Abstracts (Kabul:Poster)powered by AbstractAgent
EPS001Nadir görülen bir trakeabronşiyal anomali 'Trakeal Bronkus'
A rare case of tracheobronchial anomalies' Tracheal Bronchus'
Fulsen Bozkuş, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Hasan Kahraman
EPS002Pnömoni Tanısıyla Yatırılan Kist Hidatik Olgusu
The Hydatic Cyst Case Who was hospitalized as a diagnosis of pneumonia
Pelin Duru Çetinkaya, Zehra Dınız Aşılıoğlu, Suat Gezer
EPS003Atipik lokalizasyonlu endobronşial komponenti olan bir hamartom olgusu
Lung hamartoma with atypical localisation and endobronchial component
Demet Turan, Pelin Karadağ, Fatma Işıl Uzel, Hanife Can
EPS004Sarkoidozis Tanılı Hastada Gelişen Organize Pnömoni
Acquired Organising Pneumonia in Patient with Sarcoidosis
Onur Yazıcı, Mustafa Çörtük, Hasan Casım, Erdoğan Çetinkaya, Ali Ramazan Benli
EPS005Akciğer Enfeksiyonunu Taklit Eden Vaskülit Olgusu
A Case Of Vascülitis Mimicking Pulmoner İnfection
Gamze Koçak, Dursun Ali Kaba, Lütfi Akyol, Seda Gün, Nurhan Köksal
EPS006Spontan olarak membranın atıldığı pnömoniyi taklit eden pulmoner kist hidatik olgusu
A spontaneous membrane extraction of a pulmonary hydatid cyst mimicking pneumonia
Hakan Çermik, Yakup Arslan, Gökcen Okur Aktaş, Bikemgül Özkara
EPS007Akciğerde kitle ön tanısı ile yapılan fiberoptik bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarıldığı bir olgu
A foreign body is removed from the case with fibreoptic bronchoscopy performed with the diagnosis of lung mass
Taner Gonca, Sedat Güneş
EPS008Atipik radyolojik görünümlü akciğer kanseri olgusu
A case of lung cancer with atypical radiologic presentation
Fatma Işıl Uzel, Demet Turan, Pelin Karadağ, Çiğdem Külahcı, Hanife Can
EPS009Primary Endobronchial Anaplastic Large Cell Lymphoma
Nur Aleyna Yetkin, Nuri Tutar, Hakan Büyükoğlan, Fatma Sema Oymak, İnci Gülmez
EPS010Akciğerde dev kitle ile gelen metastatik leiomyosarkom olgusu
Metastatic leiomyosarcoma presenting as huge lung mass
Pelin Karadağ, Demet Turan, Fatma Işıl Uzel, Hanife Can
EPS011Senkron Primer Akciğer Kanseri; Bir Olgu
A Case of Synchronous Primary Lung Cancer
Abidin Şehitoğulları, Muzaffer Yılmaz, Ahmet Nasır, Yusuf Aydemir, Hikmet Çoban
EPS012Oktogenaryanlarda Küçük HÜcreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Yapılan Rezeksiyonların Sonuçları
Analysis Of Pulmonary Resections Done To Combat Non- Small Cell Lung Cancer on Octogenarians
Aysun Mısırlıoğlu, Serda Metin, Meltem Ağca, Deniz Gürer, Mine Demir, Sibel Arınç, Serdar Evman, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
EPS013Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Ve Yassı Hücreli Akciğer Karsinomu Olan Senkron Tümör Olgusu
A Synchronous Lung Tumor Case With Small Cell Lung Carsinoma And Squamous Cell Lung Carsinoma
Ayşenur Gök, Dursun Ali Kaba, Yurdanur Süllü, Nurhan Köksal
EPS014Benign soliter fibröz tümör olgusu
Case report: a benign solitary fibrous tumor
Fatma Çiftci, Miraç Öz, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
EPS015Kolon metastazı ile seyreden Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu
Metastasis of Non Small Cell Lung Cancer associated with Colon
Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, Ceyda Anar, İpek Ünsal, Zekiye Aydoğdu, Hüseyin Halilçolar
EPS016Akciğer Kanseri ışınlamasında supine ve prone pozisyon
Supine and prone position in lung cancer radiotherapy
Cengiz Kurtman, Manuchehr Salehi Gareveran, Caner Aktaş
EPS017Pnömonili Hastada Gecikmiş Tanı: Bronkoalveoler Karsinoma
Delayed Dagnosis In Patient With Pneumonia: Bronchoalveolar Carcinoma
Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Melek Memeoğlu, Müge Hazıroğlu, Ünal Şahin
EPS018Muscle Metastasis of Lung Adenocarcinoma: Case report
Özge Kale, Fatma Canbay, Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Hakan Ertürk, Esma Gürbüz, Anıl Taşdemir
EPS019Solunum Yetmezliği ile Başvuran Alveoler Rabdomyosarkom
Alveoler Rhabdomyosarcoma Case Presenting with Respiratory Failure
Zeynep Katran, Mustafa Katran
EPS020Oldukça Nadir Görülen Trakeal Metastazı Olan Bir Over Karsinom Olgusu
A very rare case of tracheal metastasis of ovarian carsinoma
Aysu Ayrancı, Pınar Çimen, Nuran Katgı, Mehmet Ünlü, Aysen Evkan, Salih Zeki Güçlü
EPS021Nadir bir olgu; beyin metastazı saptanan malign mezotelyoma olgusu
A rare case report; malign mesothelioma which detected cranial metastases
Meriç Ünver, Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Burcu Cirit Koçer, Yetkin Ağaçkıran, Sadi Kaya
EPS022Akciğer kanserinde beklenmeyen metastaz yeri: Paranazal sinus
An unexpected site for lung cancer metastasis: paranasal sinus
Serap Argun Barış, Adnan Batman, Dilek Tuncel, Kürşat Yıldız, Binnaz Sarper, İlknur Başyiğit
EPS023Akciğer Adenokarsinomu ve Senkron B-hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Olgu Sunumu
Lung Adenocancer and Synchronous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma Case Report
