoma with atypical localization diagnosed by EBUS
Fatma Çiftçi, Aslıhan Gürün Kaya, Ebru Karaçay, Aydın Çiledağ, Koray Ceyhan, Akın Kaya, Gökhan Çelik
PS141Pulmoner Tromboemboliyi Taklit Eden ve Aspirasyon Pnömonisine Neden Olan Akalazya Olgusu
A Case of Achalasia Mimicking Pulmonary Thromboembolism and Causing Aspiration Pneumonia
Mesut Arslan, Özlem Erçen Diken, Gupse Adalı
PS142Plevral sıvıların transuda eksuda ayrımında Köktürk formüllerinin tanısal verimliliği
Diagnostic productivity of the Kokturk formules in differentiating exudative from transudative pleural effusions
Nagihan Durmuş Koçak, Sibel Boğa, Sinem Güngör, Mürşide Demirhan Uzun, Pakize Sucu, Feyyaz Kabadayı
PS143Transudative Chylothorax in a Patient with Pulmonary Hypertension
Sedat Kuleci, Oya Baydar, Efraim Güzel, Ismail Hanta
PS144Kriyo ile biyopsi aldığımız bir olgu; ilk deneyimimiz
A case of obtained cryobiopsy via flexible bronchoscopy; our first experience
Seyfettin Gümüş, Tucer Özkısa, Ufuk Turhan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan
PS145Sağ arkus aorta ve aberran sol subklavian arter anomalisinin sebep olduğu sağ ana bronş obstrüksiyonuna OKİ stent uygulaması
Placement Of OKI Stent For Obstruction Of Right Main Bronchus Due To Right Aortic Arch With Aberrant Left Subclavian Artery
Mehmet Akif Özgül, Elif Tanrıverdio, Erdoğan Çetinkaya, Ekrem Cengiz Seyhan, Güler Özgül, Zehra Yaşar
PS146Çocukluk Çağında Uyku İlişki Solunum Bozukluğunun Kentsel ve Kırsal Bölgelerdeki Sıklıkları
Sleep Disordered Breathing in Children: Is it less in Rural Areas?
Ersoy Civelek, Banu Çakır, Ahmet Demir, Ela Erdem Eralp, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç, Can Naci Kocabaş, Refika Ersu
PS147Ağır anemi: Kistik fibrozisin ilk bulgusu olabilir
Severe anemia in infancy may be the first sign of cystic fibrosis
Tuğba Şişmanlar, Ayşe Tana Aslan, Faztih Süheyl Ezgü, Bahattin Çiftçi
PS148Bronşiolitis obliteranslı çocuklarda serum myeloperoksidaz, arilesteraz ve paraoxonase 1 aktiviteleri
Serum myeloperoxidase, arylesterase, and paraoxanase activity in pediatric patients with bronchiolitis obliterans
Gülsüm Güzel, Ahmet Hakan Gedik, Ömer Faruk Özer, Feyza Ustabaşı Kahraman, Erkan Çakır
PS149Çocuklarda Evde Mekanik Ventilasyon Deneyimi
Pediatric Home Mechanical Ventilation -outcomes of 77 patient
Emel Uyar, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Emine Atağ, Nilay Baş İkizoğlu, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ, Refika Ersu
PS150Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili çocuk hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarında Cathelicidin (LL-37) ve Human ß2 Defensin düzeyleri
Cathelicidin (LL-37) ve Human ß2 defensin levels in bronchoalveolar fluid of pediatric patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis
Ahmet Hakan Gedik, Erkan Çakır, Bilge Gültepe, Tarık Umutoğlu, Hayrettin Daşkaya
PS151Kistik Fibrozis Hastalığında Öfke Skorlaması
Anger Expression in Cystic Fibrosis Patients
Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper
PS152Primer Silier Diskinezi: 29 Olgu
Primary Ciliary Dyskinesia: Experiences in 29 cases
Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Saniye Girit, Şule Ünsal Karkıner, Demet Can
PS153Bronşiolitis obliteranslı çocuklarda uykuda solunum bozukluğu ve uyku kalitesi
Sleep disordered breathing and sleep quality in children with bronchiolitis obliterans
Zeynep Seda Uyan, İhsan Turan, Pınar Ay, Erkan Çakır, Ersin Öztürk, Ahmet Hakan Gedik, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem, Velat Şen, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç, Refika Ersu
PS154Konjenital Akciğer Anomalili Olgularımız
Congenital Lung Malformation Cases
Esen Demir, Cem Murat Bal, Figen Gülen, Nurşen Ciğerci Günaydın, Remziye Tanaç
PS155Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili hastalarda renal tubuler fonksiyonları değerlendirilmesi
Renal tubuler function in children with non-cyctic fibrozis bronchiectasis
