Abstracts (Kabul:Sözlü)powered by AbstractAgent
SS001Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi
Importance of High Speed Videomicroscopy in Primary Ciliary Dyskinesia Patients
Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper
SS002EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri
The underlying causes of granulomatous lymphadenitis detected by EBUS-TBNA
Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Fatma Çiftçi, Elif Şen, Koray Ceyhan, Akın Kaya, Gökhan Çelik, İsmail Savaş
SS003Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodule
Serap Argun Bariş, Tuğba Önyılmaz, Tuba Çiftçi, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız
SS004Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği
Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies
Kemal Can Tertemiz, Aylin Özgen Alpaydın, Seda Salman, İnci Alacacıoğlu
SS005Eksudatif Plevral Effüzyonların Yönetiminde Medikal Torakoskopinin Rolü ve Güvenliği
Role And Safety of Medical Thoracoscopy in Manegement of Exudative Pleural Effusion
Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Elif Tanrıverdio, Şule Gül, Ekrem Cengiz Seyhan, Derya Özden, Hasan Akın, Murat Acat, Kanan Abbaslı, Hilal Onaran
SS006Plörezili Hastalarda Plevral Sıvı ve Serum D-Dimer Düzeylerinin Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Pleural Fluid and Serum D-Dimer Levels in Patients with Pleural Effusion
Fatmanur Çeli·k Başaran, Mine Gayaf, Ayşe Özsoy, Dilek Kalenci
SS007Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Etyolojik Tanı Konulamayan Plevral Efüzyon Olguları
Undiagnosed Pleural Effusion Cases although Video-Assisted Thoracoscopic Surgery
Dilem Anıl Tokyay, Ayşe İrem Kılıç, Fatma Tokgöz Akyıl, Aysun Mısırlıoğlu, Emine Aksoy, Mustafa Akyıl, Tülin Sevim
SS008Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeni ile Araştırılan ve Nedeni Aydınlatılamayan Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi (FB) ve Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İncelemesinin Değeri
Importance of Flexible Bronchoscopy (FB) and Bronchoalveolar Lavage (BAL) in Explaining the Etiology of Unsolved Recurrent Respiratory Tract Infections
Nesibe Gevher Eroğlu Ertuğrul, Ebru Yalçın, Nagehan Emiralioğlu, Berna Oğuz, Aydın Erden, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Nural Kiper
SS009Plevral kolesterol düzeyi transüda-eksüda ayırımında light kriterleri kadar etkindir
Pleural cholesterol level is effective as criteria light criteria in discriminating transudative and exudative
Aziz Gümüş, Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Halit Çınarka, Derya Gıakoup, Ünal Şahin
SS010Tipik Ve Atipik Bronkopulmoner Karsinoidli Hastaların Uzun Dönem Sonuçları: 135 Hastalık 20 Yıllık Deneyim
Long Term Results Of Patıents Wıth Typıcal And Atypıcal Bronchopulmonary Carcinoid: 20 Year Experıence 135 Patıents
Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akın, Celalettin İbrahim Kocatürk, Halide Nur Ürer, Yunus Seyrek, Ali Cevat Kutluk, Yaşar Sönmezoğlu, Seyyid İbrahim Dinçer
SS011Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi
Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi
Adem Deligönül, Hüseyin Melek, Özgür Taşkapılıoğlu, Gamze Çetinkaya, Ahmet Sami Bayram, Türkkan Evrensel, Süreyya Sarıhan, Ahmet Bekar, Cengiz Gebitekin
SS012Hiperhidrozis Operasyonlarında Sempatektomi ve Sempatikotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of sympathectomy and sympathicotomy methods for hyperhidrosis operations
Akın Eraslan Balcı, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
SS013Bir Tedavi Yöntemi Olarak Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi: 34 Olgu ile 2 Yıllık Deneyim
Video-Assisted Thoracoscopic Lobectomy As a Treatment Modality: 2 Years Initial Experience With 34 Cases
Koray Aydoğdu, Funda İncekara, Ebru Sayılır, Furkan Şahin, Kubilay İnan, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
SS014Ampiyem tedavisinde VATS ve intraplevral fibrinolitik uygulamasının karşılaştırması
Comparison of VATS and intrapleural fibrinolytic therapy in the teratment of empyema
Özgür Samancılar, Tevfik İlker Akçam, Şeyda Örs Kaya, Özgür Öztürk, Onur Akçay, Kenan Can Ceylan
SS015Vücut Üst Yarısındaki Hiperhidrozis İçin Yapılan Torakal Sempatik Zincir Operasyonlarının Ayak Hiperhidrozisine Etkisi
The Effect of Thoracic Sympathic Chain Operations Performed For Upper Body Hyperhidrosis on Palmar Hyperhidrosis
Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Siyami Aydın
SS016Poland Sendromu ve Dekstrokardi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Poland's Syndrome and Dextrocardia
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
SS017Primer Akciğer Kanseri Cerrahisinde Neden Torakotomi?
Why Thoracotomy in The Surgical Treatment of Primary Lung Tumor?