Elif Şen, Azra Yaşar, Güngör Utkan, Serpil Dizbay Sak, Esra Erden, Sevgi Saryal
EPS024Mandible Bone Metastases Secondary to Pulmonary Adenocarcinoma
Nigar Dirican, Sedat Gunes, Yeliz Karakaya, Vildan Kaya, Sureyya Cerci, Ahmet Dirican
EPS025Hipoglisemi ile başvuran dev torakal kitle olgusu
Giant thoracic mass cases presenting with hypoglycaemia
Dursun Ali Kaba, Gamze Koçak, Yurdanur Süllü, Nurhan Köksal
EPS026Malignite şüpheli plevral efüzyonlarda drenaj sonrası katater içi fibrin materyal ile tanıya gidiş
Malignite şüpheli plevral efüzyonlarda drenaj sonrası katater içi fibrin materyal ile tanıya gidiş
Barış Medetoğlu, Suzan Ergürbüz, Okan Yıldız
EPS027Tanı Anında Dalak Metastazı Tespit Edilen Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu
A Case with Spleen Metastasis Detected During Small Cell Lung Cancer Diagnosis
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Mehmet Ünlü
EPS028Tanı Anında Göğüs Duvarı İnvazyonu Olan Malign Mezotelyoma Olgusu
A Case of Malignant Pleural Mesothelioma With Chest Wall Invasion in Diagnosis
Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Baran Gündoğuş, Soner Umut Kuver, Hatice Türker, Mine Demir
EPS029Rezeksiyon için torakotomi yapılan Küçük Hüçre Dışı Akciğer Karsinomlu Olguların klinik ve patolojik Evrelenmesinin Karşılaştırılması
Comparison of clinical and pathological staging of non small cell lung cancer cases in whom thorocotomy was performed for resection
Mehmet Bilgin, Ahmet Oral
EPS030A Chronic Lymphocytic Leukemia Case With Pleural Involvement
Oya Baydar, Sedat Kuleci, Arbil Açıkalın
EPS031Superior Vena Kava Sendromu: Bir Renal Transplantasyon Adayında
Superior Vena Cava Syndrome: In a Renal Transplant Candidate
Mehmet Si·nan Bodur, Buket Başa Akdoğan, Alpay Çetin, Nurettin Ay, Ramazan Danış
EPS032Erişkinde Ön Mediastenin Kondromatöz Hamartomu
Anterior Mediastinal Choundromatous Hamartoma in an Adult
Gülbanu Horzum Ekinci, Yelda Tezel, Osman Hacıömeroğlu, Serda Kanbur Metin, Ayçim Şen, Çağatay Tezel, Adnan Yılmaz
EPS033Geç Dönemde Endobronşiyal Metastaz Yapan Opere Tiroid Karsinomu
Late Endobronchial Metastasis of Operated Thyroid carcinoma
Zühre Taymaz, Aydan Mertoğlu, Günseli Balcı, Emel Tellioğlu, Nur Yücel
EPS034Cerrahi Uygulanmış Erken Evre Akciğer Kanserli ve Ciddi Semptomatik Beyin Tümörlü Bir Olgu
A Case with Early Stage Lung Cancer and Severely Symptomatik Brain Tumour in whom Pulmonary Resection was Performed
Abdülaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Ömer Soysal, Sedat Ziyade, Nur Büyükpınarbaşlı
EPS035Fantom Tümörü: Olgu Sunumu
Phantom tumor: A case report
Salih Duman, Berker Özkan, Özge Burçin Topçu, Berk Çimenoğlu, Adalet Demir, Alper Toker
EPS036Tüberkülozu Taklid eden Lenfoma Olgusu
Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Günal
EPS037Cilde Metastaz ile Gelen Akciğer Kanseri Olgusu
Lung Cancer with Cutaneous Metastasis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Özgür Gündüz, Mehmet Ekici, Ahu Cerit
EPS038Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin oküler ve tiroid metastazları: Olgu sunumu
Ocular and Thyroid Gland Metastasis of Small Cell Lung Cancer: A Case Report
Ahmet Bircan, Seven Ertürk, İbrahim Metin Çiriş, Nigar Dirican, Sema Bircan, Münire Çakır, Şule Atalay
EPS039Wegener granülomatozisini taklit eden akciğer adenokarsinomu olgusu
A Case of Pulmonary Adenocarcinoma Simulating Wegener Granulomatosis
Merve Pınar, Ahmet Bircan, Osman Erhan Akcan, Sema Bircan
EPS040Prostat kanseri hikayesi olan olguda gelişen adenokanser, primer mi metastaz mı?, olgu sunumu
Lung adenocancer in a patient with the history of prostate cancer, primary or metastasis?, case report
Merve Yumrukuz, Emine Bahar Kurt, Ünsal Han, Esra Erdemir, Fuat Demirel
EPS041Nadir Bir Olgu: Menenjiom Akciğer Metastazı
Pulmonary Metastases from Meningeal Meningioma: A Rare Case
Buket Basa Akdogan, Alpay Çeti·n, Ahmet Şiyar Ekinci
EPS042Solunum Yetmezliği Yapan Malignite Olgusu
Malignancy Case Causing Respiratory Failure
Fatih Yakar, Kübra Aşık, Didem Özkan, Esat Hayat, Hatice Kutbay Özçelik, Mehmet Bayram, Murat Sezer
EPS043Nadir yerleşimli primer B hücreli lenfoma
Primary B Cell Lymphoma: A rare location of tumor
Elif Tanrıverdio, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Kanan Abbaslı, Güler Özgül, Hasan Akın, Neslihan Akanıl Fener, Betül Polat Akdemir
EPS044Evaluation of Serum Leptin and Apelin Levels in Patients with Asthma
Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Server Şahin, Zehra Yaşar, İsmet Bulut, Murat Acat
EPS045Astım tanısıyla takip edilen panlobuler amfizem olgusu
A patient with panlobuler emphysema
Gülhan Ayhan, Omer Ayten, Ersin Demirer, Oguzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
EPS046A window into the ANTI-IgE therapy: Novel mechanisms of Adipokine and Natural Killer system in Allergic Asthma
Arzu Didem Yalcin
EPS047How does exercise affect an asthma patients’ IL-1 ß, IL -2, IL -10?