Nilüfer Göknar, Ahmet Hakan Gedik, Ayşegül Doğan Demir, Gülsüm Güzel, Erkan Çakır, Faruk Öktem
PS156Türkiye'de farklı yüksekliklerde yaşayan astımlı çocuklarda inhalan alerjenlerinin sensitizasyon dağılımı
Sensitization pattern of inhalant allergens in children with asthma who are living different altitudes in Turkey
Emin Özkaya, Ayhan Söğüt, Mehmet Küçükkoç, Mustafa Eres, Hamit Acemoglu, Hasan Yuksel, Naci Murat
PS157Primer silier diskinezi (immotil silia sendromu): olgu sunumu
Primary ciliary dyskinesia (immotile cilia syndrome): A case report
Ufuk Turhan, Berat Kaçmaz, Tuncer Özkısa, Erol Kılıç, Mehmet Aydoğan, Seyfettin Gümüş
PS158MRSA' ya bağlı Toplum Kökenli Kaviter Pnömoni olgusu
A case of Community Acquired Pneumonia with Cavity caused by MRSA
Selçuk Nazik, Efraim Güzel, Oya Baydar, İsmail Hanta
PS159Alveoler Hemoraji İle Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu
A Case Of Leptospirosis With Alveolar Hemorrhage
Neslihan Özçelik, Funda Öztuna, Yasin Abul, Beyza Meltem Yurtsever
PS160Arnold Chiari malformasyonu nedeniyle tekrarlayan pnömoni olgusu
A case of recurrent pneumonia due to Arnold Chiari malformation
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Özge Aydın Güçlü, Aslı Görek Dilektaşlı, Ahmet Ursavaş, Mehmet Karadağ
PS161Ateş Yiyen Pnomoni
Fire Breathers Pneumonia
Gülten Emel Taş, Şule Gül, Deniz Bilici, Serpil Başgüden, Barış Açıkmeşe, Gülcihan Zehra Özkan, Güngör Çamsarı
PS162Pnömoniye bağlı ölümlerin 2013 yılı yaş gruplarına göre dağılımı
Distribution of deaths relevant to pneumoniae according to the age groups of 2013
Sedat Altin, Edhem Ünver
PS163Nazogastrik sonda uygulaması sonucu gelişen aspirasyon pnömonisi
Aspiration pneumonia due to misplaced nasogastric tube
Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, Tuba Çiftçi, Füsun Yıldız
PS164Aspirasyon pnömonisi: prognostik faktörler
Aspiration pneumonia: prognostics factors
Burcu Yalçın Samanyolu, Serhat Erol, Ceyda Anar, Ufuk Yılmaz, Semra Bilaçeroğlu, Hüseyin Halilçolar, Melike Yüksel Yavuz, Yasemin Özdoğan
PS165Diş absesi sonrası gelişen ampiyem olgusu
A case of empyema secondary to dental abscess
Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Dilek Tuncel, Aslı Gül Akgül
PS166İnsidental Olarak Tanı Alan Asemptomatik Akciğer Parazitozu
Incidentally Diagnosed Asymptomatic Parasitosis Of The Lung
Yurda Şimşek, Özge Yılmaz, Esra Toprak Kanık, Hasan Yüksel
PS167Bronşektazili Hastada Arteriovenöz Fistüle Bağlı Masif Hemoptizide, Başarılı Bronşiyal Arter Embolizasyon
Succesful Bronchial Artery Embolisation in Massive Hemoptysis Due to Arteriovenous Fistula in a Patient with Bronchiectasis
Aslıhan Gürün Kaya, Miraç Öz, Aydın Çiledağ, Akın Kaya, Gökhan Çelik, Umman Sanlıdilek
PS168Yatarak tedavi gören pulmoner emboli olgularının demografik özellikleri, eşlik eden hastalıklar, izlemde kalma ve sağkalım ilişkisi
Demographics, accompanying diseases, follow-up status and survival of patients with pulmonary embolism treated in inpatient clinic
Fatma Işıl Uzel, Demet Turan, Pelin Karadağ, Kaan Kara, Seda Tural Önür, Hanife Can, Serap Hastürk, Burak Uzel
PS169Masif Pulmoner Emboli Kliniği ile Karşımıza Çıkan Pulmoner Anjosarkom Olgusu
Pulmonary Angiosarcom Case with the Clinic Picture of Massive Pulmonary Embolism
Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Meral Saygun, Mehmet Ekici, Ahu Cerit
PS170Nonkardiyojenik akciğer ödeminin nadir bir nedeni: Negatif basınçlı pulmoner ödem(2 olgu)
A Rare Cause of noncardiogenıc Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema (2 cases)
Hakan Karabay, Senem Urfalı, Resul Akyol, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Zulal Özbolat, Yusuf Kılınç, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy, Bilge Üzmeoğlu
PS171Assessment of Prognostic Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio in Patients with Pulmonary Embolism
Mehmet Baran Karataş, Göktürk İpek, Tolga Onuk, Barış Güngör, Gündüz Durmuş, Yiğit Çanga, Yasin Çakıllı, Osman Bolca