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Özkan Demirhan, Kemal Ayalp, Erkan Kaba, Elena Uyumaz, Alper Toker
SS018Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomunda Cerrahi Yönetim
Surgical Management of Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung
Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Ebru Sayılır, Erkmen Gülhan, Funda Demirağ, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
SS019KOAH'lı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Üzerine Etkisi
The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in COPD Patients
Yavuz Havlucu, Arzu Yorgancıoğlu, Fikret Kurhan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik
SS020KOAH’da Yeni Evreleme Sistemi İle Birlikte İnhaler Tedavi Kullanımında Meydana Gelen Değişiklikler
Changes in Inhalation Therapy After Combined Assessment of COPD
Muzaffer Onur Turan, Jülide Çeldir Emre, Sami Deniz, Ayşegül Baysak, Pakize Ayşe Turan, Arzu Mirici
SS021Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kognitif disfonksiyon ve ilişkili faktörler
Cognitive impairment and relevant factors in patients with chronic obstructive lung diasease
Esra Ertan Yazar, Şenay Aydın, Gülşah Günlüoğlu, Pınar Yıldız, Sadettin Kamat, Veysel Yılmaz
SS022Yaşlı KOAH ve astım hastalarında inhalasyon tedavi başarısını etkileyen durumlar
The parameters that may affect inhalation therapy success in elderly COPD and asthma patients
Muzaffer Onur Turan, Turgay Kasan, Pakize Ayse Turan, Arzu Mirici
SS023Yeni GOLD Birleşik Değerlendirmesine Göre KOAH’lı Olguların Egzersiz Kapasitesi, Yaşam Kalitesi ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of exercise capacity, quality of life and body composition in patients with COPD according to the new GOLD Classification
Volkan Karadağ, Funda Elmas Uysal, Pervin Korkmaz Ekren, Batuhan Ata, Esin Yakıt, Tugay Alver, Fulya Arıcı, Zeliha Çokan, Selya Akdeniz, Mehmet Cirit, Farzad Shojaeibadr, Rashad İsmayilov, Alev Gürgün
SS024Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı GOLD evrelerine göre yaşam kalitesi ve BODE indeksi
Qualıty of lıfe and BODE ındex accordıng to dıfferent GOLD stages ın COPD patıents
Onur Kaya
SS025KOAH’lı Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki
Relationship between Upper Extremity Functions and Daily Living Activities in COPD Patients
İsmail Özsoy, Sema Savcı, Serap Acar, Sevgi Özalevli, Atila Akkoçlu
SS026Astımlı hastalarda meslek dağılımı ve işyeri-semptom ilişkisi: çok merkezli, ulusal, anket tabanlı bir çalışma
Work related symptoms of adult patients with asthma: a multicenter, national, questionnaire based study
Dilşad Mungan, İpek Özmen, Fatma Evyapan, Füsün Topçu, Metin Akgün, Peri Arbak, Yılmaz Bülbül
SS027Hatay İli Yayladağı İlçesi Ve Çevresinde Asbest Maruziyetinin Değerlendirilmesi
Assesment of Asbestos Exposure in Yayladağı Town and Its Villages
Hatice Kayım Bi·lgiç, Sebahat Genç, Ersin Peker, Nazan Savaş, Sinem Karazincir, Tacettin İnandı
SS028Türkiye’de KOAH, Astım ve Allerjik Rinit prevalansını etkileyen işyeri maruziyetleri (WORK-CAT Çalışması)
Workplace Exposures as Risk Factors For COPD, Asthma and Allergic Rhinitis in Turkey (WORK-CAT STudy)
Emel Kurt, Ahmet Uğur Demir, Peri Arbak, Tarkan Ozdemir, Unal Sahin, Fatma Evyapan, Elif Ucar Yılmazel
SS029Şanlıurfa’da Davulcularda ve Zurna Çalgıcılarında Obstruktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Drummers and Clarion Musicians in Şanlıurfa
Erkan Kurtaran, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın, Mehmet Gencer
SS030Benzin istasyonu çalışanlarında solunum fonksiyonları, karbonmonoksit ve oksidatif stres düzeyleri
Pulmonary function tests, exhaled carbonmonoxide and blood oxidative stress levels of the petrol station workers
Ayşe Nur Soytürk, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
SS031Demografik, Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Kaynakçı Akciğeri
Welder’s Lung with Demographic, Clinical and Radiological Findings
Bahar Tüzün, Gül Dabak, Özgür Soytaş, Özkan Kaan Karadağ
SS032Toplumda Gelişen Pnömoninin Tedavisinde Ampisilin-sulbaktam/makrolid Kombinasyonu ile Tek Başına Florokinolon Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Ampicillin-sulbactam/macrolide Dual Therapy Versus Fluoroquinolone Monotherapy In Hospitalized Patients With Community-acquired Pneumonia
Burcu Karaboğa, Aykut Çilli
SS033Anti-tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisi Kullanılan Hastalarda Pulmoner Enfeksiyonlar
Pulmonary Infections in Patients Receiving Treatment of Tumor Necrosis Factor Alpha Antagonists
Yavuz Havlucu, Fikret Kurhan, Timur Pırıldar, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu
SS034Dr. Google Grip Aşısı Hakkında Ne Söylüyor?
What is Dr. Google Saying About İnfluenza Vaccination?
Aylin Aydın, Merve Tarhan, Levent Dalar
SS035Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoni
Health-care Associated Pneumonia
Burcu Karaboğa, Ruşen Uzun, Aykut Çilli
SS036Toplum Kökenli Pnömoni Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Mortalitede Etkili Faktörler
Factors Related with Short and Long Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia
Fatma Tokgöz Akyıl, Armağan Hazar, Murat Yalçınsoy, Aykut Çilli, Burcu Çelenk, Oğuz Kılınç, Öznur Kılıç, Abdullah Sayıner, Sezai Taşbakan, Nurdan Köktürk, Aysin Sakar Coşkun, Yavuz Havlucu, Ayten Filiz, Pakize Sucu, Ebru Çakır Edis
SS037Yaşlı hastalarda toplumda gelişen pnömoninin klinik analizi
Clinical analysis of community acquired pneumonia in the elderly
Yavuz Havlucu, Ayşın Şakar Coşkun, Aykut Çilli, Burcu Çelenk, Oğuz Kılınç, Öznur Kılıç, Abdullah Sayıner, Sezai Taşbakan, Armağan Hazar, Fatma Tokgöz Akyıl, Esra Uzaslan, Oya Kayacan, Nurdan Köktürk, Ebru Çakır Edis, Öner Dikensoy, Ayten Filiz, Mehmet Polatlı
SS038Yaşlı Hastalarda Hospitalizasyon Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi
Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization in Elderly Patients: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment
Yavuz Havlucu, Fikret Kurhan, Ayşın Şakar Coşkun, Tuğba Göktalay, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu
SS039Hospitalize Edilmiş Pnömoni Hastalarında İnhaler Steroid Kullanımının Tedavi Yanıtına Etkisi: Türk Toraks Derneği Pnömoni Veri Tabanı
Effect of Inhaled Steroid Therapy on Treatment Response in Hosptalized Pneumonia Patients: Results From Turkish Thoracic Society Data Base
Ayşe Baha, Nurdan Kokturk, Sakine Nazik Bahçecioğlu, Canan Gündüz, Sezai Taşbakan, Abdullah Sayıner, Ayşın Şakar Coşkun, Feride Durmaz, Aykut Çilli, Burcu Çelenk, Oğuz Kılınç, Seda Salman, Armağan Hazar, Fatma Tokgöz
SS040Pulmoner sarkoidozda nötrofil/lenfosit oranının radyolojik ağırlık ile ilişkisi
Relation of neutrophil/ lymphocyte ratiowith radiological extent in pulmonarysarcoidosis
Nesrin Öcal, Deniz Doğan, Seyfettin Gümüş, Ergun Tozkoparan
SS041Stabil evre I ve II sarkoidoz hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı
Obstructive sleep apnea syndrome frequency in stable stage I and II sarcoidosis patients
Mehtap Doğan, Züleyha Bingöl, Levent Aydemir, Gülfer Okumuş, Kadir Serkan Orhan, Ersan Atahan, Gülcihan Özkan, Esen Kıyan
SS042Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları
PET/CT findings in sarcoidosis patients
Kemal Can Tertemiz, Aylin Ozgen Alpaydın, Seda Saadet Salman, Volkan Karaçam, Recep Bekiş, Can Sevinç
SS043Nötrofil lenfosit oran değeri Sarkoidozda nasıldır?