Arzu Didem Yalcin
EPS048Samter Triadında Aural Polip: Olgu Sunumu
Aural Polyp in Samter's Triad: Case Report
Onur Dede, Hatice Uluçoban Dede
EPS049İmatinib ile tedavi edilen kompleks tanımlanmamış hipereozinofilik sendrom olgusu: Ayırıcı tanıda Churg-Strauss sendromu
Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib: Churg-Strauss syndrome in the differantial diagnosis
İnsu Yılmaz, Leylagül Kaynar, Nuri Tutar, Çiğdem Pala, Özlem Canöz, Hakan Büyükoğlan, Fatma Sema Oymak, İnci Gülmez
EPS050Churg-Strauss sendromu eozinofilik fazı mı yoksa yeni bir astım endotipi mi?
Eosinophilic phase of Churg-Strauss syndrome or new asthma endotype?
İnsu Yılmaz, Nuri Tutar, Zuhal Özer Şimşek, Afra Yıldırım, Hakan Büyükoğlan, Fatma Sema Oymak, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EPS051Hemogram Parametreleri ve Astım İlişkisi
Relation of Hemogram Parameters with Asthma
Deniz Kızılırmak, Bülent Bozkurt
EPS052Hafif Astımlı Hastalarda İnhale Budesonide ve Formoterol Kombinasyon Tedavisinin Anti-inflamatuar Etkilerinin Tek Başına Budesonide Tedavisiyle Karşılaştırılması
The Anti-inflammatory Effects of Inhale Combined Therapy with Budesonide and Formeterol Compared with Budesonide Therapy Alone in Patients with Mild Asthma
Öznur Güvenç Uzunay, Turgut Teke, Faruk Özer
EPS053Pnömomediastinum ile Başvuran Kontrolsüz Şiddetli Astıma Eşlik Eden Karsinoid Tümörü Olgusu
A Case of Uncontrolled Severe Asthma Patient with Coexisting Carcinoid Tumor Presenting as Pneumomediastinum
Elif Nur Biçer, Ayse Bilge Öztürk, Leyla Pur Özyiğit, Suat Erus, Serhan Tanju, Şükrü Dilege, Levent Tabak
EPS054Türkiye'de Erişkin Astımın Ekonomik Yükü
The Economic Burden of Adulthood Asthma in Turkey
Haluk Türktaş, Sevim Bavbek, Bülent Şekerel, Simten Malhan
EPS055Solunum yolu alerjilerinde intradermal deri testlerini yapmalı mıyız?
Should we do intradermal skin testings in respiratory allergy?
Fuat Erel, Nurhan Sarıoğlu, Mehmet Köse, Mücahide Gökçen, Mustafa Kaymakçı, Mehmet Arslan
EPS056Sigara İçmiş Astımlı Olgularda İndükte Balgam Sitolojisi ve Solunum Fonksiyon Testleri
Induced Sputum Cytology and Pulmonary Function Tests in Ex-smoker Patients with Asthma
Buket Çali·şkaner Öztürk, Şermin Börekçi, Nail Yılmaz, Bilun Gemicioğlu
EPS057Sigara İçmiş Astımlı Olgularda İndükte Balgam Eozinofilisinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Effects of induced sputum eosinophilia on pulmonary function tests in ex-smoker asthmatic patients
Buket Çalışkaner Öztürk, Şermin Börekçi, Nail Yılmaz, Bilun Gemicioğlu
EPS058Astım ile İlgili YouTube™ Videoları
YouTube ™ Videos Related To Asthma
Şeyma Özden, Merve Tarhan, Levent Dalar
EPS059Astım, KOAH ve allerjik rinit tanılı hastaların sigara içme ve sigara bırakmaya yönelik algı ve tutumları
Perceptions and attitudes of the Asthma, COPD and allergic rhinitis patients towards smoking and smoking cessation
Zeynep Celebi Sozener, Fatma Çiftçi, Sadan Soyyiğit, Ömür Aydın, Elif Şen, Dilşad Mungan, Gülfem Elif Çelik
EPS060Serum 25-hidroksi vitamin D’nin astım kontrolü üzerine etkisi
Effect of serum 25-hydroxy vitamin D on asthma control
Sema Demi·r, Filiz Sadi Aykan, Gülçin Sarı
EPS061Silikozis Tanılı Olguda Tüberküloz Plörezi
Pleural Tuberculosis in Silicosis case
Feride Marım, Göksel Altınışık, Binnaz Fatma Evyapan
EPS062Metal Döküm İşçilerinde Hava yolu Yanıtları
Airway Responses of Metal Smelting Workers
Ayşe Coşkun Beyan, Arif Hikmet Çımrın
EPS063Tekstil İşçisinde İşle Alevlenen Astım
Work Aggravated Asthma In A Textile Worker
Peri Arbak, Fatih Alaşan, Yağmur Bahar
EPS064Silikosarkoidoz vakası
A case report- Silicosarcoidosis
Sulaiman Bako, Buket Çalışkaner Öztürk, Ersan Atahan, Serdar Erturan
EPS065Kaynakçıların akciğerine daha yakından bakalım
Look closer to welders' lung
İpek Özmen, Elif Yıldırım, Hamza Ogun, Aslıhan Ak, Tülay Törün, Haluk Çalışır
EPS066PET-BT’de SUVmax Değeri 4.2-15.7 Arası Olan Mediastinal Lenfadenopatiler; Ondokuz Tüberküloz Olgusunu Analizi
Mediastinal Lymphadenopaties With PET\BT SUVmax values 4.2-15.7; Analysis of 19 Tuberculosis Cases
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Abdurrahman Şenyiğit
EPS067Fatal akciğer interstisyel tümör? İnflamatuvar Psödotümor?
Fatal Interstitial Lung Tumor? Inflammatory Pseudutumor?