PS172Pulmoner Tromboemboli'de Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW)'nin Prognostik rolü
Prognostic Value Of Red Cell Distribution Width (RDW) in Patients With Pulmonary Embolism
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Funda Öztuna, Yasin Abul, Savaş Özsu, Merih Kutlu, Tevfik Özlü
PS173Variköz Ven Operasyonu Sonrası Masif Pulmoner Tromboemboli Nedeni İle Trombolitik Verilen Bir Olgu
A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism Following Varicose Vein Surgery Successfully Treated With a Thrombolytic Therapy
Ayşe Baha, Reşat Mehmet Baha, Volkan Eroğlu, Ayşegül Loğoğlu, Yahya Kemal İçen
PS174Kist hidatik tanılı olguda pulmoner arter invazyonu
Pulmonary artery invasion of cyst hydatid in a case
Nuran Gökbulut, Gülin Alkan, Züleyha Bingöl, Atadan Tunacı, Mustafa Erelel
PS175Organize Pnömoni ve Primer Antifosfolipid Sendromu birlikteliği: Nadir bir Olgu
Combination of Organizing Pneumonia and Primary Antiphospholipid Syndrome: A Rare Case
Süreyya Yılmaz, Füsun Topcu, Mahşuk Taylan, Meilke Demir, Cihan Akgül Özmen, Cebrail Azar, Elif Dursun
PS176Septik Emboli ve Ampiyem
Septic Emboli and Empyema
Ömer Faruk Sabaz, Mehmet Kabak, Ayşe Füsun Topçu, Süreyya Yılmaz, Cebrail Azar
PS177Eksizyon Sonrası Şilotoraks Gelişen, Vagustan Köken Alan Bir Servikomediyastinal Sellüler Schwannoma
Vagal Origin Cerviocmediastinal Cellulary Schwannoma which Caused Chylothorax After The Excision
Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Abdülaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Nur Büyükpınarbaşlı
PS178Periareolar incision for pectus excavatum
Mehmet Özgel, Sevinç Yağcı
PS179Geçici tek taraflı anhidrozis: torasik epidural analjeziye bağlı ender bir komplikasyon
Transient unilateral anhidrosis:a rare complication of thoracic epidural analgesia
Bülent Koçer, Gültekin Gülbahar, Ahmet Gökhan Gündoğdu, Tevfik Kaplan
PS180Yaşlı hastada kostadan köken alan dev kondrosarkoma: titanyum bar, kas ilerletme flebi ve polipropilen mesh ile rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
Giant chondrosacoma of rib in elderly patient: surgical resection and reconstruction with titanium bar, polypropylene mesh and muscle advancement flap
Mertay Boran, Ertay Boran, Barış Yiyit, Elif Nisa Ünlü, Birgül Onec
PS181Rib Fractures: Could we accelerate the healing?
Mustafa Çali·k, Saniye Goknil Çalık, Olgun Kadir Ari·baş, Abdulkerim Kasim Baltaci·
PS182Klarnet Çalmaya Bağlı Spontan Pnömomediastinum Olgusu
A Spontaneous Pneumomediastinum Case Due To Playing Clarinet
Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
PS183Primer Pulmoner lenfoma; Nadir Bir Olgu
Primary Pulmonary Lymphoma; A Rare Case
Tevrat Özalp, Serdar Badem, Abdülkadir Çakmak, Mustafa Küpeli·, Fatma Zeynep Özen
PS184İnfant Dönemde Paraözofajiyal Bronkojenik Kist
Paraesophageal Bronchogenic Cyst in Infancy
Salih Topçu, Aslı Gül Temel, Serkan Özbay, Sevtap Gümüştaş, Alparslan Kuş, Hüseyin Fatih Sezer, Gülşen Ekingen, Şerife Tuba Liman, Aykut Eliçora
PS185Sol pulmoner arter agenezili ve sağ arkus aortalı genç bir erkek olgu
Agenesis of the left pulmonary artery and right-sided aortic arch in a young male patient
Yener Aydın, Elif Yılmazel Uçar, Hayri Oğul, Recep Sade, Adem Karaman, Ömer Araz, Bayram Altuntaş, Buğra Kerget, Atilla Eroğlu
PS186Primer Hiperhidroziste Torakoskopik Sempatektominin Sonuçları
Thoracoscopic Sympathectomy Results In Primary Hyperhydrozis
Tolga Semerkant, Gökhan Öztürk, Yasin Ekinci, Gökhan Yüncü
PS187Bronşektazinin nadir bir sonucu: Nöroendokrin tümör
A rare result of bronchiectazis: Neuroendcrine tumor
Ali Bırak, Serdar Onat, Refik Ülkü, Cihan Akgul Ozmen, Aysenur Keleş
PS188Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni Nörolojik Semptomlarla Başlayan Stanford A Tip Aort Diseksiyonu: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Chest Pain Stanford Type A Aortic Dissection Onset with Neurological Symptoms: A Case Report
Saniye Göknil Çalık, İsmail Aktaş, Mustafa Çali·k, Nazire Belgin Akıllı, Ramazan Köylü, Basar Cander