How is neutrophil/ lymphocyte rate at sarcoidosis?
Sinem Güngör, Ülkü Aka Aktürk, Murat Yalçınsoy, Nagihan Durmuş Koçak, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Sinem Ağca Altunbey, Sümeyye Alparslan Bekir, Ayşem Aşkım Öztin Güven, Pakize Sucu, Soner Umut Küver, Esen Akkaya, Zuhal Karakurt
SS044Kliniğimizde sarkoidoz tanısıyla takip edilen olgularımızın klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri
Clinical, radiological and laboratory features of the patients with a diagnosis of sarcoidosis in our clinic
Ayşe Yılmaz, Ruken Yüksekkaya Çelikyay, Sibel Doruk, Handan İnönü Köseoğlu, Helin Deniz Demir, İbrahim Serhat Çelikel, Emre Kuyucu, Doğan Köseoğlu, Fatma Markoç, Ali Yeğinsu
SS045Anti Tümör Nekrozis Faktör Alfa (TNF-?) Tedavisinde Izoniazid Kemoprofilaksisinin Etkinliği
The Effectiveness of Izoniazid Chemoprophlaxis in Anti TNF-Alpha Therapy
Fatih Alaşan, Ege Güleç Balbay, Şengül Cangür, Öner Abidin Balbay, Leyla Aydın Yılmaz, Ali Nihat Annakkaya
SS046Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Monosit Alt Grupları ve Aktivasyon Belirteci olarak CD163 Düzeyleri
Monocyte Subsets and CD163 Levels As An Activation Marker In Children With Pulmonary Tuberculosis
Esin Çetin Aktaş, Erkan Çakır, Yusuf Metin Gelmez, Ahmet Hakan Gedik, Leyla Pur Özyiğit, Günnur Deniz
SS047Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Aktif Tüberküloz Gelişme Sıklığı Ve Tüberküloz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi
Actıve Tuberculosıs Prevalence And Characterıstıcs Of Tuberculosıs Patıents In Lıver Transplant Patıents
Aylin Özgen Alpaydın, Mücahit Özbilgin, Madina Abdulleyeva, Selver Seda Salman, Tufan Egeli, Tarkan Ünek, Oğuz Kılınç, Vildan Avkan Oğuz
SS048Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Florokinolon İlaç Kullanımı İle Florokinolon Direnç İlişkisi
The Relationship With Fluoroquinolone Drug Exposure and Fluoroquinolone Resistance in Patients With Active Pulmonary Tuberculosis
Rahime Aydın Kayalı, Serir Özkan, Can Biçmen, Onur Fevzi Erer, Şevket Dereli
SS049Anti TNF-Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Latent Tüberküloz Sıklığı
Anti-TNF-Alpha Therapy in Patients with Latent Tuberculosis Incidence
İpek Coşkunol, Ayşegül Baysak, Ayşe Dallı, Melek Çekiç, Funda Uluorman, Gerçek Can, Sibel Öktem Ayık
SS050Otobüs Sürücülerinde Uykululuk ve Uyku ile İlişkili Trafik Kazaları
Sleepiness and Sleep-related Traffic Accidents in Bus Drivers
Pervin Korkmaz Ekren, Funda Elmas Uysal, Mehmet Sezai Tasbakan, Ozen Kacmaz Basoglu
SS051Absenteeism and Delay to Work due to Sleep Disorders in the Turkish Adult Population: A Questionnaire Based National Survey
Hikmet Fırat, Melike Yüceege, Sibel Kıran, Metin Akgün, Ahmet Uğur Demir, Murat Aksu, Sadık Ardıç, Derya Karadeniz, Zeynep Zeren Uçar Hoşgör, Serhan Sevim, Oya İtil, Hikmet Yılmaz
SS052Obstrüktif uyku apne sendromu semptomu olmayan hafif hipoksemik kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının overlap sendromu sıklığı açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the Frequency of Overlap Syndrome in Mild Hypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients without Obstuctive Sleep Apnea Syndrome Symptoms
Canan Gündüz, Özen Kaçmaz Başoğlu, Mehmet Sezai Taşbakan
SS053Oturur Pozisyonda Uyumanın Kalp Yetmezliği Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ciddiyetine Etkisi
Effect of Semi-recumbent Sleep Position on Severity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Heart Failure
Bengisu Keskin, Özen K. Başoğlu, Mehmet Sezai Taşbakan, Cemil Gürgün
SS054Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin göz üzerine etkileri
Effects of hypoxia on the eye in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Özge Oral Tapan, Utku Tapan, Ünzile Seval Kılıç
SS055Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar
Polysomnographic, demographic, and clinic differences between male and female obstructive sleep apnea patients
Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi
SS056Akciğer Transplantasyonu İçin Yönlendirilen Hastaların Sonuçları
Results of patients referred for lung transplantation
Merih Kalamanoğlu Balcı, Nur Dilek Bakan, İbrahim Onur Alıcı, Songül Büyükkale, Şehnaz Olgun, Ali Yeğinsu, Adnan Sayar, Erdal Yekeler, Adalet Demir, Cemal Asım Kutlu
SS057Akciğer nakli yapılmış olgularda bronkoskopinin güvenliği ve etkinliği
Safety and efficacy of bronchoscopy in lung transplant recipients
Nur Dilek Bakan, Songül Büyükkale, Lütfiye Kılıç, Özgür İşgörücü, Barış Açıkmeşe, Cengiz Özdemir, Nur Ürer, Necati Çıtak, Adnan Sayar
SS058Son Dönem Akciğer Hastalığı Olan Ve Akciğer Nakli Adaylarında Osteoporoz
Evaluation of Bone Mineral Density in Lung Transplantation Candidates Wıth End Stage Lung Disease
Merih Kalamanoğlu Balcı, Belma Erdoğan, Hayat Hatipoğlu
SS059Kliniğimizde Gerçekleştirilen Akciğer Nakilleri Sonrası Primer Graft Disfonksiyonu ve Özellikleri
The Features of the Patients With Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation
İbrahim Onur Alıcı, Alkın Yazıcıoğlu, Sema Turan, Hija Yazıcıoğlu, Ülkü Yazıcı, Nurettin Karaoğlanoğlu, Erdal Yekeler
SS060Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Astım İle İlişkisi
Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Asthma
Deniz Kızılırmak, Bülent Bozkurt
SS061Siteinil lökotrien (cys-LTs), prostaglandin D2 (PG-D2), prostaglandin E2 (PG-E2) düzeyleri ve bunların fonksiyonel parametreler ile korelasyonu astım, KOAH ve AKOS (astım ve KOAH overlap sendromu) ayırımında belirleyici olabilir mi?