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Ayşe Nur Keleş
EPS068Göğüs Ön Duvarında Lenfoma Olgusu
A Lymphoma Case on Anterior Chest Wall
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin
EPS069Posterior toraks duvarında dev sinovyal kondromatozis olgusu
Giant synovial chondromatosis case on posterior chest wall
Gökay Reyhan, Mert Aygün
EPS070Nadir bir göğüs duvarı lezyonu, Nodüler Fasiitis
Rare chest wall lesion, Nodular fasciitis
Gökay Reyhan, Ertuğrul Yoldaş, Mert Aygün, Yeşim Doğan
EPS071Geciken ekstratorasik gossipiboma tanısına bağlı geciken tedavi
Delayed treatment due to the delayed extrathoracic gossypiboma diagnosis
İlknur Aytekin, Onur Bayrakçı, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EPS072İş kazası sonrası sırtta odun parçası
Piece of wood on the back after industrial accident
Yener Aydın, Bayram Altuntaş, Hayri Oğul, Atilla Eroğlu
EPS073Mediastinal Bening Matür Teratom
Mediastinal Bening Matur Teratom
Yurdanur Şahin, Erdal Kaya
EPS074Hızlı büyüyen akciğer kist hidatiği
Pulmoner hydatic cyst growing rapidly
Onur Bayrakçı, Mehmet Yunus Benli, İlknur Aytekin, Levent Elbeyli
EPS075Ateşli silah yaralanması sonucu kostal destrüksiyon ve eksternal fiksasyonla tedavisi
Costal destruction caused by gunshot and external fixation
Ekrem Şentürk, Erkan Şahin, Selim Serter
EPS076Bilateral Dev Hava Kisti olan olguda Bilateral VATS ile eksizyon
Bilateral Dev Hava Kisti olan olguda Bilateral VATS ile eksizyon
Ekrem Şentürk, Erkan Şahin, Selim Serter
EPS077Toraks Duvarında Görülen Langerhans Hücreli Histiyositosiz Olgusu
A Case of Langerhans Cell Histiyositozis which seen at Thorasic Wall
Süleyman Anıl Akboğa, Celal Buğra Sezen, Anıl Gökçe, Aynur Baş, Gizem Toker Çalışkan, Sedat Demircan
EPS078Sezaryen sonrası pnömotoraks olgusu: Entubasyon mu, anestezikler mi, gebelik mi sorumlu? Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Pneumothorax case after cesarean section: Which one is responsible? Endotracheal intubation, anesthetics or pregnancy? A case report and review of literature
Sertaç Arslan, Ömer Cenap Gülyüz
EPS079Primer Plevral Leiyomiyoma
Primary Pleural Leiomyoma
Kubilay İnan, Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Funda Demirağ, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EPS080Spontan pnömotoraksta plöredezin nüks oluşumuna etkisi
The effect of pleuredesis on recurrence spontaneus pneumothorax
Asuman Akın Türker, Nurettin Karaoğlanoğlu, Ülkü Yazici, Serdar Özkan, Erkmen Gülhan, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EPS081Akapunktur sonrası rahatlama mı, acı çekmek mi? 3 pnömotoraks vakası
Relief or grief after acapuncture: Report of 3 pneumothorax cases
Serdar Evman, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Levent Alpay, Deniz Gürer, Mine Demir, İrfan Yalçınkaya
EPS082Plevral efüzyonlarda rutin kan tetkiklerinden plevral patolojiye dair ön fikir elde edilebilir mi?
Is it possible to get an idea with rutin blood test for the type of pleural effusions ?
Koray Aydoğdu, Merve Şengül, Funda İncekara, Ali Beyoğlu, Sadi Kaya, Göktürk Fındık
EPS083İleri yaş hastalardaki spontan pnömotoraks: Malignite habercisi olabilir mi?
Sopntaneous pneumothorax in the elderly: Sign of a malignancy?
Serdar Evman, Çağatay Tezel, Levent Alpay, Hakan Kıral, İlker Kolbaş, Cansel Atınkaya, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
EPS084Sırt Ağrısının Alışılmadık Bir Nedeni: Elastofibroma Dorsi
An Unusual Cause Of Back Pain: Elastofibroma Dorsi
Gökçe Cangel, Şevki Pedük, Ahmet Kocakuşak, Zehra Zeynep Keklikkıran, Mehmet Gülen
EPS085Tansiyon Pnömoperikardiyuma Neden Olan Künt Toraks Travması: Olgu Sunumu
Tension Pneumopericardium Due to Blunt Chest Trauma: A Case report
Huseyın Ulaş Çınar, Burçin Çelik
EPS086Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi İle Dev Büllektomi
Giant Bullectomy Via Video Assisted Thoracoscopic Surgery
Koray Aydoğdu, Muhammet Ali Beyoğlu, Funda İncekara, Zeynep Kılıç, Göktürk Fındık
EPS087Tesadüfen Saptanan Timoma İçin Genişletilmiş Timektomi
Extended Thymectomy For Incidentally Detected Thymoma
Muhammet Ali· Beyoğlu, Nevzat Kılıç, Esra Özaydın, Kubilay İnan, Yurdanur Erdoğan, Pınar Bıçakçıoğlu
EPS088Metakron ikinci primer akciğer kanseri olgusu
Metachronous second primary lung cancer - case report
Serkan Uysal, Ali Kılıçgün
EPS089Dev Plevral Soliter Fibröz Tümör
Giant Pleural Solitary Fibrous Tumor
Muhammet Ali· Beyoğlu, Merve Şengül, Hatice Esra Özaydın, Pınar Bıçakçıoğlu, Sadi Kaya
EPS090Zorlu Vajinal Doğum Sonrası Pneumomediastinum
Pneumomediastinum after Difficult Vaginal Delivery
Ahmet Si·zlanan, Onur Akçay
EPS091Transsternal-mediastinal occlusion of the main bronchus with bronchial fistula after pulmonary resection and pneumonectomy in patients with tuberculosis
Odil Nematov, Shavkat Sabirov, Shakir Mayusupov, Azamat Sharipov, Eson Kholboev, Anvar Riskiev, Akram Irgashev
EPS092Dev endotrakeal kitlenin bronkoskopik total anblok ekstirpasyonu
Total Unblock Extirpation of Giant Endotracheal Mass Lesion
Salih Topçu, Serkan Özbay, Aslı Gül Temel, Şerife Tuba Li·man, Hüseyin Fatih Sezer, Sevtap Gümüştaş, Birol Bayramgürler, Aykut Eliçora
EPS093Postoperatif Erken Dönem Lob Torsiyonu ve Tedavisi
Early Postoperative Period Lobe Torsion and Treatment
Kubilay İnan, Muhammet Ali Beyoğlu, Zeynep Kılıç, Nevzat Kılıç, Pınar Bıçakçıoğlu
EPS094Metastatik akciğer kanserini taklit eden pulmoner hiyalinize granülom
Pulmonary hyalinizing granuloma mimicking metastatic lung cancer
Nuri· Düzgün, Ercan Kurtipek, Hıdır Esme, Meryem İlkay Eren Karanis, İsmet Tolu
EPS095Akut Künt Travmatik Diafragma Yaralanmalarına Eşlik Eden Perikardial Rüptürler
Pericardial Ruptures Accompanyıng Acute Blunt Traumatıc Dıapragmatıc Injury
Tevrat Özalp, Serdar Badem, Abdulkadir Çakmak, Mustafa Küpeli, Gökçen Gökgözoğlu
EPS096Göğüs Travmalı Bir Hastanın Yönetimi Nasıl Olmalı?