PS189P.Carinatumda minimal invaziv cerrahi tedavinin solunum fonksiyonları üzerindeki etkisi
Effect of minimal invasive surgical treatment on respiratory functions in patients with pectus carinatum
Sibel Duman, Yasemin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Burçin Çelik, Zeynep Pelin Sürücü, Tuba Apaydın, Ahmet Başoğlu
PS190Akciğerin Nadir Bir Konjenital Anomalisi: İleri Yaşlı Hastada Intralobar Pulmoner Sekestrasyon
A Rare Congenital Anomaly of The Lung: Intralobar Pulmonary Sequestration In An Elderly Patient
Ali Özdil, Önder Kavurmacı, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
PS191Ender görülen diffüz akciğer hastalığı olgusu: nörofibromatozis akciğer tutulumu
A case of rarely seen diffuse lung disease: Neurofibromatosis lung involvement
Fatma Çiftçi, Aslıhan Gürün Kaya, Miraç Öz, Elif Şen
PS192Diskeratozis Konjenita’lı bir olguda gelişen Usual İnterstisyel Pnömoni: Olgu sunumu
Usual interstitial pneumonia in a case with Dyskeratosis congenita; case report
Serap Duru, Bahar Kurt, Demet Yılmazer, Merve Yumrukuz
PS193Everolimusa Bağlı Diffüz Alveolar Hemoraji Ve İnterstisyel Akciğer Hastalığı:Bir Olgu
Alveolar Hemorrhage And İnterstitial Lung Disease in a Patient Treated With Everolimus:A Case Report
Halil İbrahim Yakar, Yeşim Önal, Nazlı Dizman, Abdullah Özkök, Kübra Aydın Bahat, Asiye Kanbay, Erkan Ceylan, Ali Rıza Odabaş
PS194İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Metabolik Sendrom
Metabolic Syndrome in Interstitial Lung Diseases
Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici, Pınar Yildiz Gulhan, Tülay Karakoç, Dilay Ahat Çimen
PS195Nadir Bir ARDS Nedeni Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu
A Rare Cause of ARDS: Cytomegalovirus (CMV ) Infection
Ayşegül Gencer, Şermin Börekçi, Ayşa Hacioğlu, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
PS196Atipik prezentasyonlu Pulmoner Alveolar Proteinozisli iki vaka
Atipical presentation of Pulmonary Alveolar Proteinosis: Two cases
Elif Şahutoğlu, Zehra Dilek Kanmaz, Gülfidan Aras, Esin Yentürk, Tuğba Mandal, Firdevs Atabey, Esin Tuncay
PS197Kitle Görüntüsü İle Prezente Olan Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu
Bronchocentric Granulomatosis Patient Who Present With Mass Image
Hatice Kutbay Özçelik, Kübra Aşık, Fatih Yakar, Mehmet Bayram, Didem Özkan, Murat Sezer
PS198Oksaliplatine bağlı intertisyel akciğer hastalığı
Oxaliplatin-induced interstitial lung disease
Nuran Gökbulut, Züleyha Bingöl, Didem Taştekin, Zeki Kılıçaslan
PS199Pulmoner Hipertansiyon Gelişen ve Sildenafil ile Tedavi Ettiğimiz İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanılı Olgularımız
Our cases of interstitial pulmonary disease with pulmonary hypertension receiving sildenafil treatment
Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici, Dilay Ahat Çimen
PS200Propitiouracil Kullanımına Bağlı Akciğer Toksisitesi
Pulmonary Toxicity of Propitiouracil
Deni·z Demi·r Yi·lmaz, Şermin Börekçi, Mücahit Yemişen
PS201Sarkoidozda Çok Nadir Saptanan Bir Durum:Pulmoner Eozinofili
A Very Rare Situation In Sarcoidosis: Pulmonary Eosinophilia
Ömer Faruk Sabaz, Abdurrahman Şenyiğit, Cebrail Azar, Mehmet Kabak
PS202Sarkoidozda Nadir Pulmoner Makronodüler Tutulum: 3 Olgu Sunumu
A rare macronodular Pulmonary involvement of sarcoidosis: Report of 3 cases
Cihan Akgül Özmen, Füsun Topçu, Süreyya Yılmaz
PS203Tüberküloz düşündüren bulgularla başvuran Kronik Eozinofilik Pnömöni vakası
A case of Chronic Eosinophilic Pneumonia with presentation of tüberculosis like symptoms
Gülfidan Aras, Elif Şahutoğlu, Zehra Dilek Kanmaz, Esin Yentürk, Firdevs Atabey, Esin Tuncay
PS204Importance of Platelet Distribution Width and Red Cell Red Blood Cell Distribution Width In Patienets With Bronchiectasis
İbrahim Koç, Yusuf Doğan, Ayşen Dökme, Abdülaziz Kaya, Zeynel Abidin Karataş, Eray Mandollu, Adem Bayraktar, Serdar Doğan
PS205İleri yaş sarkoidoz hastaları: Yaş Sarkoidozu nasıl etkiler?
Advanced sarcoidosis patients: How does age affect sarcoidosis?