Can cys-LT, PG-D2, PG-E2 levels and their correlation with pulmonary function be discriminative in asthma, COPD and ACOS?
Gülfidan Çakmak, Yasemin Erdoğan Döventaş, Macit Koldaş, Bilun Gemicioğlu
SS062Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Erişkin Yaşta Görülen Allerjik Hastalıklar ve Astım İçin Bir Risk Faktörü mü ?
Is Adenoidectomy and/or Tonsillectomy a Risk Factor For Allergic Diseases and Asthma Seen in Adult Patients?
Nalan Akıncı, Şadan Soyyiğit, Zeynep Çelebi Sözener, Dilşad Mungan, Kenan Köse, Zeynep Mısırlıgil
SS063Astımda kontrolün depresyon ve anksiyete ile ilişkisi
The relationship between asthma control, anxiety and depression
Seda Beyhan Sagmen, Berrin Ceyhan, Sehnaz Olgun Yıldızeli, Hayriye Baykan
SS064Astım hastalarında stresle başa çıkma tutumlarının astım kontrolü ile ilişkisi
The relationship between asthma control and coping strategies with stress in asthma patients
Seda Beyhan Sagmen, Berrin Ceyhan, Sehnaz Olgun Yıldızeli, Hayriye Baykan
SS065Yaşlılarda Astım Özyönetim Bilgi Düzeyi ve Astım Kontrolü Arasındaki İlişki
Association between Asthma Self-Management Knowledge and Asthma Control in Elderly
Ayse Bilge Öztürk, Leyla Pur Özyiğit, Osman Köstek, Havva Keskin
SS066Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapi ile birlikte inspiratuar kas eğitiminin etkinliği: Randomize kontrollü çalışma
Efficacy of inspiratory muscle training with manual therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients: A randomized controlled study
Yasemin Çırak, Gül Deniz Yılmaz Yelvar, Yasemin Parlak Demir, Murat Dalkılınç, Deniz Kızılırmak, Bülent Bozkurt
SS067Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Kapsamlı Pulmoner Rehabilitasyon Programı Sonrası Weaning Başarısı
Weaning Success After A Comprehensive Pulmonary Rehabilitation Program In Patients Receiving Long Term Mechanical Ventilation
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Neşe Demir, İpek Candemir, Filiz Taşdemir, Sakine Nazik Bahçecioğlu, Nurcan Egesel, Fatma Şengül
SS068Akciğer Transplantasyonu adaylarında Preoperatif Dönemde Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The impact of preoperative pulmonary rehabilitation on lung functions, exercise capacity and quality of life in lung transplantation candidates
Esra Pehlivan, Arif Balcı, Lütfiye Kılıç, Hüseyin Cem Tigin
SS069İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi’nin Klinik Belirleyicileri
Clinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Disease
Müşerrefe Nur Karadallı, Meral Boşnak Güçlü, Burcu Camcıoğlu, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
SS070Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapinin akut etkisi
Immediate effects of manual therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Gül Deniz Yılmaz Yelvar, Yasemin Çırak, Yasemin Parlak Demir, Murat Dalkılınç, Deniz Kızılırmak, Bülent Bozkurt
SS071Akut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Submaksimal Egzersiz Kapasitesine Fizyolojik Cevaplar
Physiological Responses to Functional Exercise Capacity in Interstitial Lung Disease Patients with Acute Exacerbations
Zeynep Pelin Uğraş, Burcu Camcıoğlu, Meral Boşnak Güçlü, Müşerrefe Nur Karadallı, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
SS072Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effects of Inspiratory Musle Training on Inspiratory Muscle Strength, Dyspnea and Quality of Life in Asthmatic Patients
Neslihan Durutürk, Manaolya Acar, Mustafa Ilgaz Doğrul
SS073Evde Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan KOAH'lı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği
Effectiveness Of Pulmonary Rehabilitation In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Receiving Domiciliary NIMV Therapy
Neşe Demir, Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Pervin Demir, İpek Candemir, Sakine Nazik Bahçecioğlu, Filiz Taşdemir, Fatma Şengül, Nurcan Egesel
SS074Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities in patients with COPD
Neslihan Durutürk, Hülya Arıkan, Gaye Ulubay, Manolya Acar
SS075Metabolik Sendromun KOAH'lı Hastalardaki Komorbiditeler Üzerine Etkisi
The Effect of Metabolic Syndrome on Comorbidities in Patients with COPD
Sedat Kuleci, Ali Kocabaş, Ezgi Özyılmaz Saraç, Yasemin Soydaş, Gülsüm Tezçağırır, Müjde Ocaklı
SS076COPD and CRP level
Ali Kocabaş, Oya Baydar, Gülşah Seydaoğlu, Efraim Güzel
SS077KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Kilinik Bulgularla İlişkisi
Relation Betweeen Vitamin D Levels and Clinical Properties of COPD Patients
Derya Kocakaya, Ozan Kocakaya, Berrin Bağcı Ceyhan
SS078KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi
Relation between Vitamin D Levels and Anxiety and Depression in COPD patients
Derya Kocakaya, Ozan Kocakaya, Berrin Bağcı Ceyhan
SS079KOAH’lı hastalar neden hastaneye yeniden yatırılırlar?