How To Manage A Patient With Thoracic Trauma?
İrfan Yalçınkaya, Hakan Yılmaz, Deniz Gürer, Cansel A. Öztürk
EPS097Pnömonektomi Sonrası Bronş Güdüğünde Trakeal Obstrüksiyon Yaratan Nüks Vakası
Postpneumonectomy Bronchial Stump Recurrence Occluding Tracheal Lumen Subtotally
Salih Topçu, Aslı Gül Temel, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer, Birol Bayramgürler, Şerife Tuba Liman, Aykut Eliçora
EPS098Sağ Üst Lobun Venöz Dönüş Anomalisi
Anomalous Pulmonary Venous Return of Right Upper Lobe
Serkan Özbay, Salih Topçu, Hüseyin Fatih Sezer, Aslı Gül Temel, Şerife Tuba Liman, Hasan Tahsin Arısoy, Aykut Eliçora
EPS099Üç Kez Cerrahi Uygulanmış Spontan Pnömotorakslı Bir Vakada Göğüs Drenlerinin Yönetimi İle Hastayı Yeni Bir Cerrahiden Korumak Mümkün mü?
Is It Possible To Avoid A New Surgery By Chest Drain Management In A Patient Who Had Surgery Three Times For Spontaneous Pneumothorax?
İrfan Yalçınkaya, Serda K. Metin, Mustafa Akyıl, Çağatay S. Tezel
EPS100Akciğerde Bilateral Leiomyosarkom Metastazı Ve Cerrahi Tedavinin Yönetimi
The Medical Management Of Bilateral Lung Metastasis Of Leiomyosarcoma
İrfan Yalçınkaya, S. Volkan Baysungur, M. Talha Doğruyol, Aysun K. Mısırlıoğlu
EPS101Anterior Mediasten Yerleşimli Dev Ancient Schwannoma: Olgu Sunumu
Giant Ancient Schwannoma Located in the Anterior Mediastinum: Case Report
Süleyman Ceyhan, Levent Cansever, Deniz Sansar, Yunus Seyrek, Mehmet Ali Bedirhan
EPS102Dev İntratorasik Lipom Nedeniyle Opere Edilen Olgu Sunumu
Giant Intrathoracic Lipoma: A Case Report
Deniz Sansar, Süleyman Ceyhan, Levent Cansever, Merve Hatipoğlu, Mehmet Ali Bedirhan
EPS103Nadir bir primer kemik tümörü olarak Kondrosarkom: Olgu Sunumu
As a rare primer tumor of the bone, Kondrosarcom: A Case Report
Leyla Acar, Merve Şengül, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Ali Beyoğlu, Pınar Bıçakcıoğlu
EPS104Göğüs duvarı kondrosarkomu olgusunda göğüs duvarı rezeksiyonu ve titanyum prostetik materyel ile rekonstrüksiyonu
Chest wall resection and reconstruction with titanium protesis in a chest wall chondrosarcoma patient
Özgür Karakurt, Mehmet Ali Eryazğan, Yücel Akkaş, Neslihan Gülay Peri, Bülent Koçer
EPS105Surgical treatment at fibrous-cavernous tuberculosis, complicated by aspergilloma
Sunnatilla Abulkasimov, Shavkat Sabirov, Odil Nematov, Eson Kholboev, Akram Irgashev
EPS106Anjina Pektoris ile Başvuran Nadir Özefagus Duplikasyon Kisti
A Rare Esophagus Duplication Cyst Presented With Angina Pectoris
Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
EPS107Posterior Mediyasten Yerleşimli Plonjan Nodüler Guatr
Nodular Thoracic Goitre Located within Posterior Mediastinum
Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
EPS108Spontan Pnömomediasten
Spontaneous Pneumomediastinum
Semih Koçyiğit
EPS109Toraksa Metastaz Yapan Batın Sinovyal Sarkomu
An Abdominal Synovial Sarcoma Metastasizing to Thorax
Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Siyami Aydın
EPS110Minimal İnvaziv Pektus Ekskavatum Operasyonu Sonrası Akut Selim Miyozit
Benign Acute Myositis After Minimal Invasive Pectus Excavatum Operation
Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
EPS111Kliniğimize yönlendirilen plevral efüzyonların değerlendirilmesi
Evaluation of pleural effusion referred to our clinic
Mustafa Küpeli·, İsmail Kürşat Gürlek, Handan İnönü Köseoğlu
EPS112Bir Olgu Sunumu: Demir Hapı Aspirasyonu
A Case Report: Aspiration of an Iron Pill
Merve Şengül, Barış Hekimoğlu, Leyla Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu
EPS113Travmatik Pnömomediastinum ve bilateral Pnömotorakslı olgu
A case withTraumatic Pneumomediastinum and Bilateral Pneumothorax
Mustafa Küpeli·, Zeki Özsoy, Emin Daldal, İsmail Okan
EPS114İnorganik Yabancı Cisim Aspirasyonları
Aspiration Cases With Inorganic Foreign Bodies
Leyla Nesrin Acar, Erkmen Gülhan, Merve Şengül, Kubilay İnan, Zeynep Kılıç, Pınar Bıçakçıoğlu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EPS115Göğüs Duvarının Nadir Bir Tümörü: Kavernöz Hemanjiom
A Rare Tumor of the Chest Wall: Cavernous Hemangioma
Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Asuman Akın Türk, Furkan Şahin, Funda Demirağ
EPS116Nüks Spontan Pnömotoraks Olgusunda Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi Deneyimimiz:Olgu Sunumu
Our Surgical Experience with Uniport VATS in a Recurrent Spontaneous Pneumothorax Case
Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazğan, Neslihan Gülay Peri, Özgür Karakurt, Bülent Koçer