Nagihan Durmuş Koçak, Sinem Güngör, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar Türkoğlu, Murat Yalçınsoy, Gülgün Çetintaş Afşar, Murat Kavas, Mürşide Demirhan Uzun, Özgecan Karahan, Selahattin Öztaş, Mevhibe Esen Akkaya, Zuhal Karakurt
PS206Cam yünü aspirasyonu: mesleki akciğer hastalığının nadir bir formu
Glass wool aspiration: an unusual type of occupational pulmonary diseases
Eylem Sercan Özgür, Oğuz Köksel, Sibel Naycı, Rabia Bozdoğan Arpacı, Gamze Bozdoğan
PS207Nitrik Asit Maruziyeti ve Solunumsal Etkileri
Nitric Acid Exposure and Respiratory Effects
Şehnaz Olgun, Buket Bayram, Hüseyin Arıkan, Derya Kocakaya, Emel Eryüksel, Berrin Ceyhan
PS208Boyacılık Mesleği İle Uğraşan Bireylerin Solunum Problemleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Assessing Respiratory Problems and Quality of Life in Paint Proffession
Esra Doğru, İrem Hüzmeli, Özden Canbay, Fatma Duman, Emre Caniş, Nilüfer Çetişli Korkmaz
PS209Çorum ilinde bir seramik fabrikasında çalışan işçilerde Soma maden kazası sonrası işçi güvenliği konusunda ani gelişen bilinçlenmeye bağlı yoğun hastane başvurusu sonucunda ortaya çıkan Silikozis vakalarına ait kısa dönem ilk sonuçlar
Early demographic data of Silicosis cases detected due to hospital admittance of ceramic workers collectively in Çorum; because of the consciousness after Soma mine disaster
Sertaç Arslan, Mehmet Zübeyir Yıldırım, Mesut Arslan, Hülya Deniz, Melike Nur Burca
PS210Sağlık çalışanlarında hasta bina sendromu
Sick building syndrome in health workers
Hilal Altınöz, Suha Alzafer, Pejman Golabi, Ceyda Erel Kirişoğlu
PS211Koinsidental Silikosis- Karsinoid Tümör
Coincıdental Sılicosıs and Carcınoıd Tumor:
Bahar Tüzün, Gül Dabak
PS212Hekim ve Hemşirelerde Karşılaştırmalı Solunumsal Yakınma Sıklığı, Solunum Fonksiyonları ve Lateks Duyarlılığı İlişkisi
Comparative Frequency of Respiratory Symptoms of Doctors and Nurses, Respiratory Functions and Latex Sensitivity Relationship
Yağmur Bahar, Filiz Bolu, Şengül Cangür, Peri Arbak, Ege Güleç Balbay, Ali Nihat Annakkaya
PS213Aerosol İlaç Formülasyonu İçin Nano-Boyutlu Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi
Development of a Novel Nano-Sized Carrier System for Aeroseol Drug Delivery
Ceren Türkcan Kayhan, Raziye Hilal Şenay, Esra Feyzioğlu, Fulden Zeynep Ural, Özlem Göksel, Tuncay Göksel, Süleyman Gülcemal, Münevver Erdinç, Sinan Akgöl
PS214Subakut sigara maruziyeti fare modelinde mepenzolat’ın antiiflamatuar ve antioksidan etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of antiinflammatory and antioxidant effect of mepenzolate in subacute cigarette exposure mouse model
Meyrem Bakır Özkan, Aysun Şengül, Ceyla Eraldemir, Leman Huseynova, Firuzan Akar
PS215Subakut sigara maruziyeti fare modelinde tiotropiumun antiiflamatuar ve antioksidan etkinliğinin değerlendirilmesi
The antiinflammatory and antioxidant effect of tiotropium bromide in subacute cigarette exposure mouse model
Aysun Şengül, Meyrem Özkan, Ceyla Eraldemir, Leman Huseynova, Doğa Özsoy, Firuzan Akar
PS216The first experimental animal study on oxaliplatin-induced pulmonary toxicity
Serdar Kalemci, Özgür Tanrıverdi, Buket Demirci, Özgür İlhan Çelik, Saliha Aksun, Halil Beydilli, Burak Özşeker, Sabri Barutca
PS217LPS ile indüklenen akut akciğer hasarında tocilizumab, adalimumab ve steroidlerin etkilerinin değerlendirilmesi
Assesment of the effects of tocilizumab, adalimumab and steroids in LPS induced acute lung inflammation
Nurhan Sarıoğlu, Fatma Bahar Sunay, Oğuzhan Korkut, Fuat Erel, Adnan Adil Hişmioğulları, Mehmet Köse
PS218Dekspantenolün radyasyon hasarından koruyucu etkisinin akciğer perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi
Evaluation of preventive effect of dexpanthenol in radiation injury by lung perfusion scintigraphy
Zehra Pınar Koç, Erdal İn, İhsan Karslıoğlu, Özlem Üçer, Sinan Canpolat
PS219Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı modeli oluşturulan ratlarda thymus vulgaris yağının etkileri
Effects of Thymus vulgaris oil in rat chronic obstructive pulmonary disease model
Gülistan Karadeniz, Kübra Sonat, Mustafa Sarsılmaz, Oya Nermin Sivrikoz, Hakan Cengiz, Osman Yılmaz
PS220Endobronbronşiyal Metastazla Seyreden Pulmoner Epiteloid Hemanjioendotelyoma: İlk Olgu Sunumu
Endobronchial Metastasis of Pulmonary Epithelioid Hemangioendothelioma: The First Case Report
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ
PS221Endobronşiyal Tedavi Uygulanan Trakeal Leiomyom Olgusu
Endobronchial Treatment Of Tracheal Leiomyoma
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz
PS222A rare case of severe SE due to cavitation of lung cancer with a radiotherapy, and treatment by percutaneus intracavitary otolog blood match application
Cenk Ahmet Şen, Ekrem Şentürk
PS223Üçlü Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu
A Case Wıth Primary Triple Synchronous Lung Cancer