Why COPD patiens are readmitted to hospital?
Celalettin Yılmaz, Serir Özkan, Onur Fevzi Erer
SS080ADMA düzeyi ile KOAH ağırlığı ve pulmoner hipertansiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Relationship of ADMA levels with disease severity and pulmonary hypertension in COPD
Elif Torun Parmaksız, Ali İnal, Banu Salepçi, Sevda Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Coşkun Doğan, Benan Çağlayan
SS081Heme Oksijenaz-1 tek nükleotid polimorfizmi ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına duyarlılık arasındaki ilişki
The association between Heme Oxygenase-1 single nucleotide polymorphism and susceptibility to chronic obstructive lung disease
Onur Kum, Ender Coşkunpınar, Engin Aynacı, Yasemin Müşteri Oltulu, Fahriye Küçükaslan, Pınar Birsen Yıldız
SS082Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni: Üç yılda neler değişti?
Ventilator Associated Pneumonia in a Respiratory Intensive Care Unit: What has changed during three years period?
Zehra Nur Töreyin, Pervin Korkmaz Ekren, Şöhret Aydemir, Hüsnü Pullukçu, Feza Bacakoğlu
SS083Pnömoniye Bağlı Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Olgularda Başarısızlığı Tahmin Etmek Mümkün mü?
Is It Possıble to Predict Failure of Non-Invasive Mechanical Ventilation for Acute Respiratory Failure due to Pneumonia?
İmren Nesil, Pervin Korkmaz Ekren, Funda Elmas Uysal, Alev Gürgün, Feza Bacakoğlu
SS084Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalitenin Öngörülmesinde APACHE II Skorunun Yeri
APACHE II Score as A Predictor of Mortality in A Respiratory Intensive Care Unit
Dilek Eraslan, Asena Tanyeli Arısoy, Pervin Korkmaz Ekren, Funda Elmas Uysal, Atilla Kuntman, Alev Gurgun, Feza Bacakoglu
SS085Uzun Süreli Oksijen Tedavisinin Etkinliği ve Hasta Uyumu
Efficiency of Long Term Oxygen Therapy and Patients Compliance
Yavuz Havlucu, Fikret Kurhan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu
SS086Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Olgularında Barotravma
Barotrauma in Mechanical Ventilation Used Patients in Intensive Care Unit
Atilla Kuntman, Funda Elmas Uysal, Pervin Korkmaz Ekren, Feza Bacakoğlu
SS087Yoğun Bakım Ünitesine Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran KOAH hastalarında Tek Başına Kinolon Kullanımı ile Kombine Antibiyoterapinin Tedavi Sonuçları Benzer Mi?
Does Single Quinolone Have Similar Outcome Than Combined Antibiotic In COPD With Acute Respiratory Failure In ICU?
Pınar Atagün Güney, Özgecan Karahan, Cüneyt Saltürk, İpek Özmen, Mürşide Demirhan Uzun, Dilek Yavuz, Soner Umut Küver, Ayşe İrem Kılıç, Feyza Kargın, Zuhal Karakurt
SS088Obezite Hipoventilasyon Sendromu ile Yoğun Bakımda takip edilen hastalarda hematolojik parametrelerin yoğun bakım yatış süresine etkisi
The effect of hematological parameters on duration of intensive care unit stay in obesity hypoventilation syndrome
Feyza Kargın, Cüneyt Saltürk, Huriye Berk Takır, Eylem Tunçay, Rabia Sarı, Emin Çelik, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Gökay Güngör, Nalan Adıgüzel, Zuhal Karakurt
SS089Copeptin: A New Predictor for Severe Obstructive Sleep Apnea
Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Servet Kayhan, Asiye Yavuz, Aziz Gümş, Sebih Alp, Ünal Şahin
SS090Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarda BPAP tedavisinin bazal metabolizma hızı üzerine etkisi
The effect of BPAP therapy on basal metabolism rate in patients with obesity hypoventilation syndrome
Gonca Doğru, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Tugba Önyılmaz, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız
SS091Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Uyku Kalitesi ile İlişkisi
Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Sleep Quality
Deniz Kızılırmak, Bülent Bozkurt
SS092Uyku Apne Sendromu Olan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyovaskuler Hasar Biyobelirteçlerinin (CRP, ADİPONEKTİN, H-FABP, HMGB1, NT-PROBNP) NIMV Tedavisine Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Inflammatory Biomarkers (CRP, ADIPONECTIN, HFABP, HMGB1, NT-PROBNP) After NIMV Therapy In Patients With Obstructive Sleep Apnea And Heart Failure
Belgin Erkan, Sibel Pekcan, Dursun Dursunoğlu, Neşe Dursunoğlu, Beyza Akdağ
SS093Obstruktif uyku apnede serum adipokin düzeyleri
Serum levels of adipokines in obstructive sleep apnea
Züleyha Bingöl, Ekrem Bilal Karaayvaz, Ayşegül Telci, Ahmet Kaya Bilge, Gulfer Okumuş, Esen Kıyan
SS094Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda; trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, hematokrit değerleri ve hastalığın ağırlığı ile ilişkisi
Mean platelet volume, platelet count, hematocrit values in patients with obstructive sleep apnea syndrome and it's relationship with cardiovascular diseases
Zahide Alaçam, Sibel Pekcan, Neşe Dursunoğlu, Hande Şenol, Beyza Akdağ
SS095Soliter Pulmoner Nodülün Benign/Malign Ayrımında En İyi SUV max. Değerin Belirlenmesi
Determine the best discriminative threshold of SUVmax for malign/benign etiology of solitary pulmonary nodules
İsmail Hanta, Dilek Yünsel, Sezen Küçükaltın, Zeynep Yapar, Gülşah Seydaoğlu
SS096Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılan PET-BT'de Tespit Edilen Akciğer Dışı FDG Tutulumunun Tanı Sürecine ve Tedaviye Kadar Geçen Zamana Olan Etkisi: Retrospektif Analiz
Effect of Incidental FDG Findings at Extrapulmonary Locations on Duration of Diagnosis and Time to Treatment in Patients Staged for Lung Cancer: Retrospective Analysis
Yavuz Havlucu, Pınar Çelik, Fikret Kurhan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Arzu Yorgancıoğlu
SS097Multidisipliner Toraks Konseyinde Değerlendirilen Pulmoner Nodüllerin Izlem Sonuçlari, Malignite Oranları Ve Malignite Belirleyicileri
Follow -up Results, Malignancy Rates and Malignancy Determinants of the Pulmonary Nodules That Evaluated in Multidisciplinary Thoracic Oncology Tumour Board
Özge Öztürk, Ahmet Uğur Demir, Ziya Toros Selçuk
SS098Malign mezotelyomada nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı prognostik gösterge olarak güvenilir parametreler mi?