EPS117sol akciğerde fantom tümör
phantom tumor in left chest
Selma Mi·ne Kara, Leyla Nesrin Acar, Selim Erkmen Gülhan, Ebru Sayılır, Pınar Bıçakcıoğlu, Esra Özaydın
EPS118A Giant Pericardial Cyst
Baris Acikmese, Seyit Ibrahim Di·ncer, Gungor Camsari, Gulcihan Ozkan, Nur Dilek Bakan, Sule Gul, Abdullah Kansu, Serpil Basguden, Gluten Emel Tas
EPS11921sarkoidozlu Olgunun prospektif 5 Yıllık Takip Sonuçları
Prospective 5-year follow-up results of 21 cases of sarcoidosis
Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Suat Durkaya, Ali Ersoy, Zulal Özbolat, Sema Nur Çalışkan, Onur Yazıcı, Yavuz Havlucu, Gökhan Büyükbayram
EPS120Genç hastada kriptojenik organize pnömoni
Cryptogenic organizing pneumonia in younger patient
Sedat Demirsoy, Tayfun Çalışkan, Ersin Demirer
EPS121Akciğer tutulumu ile ortaya çıkan Wegener Granülomatozu olgusu
A case of Wegener Granulomatosis with pulmonary involvement
Demet Turan, Fatma Işıl Uzel, Pelin Karadağ, Hanife Can
EPS122Sporadik Pulmoner alveoler mikrolitiazis olgusu
Sporadic cases of pulmonary alveolar microlithiasis
Berna Gebeşoğlu Erden, Sevtap Gülgösteren, Canan Demir, Cebrail Şimşek, Yetkin Ağaçkıran
EPS123Süpürgeotu’na bağlı hipersensitivite pnömonisi
Depending on the broom grass (Calluna vulgaris) hypersensitivity pneumonitis
Yusuf Aydemir, Adil Can Güngen, Hikmet Çoban
EPS124Radyolojisi Tüberküloz İle Uyumlu Amiodaron İlişkili Pulmoner Toksisite Olgusu
Amiodarone Related Pulmonary Toxicity Case Whose Radiology Is Similar To Tuberculosis
Soner Umut Kuver, Baran Gündoğuş, Hatice Türker, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu
EPS125Profilaktik olarak cerrahi plörodez uygulanan lenfanjiyoleyomiyomatozis olgusu
An experience with prophylactic surgical pleurodesis in a patient with lymphangioleiomyomatosis
Murat Türk, Fatma Yıldırım, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
EPS126Nadir bir plevral efüzyon olgusu
A rare case of pleural effusion
Hanifi Yıldız, Mustafa Yurtdaş, Selami Ekin, İlhan Ocakçıoğlu, Ahmet Arısoy
EPS127Solunum Yetmezliği ve Pulmoner Ödem İle Ortaya Çıkan Akut Eozonofilik Pnömoni Olgusu
Acute Eosinophilic Pneumonia With Initial Presentations of Acute Respiratory Failure and Pulmonary Edema
Fatih Alaşan, Peri Meram Arbak, Elif Şenocak Taşçı, Feyza Başar
EPS128Sjögren Sendromu ve Akciğer: 2 Olgu Nedeniyle
Sjögren Syndrome and Lung:: Report of 2 Cases
Dilem Anıl Tokyay, Ayşe İrem Kılıç, Fatma Tokgöz Akyıl, Meryem Can, Emine Aksoy, Tülin Sevim
EPS129Sarkoidozlu hastada konjenital bronkojenik kist
Congenital bronchogenic cyst in a patient with sarcoidosis
Miraç Öz, Güner Kılıç, Aydın Çiledağ, Gökhan Çelik, Özlem Özdemir Kumbasar
EPS130Hipersensitivite pnömonisinde atipik BAL bulguları
Atypical BAL findings in hypersensitıvity pneumonitis
Miraç Öz, Ebru Karaçay, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Özlem Özdemir Kumbasar
EPS131Sigara İçmeye Devam Etmesine Rağmen Oniki Yılda Progresyon Göstermeyen Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz Vakası
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Case That Not Shows Any Progress Although Smoking
Fatih Üzer, Ömer Özbudak, Ahmet Gökhan Arslan
EPS132Pulmoner Alveoler Proteinozis
Pulmonary Alveolar Proteinosis
Tayfun Çalışkan, Yasin Uyar, Dilaver Demirel, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi, Ersin Demirer, Zafer Kartaloğlu
EPS133Levofloksasin Tedavisine Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü
Spontaneous Achilles Tendon Rupture Due to Levofloxacin Treatment
Gökçen Arkan Erdoğan, Aydın Çiledağ, Özlem Özdemir Kumbasar
EPS134Multi-organ tutulumlu pulmoner amioloidoz olgusu
Pulmoner amyloidosis case with multi-organ involvement
Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Orhan Arseven, Zeki Kılıçaslan
EPS135Madde Kötüye Kullanımı Sonrası Gelişen Eozinofili, Akciğer İnfiltrasyonları ve Pnömomediastinum ile Seyreden Bronşiyal Astım Vakası
Drug addiction presenting with eosinophilia, pulmonary infiltrates and pneumomediastinum of the bronchial asthmatic case
Yakup Arslan, Selami İnce, Fevzi Demirel, Ersin Sapmaz, Bikemgül Özkara, Hakan Çermik
EPS136Deskuamatif interstisyel pnömoni: olgu sunumu
Desquamative interstitial pneumonia: a case report
Gülhan Ayhan, Oğuzhan Okutan, Ömer Ömer, Ersin Demirer, Tayfun Calıskan
EPS137Primer Biliyer Siroz ile ilişkili Organize Pnömoni Olgusu
Organizing pneumonia related with primary biliary cirrhosis