Neslihan Özçelik, Yılmaz Bülbül, Savaş Özsu, Yasin Abul, Beyza Meltem Yurtsever
PS224Endobronşiyal Metastaz Yapan Osteosarkom olgusu
Endobronchial Metastasis Of Osteosarcoma
Fatma Canbay, Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ
PS225Endobronşiyal Metastazın Nadir Bir Nedeni: Malign Melanom
A Rare Cause of Endobronchial Metastasis: Malignant Melanoma
Ebru Karaçay, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çi·ledağ, Nazan Çiledağ, Güngör Utkan, Akın Kaya, Gökhan Çelik, Demet Karnak
PS226Nörofibromatozis tip 1 ile akciğer karsinosarkom birlikteliği
Neurofibromatosis type 1 accompanied by pulmonary carcinosarcoma
Fatma Çiftci, Miraç Öz, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
PS227Yassı Hücreli Akciğer Kanserinin Gluteal Bölgedeki Kas metastazı
Gluteal Region Muscle Metastasis From Squamous Cell Lung Carcinoma
Celalettin Korkmaz, Ramazan Yolaçan, Turgut Teke, Durdu Mehmet Yavşan
PS228Akciğer Adenokarsinomu Sıradışı Metastaz: Biceps brachi Kası
An Unusual Metastasis of Lung Adenocarcinoma: Biceps Brachii Muscle
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Tokyol, Mükremin Uysal, Mehmet Ünlü
PS229Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İle Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu
Lambert-Eaton Myastenic Syndrome With Small Cell Lung Cancer: A Case Report
Neslihan Özçelik, Savaş Özsu, Yılmaz Bülbül, Müge Erbay
PS230Akciğer tutulumu ile Relaps olan Hodgkin Lenfoma: Bir Olgu Sunumu
Relapse Of Hodgkin’s Lymphoma With Pulmonary İnvolvement; A Case Report
Süreyya Yılmaz, Füsun Topçu, Mahşuk Taylan, Melike Demir, Ömer Faruk Sabaz, Cihan Akgül Özmen
PS231Nadir bir bronşiektazi nedeni; atipik karsinoid tümor
A rare cause of bronchiectasis; atypical carcinoid tumor
Merve Demirci, Atilla Akkoçlu, Begüm Ergan
PS232Renal transplantasyon sonrası gelişen kaposi sarkomu: Olgu sunumu
Kaposi sarkoma developing after renal transplantation: A case report
Erkan Ceylan, Asiye Kanbay, Itır Ebru Zemheri, Serkan Şenol, Nilüfer Çakanlar, Canan Gedik, Emel Güngör, Nebibe Bekar, Hatice Gözaçan
PS233Tedavi edilirken orbita metastazı saptanan akciğer kanseri olgusu
A case report of lung cancer with orbital metastases while treatment
Saltuk Buğra Kaya, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Nurhan Şahin, Ünal Akel, Talat Kılıç, Yusuf Kenan Çoban, Zeynep Ayfer Aytemur
PS234Nadir görülen bir olgu; pnömoniyi taklit eden multipl myelom
A rare case; pneumonia mimicking multiple myeloma case
Mükremin Er, Tuba Öğüt, H. Canan Hasanoğlu, Ayşegül Karalezli, Habibe Hezer
PS235En Çok Okunan 10 Türk Gazetesinde Grip Hakkında Ne Yazılmış?: 2014 Yılının Analizi
What was Written About Flu in Top 10 Turkish Newspapers?: Analysis of 2014 year
Merve Tarhan, Levent Dalar
PS236Akciğer Kist Hidatikli Olgularımız
Our Cases with Pulmonary Hydatid Cysts
Füsun Şahin, Fulya Omak, Nihat Karadağ, Pınar Yıldız
PS237Moxifloksasine bağlı ilaç ilişkili immün trombositopeni
Drug-induced immune thrombocytopenia due to moxifloxacin
Mustafa Çörtük, Mustafa Köroğu, Onur Yazıcı, Murat Acat, Hasan Casim, Ali Ramazan Benli
PS238Orak Hücreli Anemili Hastada Sezeryan Sonrası Postpartum Dönemde Gelişen Akut Göğüs Sendromu
Acute Chest Syndrome in Patient with Sickle Cell Anemia in Postpartum Period After Cesarean
Ayşegül Gencer, Şermin Börekçi, M.cem Ar, Deniz Demir Yılmaz, Mustafa Alkan, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
PS239Hemodializ kateterine bağlı septik emboli: Bir olgu nedeniyle
Septic emboli due to hemodialysis catheter: A case report
Sertaç Arslan, İbrahim Doğan
PS240İyatrojenik Aspirasyon Pnömonisi Nedeni: Nazogastrik Sonda
Reason of Iatrogenic Aspiration pneumonia: Nasogastric Tube
Ayşe Dalli·, Sibel Öktem Ayık, Erden Erol Ünlüer
PS241A case of aspiration pneumonia accompanying foreign body in oesophagus
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Kadir Gişi, Fulsen Bozkuş
PS242Akciğer Apsesinin Pleurocan Kateter ile Perkütan Drenajı: İki Olgu Nedeniyle
Percutaneous drainage of the lung abscess with the Pleurocan catheter: Due to Two Cases
Tekin Yi·ldi·z, Vedat Saraç
PS243Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon
Bacterial colonization in bronchiectasis patients
Kemal Can Tertemiz, Aylin Ozgen Alpaydın, Betül Özdel Öztürk, Volkan Karaçam
PS244Geç Dönem Konjenital Diafragma Hernisi Olgusu
Case of Late Congenital Diaphragmatic Hernia
Deniz Erdem, Pakize Özçiftci Yılmaz, Belgin Akan, Özgür Karakurt, Işıl Özkoçak Turan
PS245Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Myastenia Gravis Hastasında Plazmaferezin NIMV Başarısına Etkisi
Effects of Plasmapheresis on Success of NIMV in a Patient with Acute Respiratory Failure due to Myasthenia Gravis
Durdu Mehmet Yavşan, Resul Altuntaş, Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Hanife Caner, Emine Karataş, Turgut Teke, Kürşat Uzun
PS246Hiperventilasyon atakları ile başvuran biyotinidaz eksikliği olgusu