Malignant mesothelioma, are neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio prognostic indicator parameters as reliable?
Seda Tural Önür, Sinem Nedime Sökücü, Levent Dalar, Kaan Kara, Songül Büyükkale, Sedat Altın
SS0992013 yılında teşhis konulmuş akciğer kanserli hastalarımızın sürvilerini cerrahi tedavi etkilemiş mi?
Does surgery treatment affect the survival of lung cancer patients diagnosed in 2013?
Sedat Altin, Veysel Yılmaz, Celalettin Kocatürk, Adnan Sayar, Zeki Günlüoğlu, Neslihan Akalın, Kaan Kara, Çiğdem Külahçı, Naciye Arda
SS100Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda ‘Epitelyan Büyüme Faktörü Reseptörü’ (EGFR) Geni Varyasyonlarının ve Serum EGFR Düzeylerinin Sağkalıma Etkisi
The Effect of Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) mutations and Serum EGFR Levels on Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Elvin Hekimoğlu, Arzu Ergen, İlhan Yaylım, Kamil Kaynak, Akif Turna
SS101Akciğer Kanseri Tanısında Serum Platelet, MPV, PCT ve PDW Değerleri, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları
Serum Platelet, MPV, PCT and PDW Values, Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Lung Cancer Diagnosis
Füsun Şahin, Pınar Yıldız
SS102Elektronik Sigara Tütün Endüstrisi İcadı mı?
Is electronic-cigarette a tobacco industry discovery ?
Elif Dağlı, Füsun Yıldız, Murat Güner
SS1032014 yılında yazılı basında sigara bağımlılık tedavisi konusunda yer alan haberlerinin değerlendirmesi
Evaluation of smoking cessation related press coverage in 2014
Murat Güner, Elif Dağlı, Füsun Yıldız, Osman Elbek, Efza Evrengil
SS104Hangi tür işletmeler kapalı alanda sigara yasağını ihlal ediyor ?
What makes hospitality premises prone to smoke-free violation ?
Pınar Ay, Efza Evrengil, Murat Güner, Elif Dağlı
SS105Tütün denetim ekiplerinin engelleri ve çözüm önerileri
Impediments in tobacco inspections and solutions
Elif Dağlı, Pınar Ay, Nurhan İnce, Arif Gündüz, Abdülkadir Tabo, Eda Uslu Tuğtepe, Efza Evrengil, Murat Güner
SS106Effects of Smokeless Tobacco “Maras Powder” Use on Markers of Endothelial Dysfunction
Fulsen Bozkuş, Emıne Tırelı, Anıl Samur
SS107Sigarayı Bırakmak: Twitter Hesaplarının Analizi
Smoking Cessation: Analysing of Twitter Accounts
Ersin Ersoy, Merve Tarhan, Levent Dalar
SS108Sigara Bırakmak için Kullanılan Akıllı Telefon Uygulamaları İşlevsel midir?
Are Smartphone Apps Functional Using for Smoking Cessation?
Ahsen Gülizar Kaya, Merve Tarhan, Levent Dalar
SS109Hemşirelerde Sigara İçme Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining of Factors Affecting of Smoking Behaviour for Nurses
Ayşe Turan, Pelin Duru Çetinkaya
SS110Sigara İçen Bireylerde Uyku Kalitesi, Vücut Kitle İndeksi Ve Postür Analizinin İncelenmesi
Sleep Quality, Body Mass Index and Posture Analyze Assessment In Smokers
Özden Canbay, Nihan Katayıfçı, Esra Doğru, Fatma Duman, Sibel Doğru, Konca Kaya
SS111İnsan Yapımı Nanopartiküllerin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan ve Olmayan Bireylerin Bronş Epitel Hücre Kültürlerinin Permabilitesine Etkileri
Effects of Engineered-Nanoparticles on Permeability of Bronchial Epithelial Cell Cultures from Subjects with and without Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Sedat İlhan, Demet Taşdemir, Ufkun Özdemir, Hasan Bayram
SS112Yetersiz Semptom Kontrolü Olan Astım Olgularında İnhaler ?-2 Adrenerjik Agonistlerin Özofagus Yüksek Çözünürlüklü Manometre Basınç Metrikslerine Etkileri (Ege Reflü Çalışma Grubu)
The Effects of Inhaler B-2 Adrenergic Agonists on Esophageal High Resolution Manometry Pressure Metrics in Asthma Patients with Inadequate Symptom Control (Ege Reflux Study Group)
Ozlem Goksel, Rukiye Vardar, Haydar Soydaner Karakus, Yasemin Alev, Esra Yıldırım, Munevver Erdinc, Serhat Bor
SS113Bronşiolitis obliterans fare modeli üzerine mezenkimal kök hücrenin etkileri
Effects of mesenchymal stem cell on murine model of bronchiolitis obliterans
Sakine Işık, Nevin Uzuner, Meral Karaman, Özkan Karaman, Müge Kıray, İlknur Kozanoğlu, Hüsnü Alper Bağrıyanık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Melis Kartal Yandım, Yusuf Baran
SS114Monocrotalin ile indüklenmiş pulmoner hipertansiyon rat modelinde rapamisinin etkisi
Effect of rapamycin on monocrotaline induced pulmonary hypertension
Aysun Şengül, Çiğdem Vural, Sertan Arkan, Cüneyt Özer, Büşra Yaprak Bayrak, Ayşegül Taş
SS115Pnömoni tedavisi için yenilikçi kuru toz inhaler formülasyon tasarımı
A new innovative dry powder inhaler formulation for the pneumonia treatment
Aysu Yurdasiper, Mesut Arıcı, Osman Yılmaz, Bayrı Eraç, Mine Hoşgör Limoncu, Sabire Şöhret Aydemir, Nazan Özsan, Hüsnü Pullukçu, Feza Bacakoğlu, Mine Özyazıcı
SS116Kistik Fibrozisli Türk Hastalarda Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör Mutasyonları
Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Mutations in Turkish patients with Cystic Fibrosis
Ayşen Bingöl, Abdurrahman Erdem Başaran, Mustafa Gökhan Ertosun, Reha Artan, Aygen Yılmaz, Ercan Mıhçı, Banu Nur Güzel, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu, Mehmet Şimsek, Suray Pehlivanoğlu, Ercan Yılmaz
SS117Viral Pnömoninin Seyrine Atopinin Etkisi Çok merkezli çalışma
Hospital-based multicenter study in Turkey: The Atopic Effect on the Progress of Viral Pneumonia
Semiha Bahçeci, Demet Can, Saniye Girit, Ferhat Çatal, Velat Şen, Sevgi Pekcan, Hasan Yüksel, Ayşen Bingöl, İlknur Bostancı, Duygu Erge, Refika Ersu
SS118Hacettepe Üniversitesi Deneyimi: 218 Primer Siliyer Diskinezi Hastasının Klinik Değerlendirmesi
Hacettepe University Experience: Clinical Evaluation of 218 Primary Ciliary Dyskinesia Patients
Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper
SS119Kistik Fibroziste Uzun Süreli Azitromisin Tedavisinin Etkinliği
Long Term Azithromycin Therapy in Patients with Cystic Fibrosis
Nagehan Emiralioğlu, Zeynel Abidin Öztürk, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Uğur Özçelik, Nural Kiper
SS120Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları: 236 Bronkoskopi Olgusu
Foreign body aspirations in children: 236 case of bronchoscopy
Hakan Taşkınlar, Gökhan Berktuğ Bahadır, Doğakan Yiğit, Handan Birbiçer, Dinçer Avlan, Ali Naycı
SS121Tedavi Öncesi Astım Tanılı Çocuklarda Havayolu Obstruksiyonunu Göstermede FEF25/75 Değerli midir ?