Serap Argun Barış, Dilek Tuncel, Kürşat Yıldız, İlknur Başyiğit
EPS138Ters Halo İşareti ve BOOP (Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni)
Reverse Halo Sign and BOOP (Bronşiolitis Obliterans Organizing Pneumonia)
İlknur Can, Neşe Dursunoğlu, Erhan Uğurlu, Zahide Namlı Alaçam, Mukaddes Sener
EPS139Varicella Zoster Pnömonisi
Varicella Zoster Pneumonia
Aysu Ayrancı, Pınar Çimen, Nuran Katgı, Aysen Evkan, Salih Zeki Güçlü
EPS140Gaz yağı aspirasyonuna bağlı gelişen pnömonitis
Pneumonitis induced by paraffin oil aspiration
Başak İlke Şahin, Aliye Candan Öğüş
EPS141Plevral Efüzyonun Nadir Bir Nedeni
A very rare cause of pleural effusion
Gülen Ece Topaloğlu, Tayfun Akalın
EPS142Yirmi Yıldır Takipli Bir İdiyopatik Pulmoner Hemosiderozis Olgusu
20 Year Follow-up Case Of Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis
Hatice Türker, Soner Umut Kuver, Baran Gündoğuş, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Tülin Kuyucu, Özlem Saniye İçmeli
EPS143Sarkoidoz Hastalarının Demografik Özelliklerinin Klinik Bulgularla Karşılaştırılması, Retrospektif Çalışma
Comparison Of Demographic Characteristics and Clinical Manifestations Of Sarcoidosis Patients, A Retrospective Study
Nesrin Öcal, Hayati Bilgiç, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Ergün Uçar, Seyfettin Gümüş, Cantürk Taşçı
EPS144Pulmoner Sarkoidoz Hastalarında Bronkoskopik Tetkiklerin Tanısal Etkinliği ile Klinik ve Radyolojik Bulguların İlişkisi
The Relationship Between Diagnostic Efficiency of Bronchoscopic Examination with Clinical and Radiological Findings in Pulmonary Sarcoidosis
Nesrin Öcal, Hayati Bilgiç, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Ergün Uçar, Seyfettin Gümüş, Cantürk Taşçı
EPS145Detaylı Anamnezin Doğru Tanı Koymadaki Önemi; Hipersensivite Pnömonisi Olgusu
The importance of obtaining a detailed medical history for the true diagnosis; A patient with hypersensitivity pneumonitis
Hanife Caner, Rukiye Özçelik, Turgut Teke
EPS146Sarkoidozda galaxy bulgusu: (farklı seyir gösteren üç olgu nedeniyle)
Galaxy sıgn ın sarcoıdosıs: (three cases with different follow up)
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Murat Kavas, Esra Usta Bülbül, Dilek Yavuz, Esen Akkaya
EPS147Pulmoner hipertansiyon etyolojisinde hipersensitivite pnömonisi: Bir olgu nedeniyle
Hypersensitivity pneumonia in the etiology of pulmoner hypertension: A case report
Bugra Kerget, Elif Yılmazel Uçar, Ömer Araz, Metin Akgün, Leyla Sağlam
EPS148Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Seyreden Nörofibromatozis Olgusu
Neurofibromatosis With Recurrent Spontaneous Pneumothorax
Seher Satar, Ayşenaz Özcan, Tuğba Kara, Orhan Erden, Hakan Ertürk, Sema Canbakan
EPS149Erişkinde alveoler hemoraji etyolojisinde çölyak hastalığı; bir olgu nedeniyle
Celiac disease in the etiology of alveolar hemorrhage in an adult: A case report
Buğra Kerget, Elif Yılmazel Uçar, Ömer Araz, Metin Akgün, Mehmet Meral, Leyla Sağlam
EPS150Kriptojenik Organize Pnömoni
Cryptogenic Organizing Pneumonia
Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntaş, Durdu Mehmet Yavşan, Soner Demirbaş, Pınar Doğan
EPS151Sjögren Sendrom tanılı hastada akciğer tutulumu olgusu (olgu sunumu)
Sjögren Syndrome with lung ınvolvement (case report)
Esra Çobankent Ayteki·n, Gülay Özbilim, Aykut Çilli, Makbule Ergin
EPS152Pulmoner Alveoler Proteinozis (Olgu Sunumu)
Pulmonary Alveolar Proteinosis ( Case Report)
Özgecan Karahan, Mürşide Demirhan Uzun, Pınar Atagün Güney, Begüm Arıtan Oğur, Nagihan Durmuş Koçak, Sibel Arınç
EPS153Plörezinin nadir bir nedeni: sarkoidoz
A rare cause of pleural effusion: sarcoidosis
Özkan Devran, Fatma Esra Günaydın, Thierry Sibomana, Veysel Yılmaz
EPS154Romatoid Artritli Hastada Atipik Radyolojik Tutulum
Atypicial Radiological Involvement in a Patient with Rheumatoid Arthritis
Aslıhan Gürün Kaya, Hasan Hasanzade, Aydın Çiledağ, Akın Kaya, Murat Turgay
EPS155İdiyopatik pulmoner fibrozis tanılı olgularımızın özellikleri
Characteristics of our patients diagnosed with idiopathic pulmonary fibrosis
Züleyha Bingöl, Zeynep Yeğin, Zeki Kılıçaslan, Esen Kıyan, Tulin Cagatay, Gulfer Okumus
EPS156Amiodaron’a bağlı tirotoksikoz ve propiltiourasil’e pulmoner toksisite
Amiodarone-induced thyrotoxicosis and pulmonary toxicity of propylthiouracil
Aslıhan Gürün Kaya, Elif Berna Öztürk, Miraç Öz, Aydın Çiledağ, Gökhan Çelik
EPS157Düşünülmezse Atlanan Hastalık Kriptojenik Organize Pnömoni