A case of biotinidase deficiency that presented with hyperventilation attacks
Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan
PS247Akut Respiratuar Distres Sendromlu Gebe Bir Olguda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulaması
Successful Noninvasive Mechanical Ventilation Treatment of Pregnant ARDS
Resul Altuntaş, Durdu Mehmet Yavşan, Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Hanife Caner, Rukiye Özçelik, Turgut Teke, Kürşat Uzun
PS248Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation Of Flexible Bronchoscopy Applicatıons in ICU
Hülya Öztürk, Özlem Akkaş, Sevim Karakuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Dilek Kazancı, Sema Turan
PS249Eozinofilik KOAH alevlenmesinin Yoğun Bakım sonuçları daha mı iyidir?
Has eosinophilic COPD exacerbation better outcome in the Intensive Care Unit?
Cüneyt Saltürk, Zühal Karakurt, Nalan Adıgüzel, Feyza Kargın, Rabia Sarı, Muhammet Emin Çelik, Huriye Berk Takır, Eylem Acartürk Tuncay, Özlem Soğukpınar, Nezihe Çiftaslan, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Gökay Güngör
PS250Oxidative stress parameters and their correlation with clinical, metabolic and polysomnographic parameters in severe obstructive sleep apnea syndrome
Selvi Aşker, Müntecep Aşker, Eren Sarıkaya, Aysel Sünnetçioğlu, Mehmet Aslan, Halit Demir
PS251Obstrüktif Uyku Apnesi veya Primer Horlamasi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin İncelenmesi: Polisomnografik ve Sefalometrik Analiz
Monoblock Appliance for Treatment of Children with Sleep Disorederd Breathing
Eser Çapan, Refika Ersu, Esen Kıyan, Haydar Murat Yener, Ayşe Arman, Hülya Kılıcoglu
PS252Berlin ve STOP BANG Anketlerinin Obstruktif Uyku Apnesi için Tanısal Değeri
Diagnostic Utility of Berlin and STOP BANG questionnaires for Obstructive Sleep Apnea
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Seçil Demir, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Mehmet Ünlü
PS253Kistik Fibrozisli Erişkin Hastada Gündüz Uykululuk Hali
A Case report: Daytime sleepiness in an adult patient with Cystic Fibrosis
Banu Eriş Gülbay, Gökçen Arkan Erdoğan, Hasan Hasanzade, Aydın Çiledağ, Zeynep Pınar Önen, Özlem Özdemir Kumbasar, Turan Acıcan
PS254Obstrüktif Uyku Apnesinde Non-dipping Durumunun Sistemik İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri
Effects of Non-dipping Pattern on Systemic Inflammation in Obstructive Sleep Apnea
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Bilal Halıcı, Sefa Çelik, Tülay Koyuncu, Sena Ulu, Mehmet Ünlü
PS255Otomatik BPAP cihazı ile rezidü apne-hipopne indeksi ölçümü
The accuracy of auto BPAP determined apnea-hypopnea index
Hatice Uluçoban Dede, Aykut Çilli
PS256Obstrüktif Uyku Apne Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği
The Coexistence of Systemic Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea
Adem Yi·lmaz, Aydın Çiledağ
PS257Uniportal videothoracoscopic excision of intrathoracic neurogenic tumor misdiagnosed as a lung abscess, case report
Ebru Sayılır, Furkan Şahin, Zeynep Kılıç, Nevzat Kılıç, Pınar Bıçakçıoğlu
PS258Tek port yaklaşımı ile gerçekleştirilen endoskopik torakal sempatektomi
Endoscopic Thoracal Sympatectomy by Single Port Approach
Fuat Sayır, İlhan Ocakçıoğlu, Abidin Şehitoğulları, Ufuk Çobanoğlu
PS259Diabetik Ketoasidozlu bir olguda gelişen Spontan Pnömomediastinum
Spontanoeus Pneumomediastinum occuring in a case with Diabetic Ketoacidosis
Tevrat Özalp, Mustafa Küpeli·, Ali Akıncı, Kenan Varol, Arif Hikmet Çatakoğlu
PS260Parenchyma saving surgery by sleeve middle lobectomy
Levent Alpay, Talha Dogruyol, Volkan Baysungur, Irfan Yalcinkaya
PS261İntramüsküler Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Intramuscular Hydatid Cyst: A Case Report
Mihrican Yeşildağ, Mustafa Çali·k, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
PS26210 yıl sonra tanı alan ikinci primer göğüs duvar tümörü
Second primary chest wall tumor diagnosed ten year later
Serdar Onat, Refik Ülkü, Ali Bırak, Selver Özekinci, Cihan Akgul Özmen
PS263Dev akciğer hidatik kistlerinde kapitonaja alternatif cerrahi teknik; pseudo fissür
An alternative surgical approach for giant hydatid cysts; pseudo fissure
Şeyda Örs Kaya, Yener Aydın, Tevfik İlker Akçam, Serpil Sevinç, Kenan Can Ceylan, Özgür Samancılar
PS264Pektus Ekskavatum Hastalarında Göğüs Ön-Arka ve Yan Çaplarının Radyolojik Olarak Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirilmesi
Radiological Assesment of Postero-Anterior and Lateral Diameter of Chest in Patients with Pectus Excavatum Deformity Preoperative and Postoperative
Sema Gül Türk, Burçin Çelik, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Ahmet Başoğlu
PS265Sclerosing Hemangioma of Lung
Ni·lgün Kanlıoğlu Kuman, Serdar Şen, İbrahim Meteoğlu, Ayşegul Örmeci, Özlem Erdal Özdemir, Serpil Dizbay Sak
PS266Eloesser Flap (Stoma): Hayat Kurtarıcı Olabilir !