Is FEF25/75 valuable in pre-treatment detection of airway obstruction in children with asthma?
Esra Toprak Kanık, Özge Yılmaz, Yurda Şimşek, Hasan Yüksel
SS122Kistik fibrozis,bronşektazi ve sağlıklı çocuklarda postür,günlük yaşam aktiviteleri,solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin karşılaştırılması
Comparison of posture, activities of daily living, respiratory muscle strength and functional capacity in children with cystic fibrosis, bronchiectasis and healthy subjects
Melike Özipek, Hülya Arıkan, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Ebru Çalık Kütükcü, Deniz İnal İnce, Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik
SS123Akut Bronşiolitte Etken Patojenler ve Klinik İlişki
Factors which pathogens in acute bronchiolitis and Clinical Correlates
Sevgi Pekcan, Özge Yaylı, Erkan Akkuş
SS124Primer Siliyer Diskinezili ve Sağlıklı Çocuklarda Anaerobik Kapasitenin Karşılaştırılması
A Comparison of Anaerobic Capacity Between Primary Ciliary Dyskinesia and Healthy Children
Senem Şimşek, Deniz İnal İnce, Aslıhan Çakmak, Ebru Çalık Kütükçü, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Hazal Sonbahar, Cemile Bozdemir Özel, Hülya Arıkan, Nural Kiper
SS125Allerjik Olan ve Olmayan Ağır Astımlı Olgularda Omalizumab Tedavisi ile Astım Kontrolü
Asthma Control With Omalizumab Treatment in Severe Allergic Asthma and Severe Non-allergic Asthma Patients
Yavuz Havlucu, Arzu Yorgancıoğlu, Fikret Kurhan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik
SS126Leicester Öksürük Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
Reliability and Validity of a Turkish Version of Leicester Cough Questionnaire
Nazmiye Akis Gönen, Yavuz Havlucu, Arzu Yorgancıoglu, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik
SS127Ağır alerjik astımlı hastalarda omalizumab tedavisi kesildikten sonra astım kontrolü ve yaşam kalitesi takibi
Follow-up of asthma control and quality of life after discontinuation of omalizumab in severe allergic asthmatic patients
Sibel Naycı, Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge
SS128Astımda kişilik özellikleri ve ilaca bağlılık hastalığın kontrolunda etkili mi?
Does personality traits and medication adherence affect control of asthma?
A Füsun Kalpaklıoğlu, Ayşe Baççıoğlu, Arzu Yorgancıoğlu, Yavuz Havlucu, Bilun Gemicioğlu, Suhail Sheikh, Münevver Erdinç, Özlem Göksel
SS129‘Asthma Self-Management Knowledge’ Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
The Reliability and Validation y of Turkish Version of Asthma Self-Management Knowledge Questionnaire
Arzu Çalışgan, Ayse Bilge Öztürk, Leyla Pur Özyiğit, Havva Keskin, Gül Karakaya, A. Fuat Kalyoncu
SS130Astımlı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Kontrolü Üzerine Etkisi
The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in Asthmatic Patients
Yavuz Havlucu, Arzu Yorgancıoğlu, Fikret Kurhan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik
SS131Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda inhale iloprostun etkinliği
Efficacy of inhaled iloprostin in chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Gülfer Okumuş, Züleyha Bingöl, Esen Kıyan, Orhan Arseven, Ahmet Kaya Bilge, Halim İşsever
SS132Pulmoner hipertansiyon olgularında eksale nitrik oksit düzeyi
Exhaled nitric oxide levels in patients with pulmonary hypertension
Gülfer Okumuş, Züleyha Bingöl, Nilay Orak, Esen Kıyan, Ekrem Bilal Karaayvaz, Ahmet Kaya Bilge, Halim İşsever
SS133Pulmoner emboli tanılı hastalarda INR yükselme ve stabilizasyon zamanının etkileyen faktörler
Factors affecting the INR raising and stabilization times in patients with pulmonary emboli
Serap Argun Barış, Tuğba Önyılmaz, İlknur Başyiğit, Canan Baydemir, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız
SS134Pulmoner Hipertansiyonda Sağkalım ve Prognostik Belirteçler (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi)
Prognostic Factors and Survival In Pulmonary Hypertension (Ege University Medical School Experience)
Tarık Şimşek, Nesrin Moğulkoç, Meral Kayıkçıoğlu, Sanem Nalbantgil, Selen Bayraktaroğlu, Yasemin Kabasakal, Hakan Kültürsay
SS135Akut pulmoner tromboemboli hastalarında komorbiditenin kısa dönem sağlık sonuçları ve hastane maliyeti üzerine etkisi
Effects of comorbidity in acute pulmonary thromboembolism patients on short-term health issues and hospital costs
Yasin Duman, Eylem Sercan Özgür, Bahar Taşdelen, Sibel Naycı, Cengiz Özge, Ahmet İlvan
SS136Farklı antikoagülanlar ile pulmoner emboli tedavisinin Türkiye'deki maliyetleri
The cost of pulmonary embolism treatment with different anticoagulation strategies in Turkey
Murat Türk, Yağmur Aldağ, İpek Kıvılcım Oğuzülgen, Numan Ekim
SS137Pulmoner Arterial Hidatidosis Tedavisi:Pulmoner Endarterektomi
Treatment Of Pulmonary Arterial Hydatidosis: Pulmonary Endarterectomy
Nezih Onur Ermerak, Bihter Sayan, Çağatay Çetinkaya, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Sait Karakurt, Serpil Gezer Taş, Mehmed Yanartaş, Bedrettin Yıldızeli
SS138Akciğer Transplantasyonunda Preoperatif Pulmoner Rehabilitasyon Programının Postoperatif Yoğun Bakım Sürecine Etkisi
The Effects of Preoperative Pulmonary Rehabilitation Programme to Postoperative Intensive Care Process in Lung Transplantation
Arif Balcı, Esra Pehlivan, Lütfiye Kılıç, Hüseyin Cem Tigin, Nur Dilek Bakan, Songül Büyükkale, Adnan Sayar
SS139Koroner arter greft cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi fiziksel aktivite düzeyinin postoperatif pulmoner komplikasyonların gelişimine etkisi
Effects of preoperative physical activity levels on the occurrance of postoperative pulmonary complications in patients undergoing coronary artery greft surgery
Zehra Karahan, Yasemin Çırak, Hülya Arıkan
SS140III. Trimesterdeki Gebelerin Solunum Fonksiyonları, Postür Analizi Ve Genel Sağlık Profili
Pulmonary Function, Posture Analysis and General Health Profile of Third Trimester Pregnancy
Fatma Duman, Sibel Doğru, Nihan Katayıfçı, Arif Güngören, Özden Canbay, Reyhan Kırmızı
SS141Pulmoner Arteryel Hipertansiyonlu Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Üst Ekstremite Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi İlişkisi
Relationship between Daily Life Activities and Upper Extremity Exercise Capacity in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension
Buse Özcan, Sema Savcı, İsmail Özsoy, Serap Acar, Bahri Akdeniz, Ebru Özpelit, Can Sevinç
SS142Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişki
Relationship Between Pain, Functional Capacity and Respratory Muscle Strength in Early Period After Open Abdominal Surgery
Ersin Avcı, Didem Karadibak, Sema Savcı, Hülya Arıkan, Meriç Şenduran, Zekai Serhan Derici, Tufan Egeli
SS143Hematopoietik Kök Hücre Nakli Süresince Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Etkisi
Effects of Pulmonary Rehabilitation During Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Zeynep Arıbaş, Meral Boşnak Güçlü, Gülşah Barğı, Deniz İnal İnce, Zeynep Arzu Yeğin, Şahika Zeynep Akı, Gülsan Türköz Sucak
SS144Malnutrisyonu Olan Non-kistik Bronşektazi Hastaların Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi, Kas Kuvveti, Anaerobik Güç ve Kapasitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Comparison of Functional Exercise Capacity, Muscle strength, Anaerobic Power and Capacity in Patients with Malnourished Non-cystic Bronchiectasis and Healthy Controls
Meral Boşnak Güçlü, Sema Savcı, Deniz İnal İnce, Melda Sağlam, Hülya Arıkan, Uğur Özçelik
SS145Kronotropik Yetersizliği Olan ve Olmayan İnterstisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesi, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti ve Dispnenin Karşılaştırılması
Comparison of Exercise Capacity, Respiratory and Peripheral Muscle Strength and Dyspnea in Patients with Interstitial Lung Disease with and without Chronotropic Incompetence
Burcu Camcıoğlu, Meral Boşnak Güçlü, Müşerrefe Nur Karadallı, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
SS146Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Dispne
Functional Exercise Capacity and Dyspnea in Patients with Hematological Malignancies and Healthy Subject
Elif Sakızlı, Meral Boşnak Güçlü, Gülşah Barğı, Burcu Camcıoğlu, Zeynep Arıbaş, Zeynep Şahika Akı, Gülsan Türköz Sucak
SS147IPF'de Eşlik Eden Amfizem Prognozu Etkiler mi?
Does Emphysema Coexistence with IPF Changes Prognosis?
Fatma Tokgöz Akyıl, Tülin Sevim, Canan Akman, Emine Aksoy, Dilem Tokyay, Oğuz Aktaş
SS148Modifiye GAP modeli kronik interstisyel akciğer hastalıklarının prognozunu öngörmede faydalı mıdır?
Is modified GAP model beneficial to estimate survival of chronic ınterstitial lung diseases?
Fatma Yıldırım, Filiz Sadi Aykan, Murat Türk, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
SS149Bağ doku hastalıklarına bağlı interstisyel pnömoniler ile idiyopatik interstisyel pnömonilerin genel özelliklerinin karşılaştırılması: tek merkezli retrospektif çalışma
Comparison of the characteristics of connective tissue disease–associated interstitial pneumonias and idiopathic interstitial pneumonias: results of a single center retrospective study
Murat Türk, Berivan Bitik, Fatma Yıldırım, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
SS150Idyopatik Pulmoner Fibroziste Yaşam Süresi Belirteçleri
Predictors of Mortality in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Fatma Tokgöz Akyıl, Tülin Sevim, Emine Aksoy, Dilem Tokyay, Mustafa Akyıl, Oğuz Aktaş
SS151Nötrofil/Lenfosit Oranı Sarkoidoz ve interstisyel hastlıklarda farklı mıdır?
Is Neutrophil/ Lymphocyte Rate Different at Sarcoidosis and Interstitial Diseases?
Ülkü Aka Aktürk, Murat Yalçınsoy, Nagihan Durmuş Koçak, Sinem Güngör, Emine Aksoy, Baran Gündoğuş, Lale Sertçelik Dağyıldızı, Dilek Yavuz, Hasan Özgen, Tülin Sevim, Esen Akkaya, Zuhal Karakurt