Eloesser Flap (Stoma): Could Be A Life Saver !
Osman Cemil Akdemir, Abdülaziz Kök, Sedat Ziyade, Ömer Soysal
PS267Kelebeğin ömrü bir gün, lepidik tipte adenokarsinomun ise yedi yıl
The life of a butterfly is one day, lepidic adenocarcinoma’s is seven
Banu Yoldaş, Soner Gürsoy, Funda Cansun Yakut, Serkan Yazgan, Ahmet Üçvet
PS268Akciğerin Pleomorfik Karsinomu: Olgu Sunumu
Pleomorphic Carcinoma of the Lung: a Case Report
Merve Şengül, Leyla Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Barış Hekimoğlu, Pınar Bıçakcıoğlu
PS269Geniş Rezeksiyon Uygulanmış Bir Kotta Fibröz Displazi Olgusu
A Case of Fibrous Dysplasia in A Rib Treated with Wide Excision
Osman Cemil Akdemir, Abdülaziz Kök, Ömer Soysal, Sedat Ziyade, Nur Büyükpınarbaşlı
PS270Zenker Divertikülü
Zenker' s Diverticulum
Abdülaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, Ömer Soysal
PS271Kalıcı Trakeostomi Bakımı Ölüme Sebep Olabilir
May Care of Permanent Tracheostomy Be Fatal
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Ali Birak
PS272FEV3/FVC ve 1-FEV3/FVC Değerlerinin Klinik Bulgular ile İlişkisi
The Relationship Between Clinical Findings and FEV3/FVC,1-FEV3/FVC Values
Nazlı Sinanoğlu, Zekiye Nisa Özberk
PS273Tracheobronchopathia osteochondroplastica: Kronik öksürüğün nadir bir sebebi
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: A rare cause of chronic cough
Funda Seçik, Birsen Pınar Yıldız, Neslihan Fener Akalın
PS274Alyuvar Dağılım Genişliği (ADG)'nin Toplumdan Kazanılmış Pnömonilerin Tedavi Yanıtı ve Prognozu Değerlendirmedeki Değeri
The Assessment of Treatment Response and Prognosis by Red Blood Cell Distribution Width (RDW) in Community-Acquired Pneumonia
Halit Çınarka, Aziz Gümüş, Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Derya Gıakoup, Servet Kayhan, Medine Cumhur Cüre, Ünal Şahin
PS275Endobronşiyal Ultrason: Pulmoner emboli tanısında nadir bir yöntem
Endobronchial Ultrasound: An unusual diagnostic tool for pulmonary embolism
Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı
PS276Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni; Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
A Rare Cause of Pleural Effusion; Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)
Deni·z Demi·r Yi·lmaz, Şermin Börekçi, Vasfiye Eroğlu, Pelin Öcal, H. Gül Öngen
PS277Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu: Enjektör iğnesi
An unusual case of foreign body aspiration: Injector needle
Talat Kılıç, Hakkı Ulutaş
PS278EBUS İle Tanı Alan Nadir Bir Paraneoplastik Sendrom: Sekonder Amiloidoz
A Rare Paraneoplastic Syndrome Diagnosed by EBUS: Secondary Amyloidosis
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ
PS279EBUS-TBİA İle Tanı Alan Silikoz Olguları
Silicosis Cases Diagnosed By EBUS-TBNA
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ
PS280Parapnömonik Efüzyonlarda Plevral Sıvı RDW seviyesi
RDW Levels of Pleural Fluid in Parapneumonic Effüsions
Müge Erbay, Neslihan Özçelik, Savaş Özsu, Hayriye Bektaş Aksoy
PS2812013 yılı Ülkemizdeki Bronkoskopi Sayılarımız, Yapılma Amaçları ve Akciğer Kanserli Hastalarımızdaki Yeri
The number of bronchoscopies, the purpose of performing and the place in patients with lung cancer in our country in 2013
Sedat Altin, Edhem Ünver