Unpredictable Disease: Cryptogenic Organizing Pneumonia
Şule Gündoğdu, Şermin Börekçi, Ezel Erşen, Şebnem Batur, Selim Bakan, Afrodita Zeynep Taşkın, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
EPS158Hipersensitivite Pnömonisi
Hypersensitivity Pneumonia
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Ahu Cerit
EPS159Plevral Efüzyonun eşlik ettiği Sarkoidoz Olgusu
A Sarcoidosis Case Accompanied by Pleural Effusion
Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
EPS160Romatoid Artrite bağlı Organize Pnömoni Olgusu
An Organized Pneumonia Case Related to Rheumatoid Arthritis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici
EPS161Pnömoni tanısı ile Karşımıza çıkan SJögren Sendromlu Olgu
A pneumonia case with Sjögren syndrome
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Ahu Cerit
EPS162Masif hemoptizi ile başvuran ANCA ilişkili vaskülit olgusu
A case who admitted with massive hemoptysis diagnosed with ANCA associated vasculitis
Merve Pınar, Şule Kaya Atalay, Nigar Dirican, Gönül Seven Ertürk, Münire Çakır
EPS163Pirfenidon Kullanan İdiopatik Pulmoner Fibrozisli 3 Olgu
3 Cases with Idiopathic Pulmonary Fibrosis using Pirfenidon Treatment
Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Dilay Ahat Çimen
EPS164Bir Olgu Sunumu: Kriptojenik Organize Pnömoni
A Case Report: Cryptogenic Organizing Pneumonia
Orhan Yücel, Ferhat Onur Ural, Deniz Doğan, Cantürk Taşcı
EPS165Azatioprinle tedavi edilen kronik hipersensitivite pnömonisi olgusu
Chronic hypersensitivity pneumonitis patient treated with azathioprin
Fatma Çiftçi, Aycan Akbaş, Zeynep Sözener, Gökhan Çelik
EPS166Granulomatoz Akciğer hastalıklari: 93 Vakanın retrospektif değerlendirilmesi
Granulomatous Lung Diseases: Retrospective analysis of 93 patients
Elif Yelda Ozgun Niksarlioglu, Gulcihan Ozkan, Lutfiye Kılıç, Şule Gül, Güngör çamsarı
EPS167Sarkoidoz evrelemesinde Akciğer Grafisi, Toraks Bilgisayarlı Tomografisi ve PET/ BT nin karşılaştırılması
Comparison of Chest x-Ray, Thoracic Computed Tomography and 18F-FDG PET/CT For staging of Sarcoidosis
Zehra Yasar, Erdogan Cetinkaya, Elif Tanrıverdio, Aysel Kargı, Fahrettin Talay, Sule Gul, Akif Ozgul
EPS168Organize Pnömoni ve IPF birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of IPF and Organising Pneumonia: A Case Report
Emine Aksoy, Yasemin Bodur, Canan Akman, Fatma Tokgöz Akyıl, Ayçim Şen, Tülin Sevim
EPS169Kronik Eozinofilik Pnömoni: Bir Olgu Sunumu
Chronic Eosinophilic Pneumonia: One case reports
Orhan Altınöz
EPS170Diffuse alveolar hemorrhage due to combination anti-platelet therapy with ticagrelor
Fatma Yıldırım, İskender Kara, Hızır Okuyan, Adnan Abacı, Melda Türkoglu, Gülbin Aygencel
EPS171Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu
Combination of Wells clinical score and high D-dimer levels in the diagnosis of pulmonary embolism
Süreyya Yılmaz, Füsun Topçu, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Zülfükar Yılmaz
EPS172Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tarafından tetiklenen masif pulmoner emboli olgusu
A case of massıve pulmonary embolism triggered by hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma
Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Zulal Özbolat, Sema Nur Çalışkan, Özlem Kurşun, Yusuf Kılınç, Ali Ersoy, Onur Yazıcı, Gökhan Büyükbayram
EPS173Postoperative pulmonary thromboembolism treated in intesive care unit of Clinic for pulmanary diseases and TB "Podhrastovi" in three-year period
Vesna Ljubomir Cukic, Aida Ferid Ustamujic
EPS174Pulmonary Tromboembolism as a First Sign of Adenocarcinoma
Fatma Yıldırım, İskender Kara, Halil Çınar, Melda Türkoglu, Gülbin Aygencel
EPS175Pulmoner Arter Anevrizması Ve Pulmoner Emboli İle Seyreden Behçet Olgu Sunumu
Behçet's Disease Case Presentation with the Pulmonary Artery Aneurysm and Pulmonary Embolism
Adil Can Güngen, Yusuf Aydemir, Hasan Düzenli, Hikmet Çoban, Canatan Taşdemir, Emre Özkan
EPS176Olgu Sunumu: Pnömonektomi Sonrası Pulmoner Arter Güdük Trombozu
A Case Report: Pulmonary artery stump thrombosis after pneumonectomy
Hatice Uluçoban Dede, Tülay Özdemir
EPS177Pulmoner Hipertansiyonlu Olgularda Klinik Deneyimiz
In Our Experience of Clinic in Patients with Pulmonary Hypertension
Beyza Meltem Yurtsever, Savaş Özsu, Funda Öztuna, Cihan Örem, Müge Erbay
EPS178Antikoagülan Tedavi İle İlişkili Rektus Kılıf Hematomu
Rectus Sheath Hematoma Associated With Anticoagulant Therapy
Fatih Üzer, Tülay Özdemir
EPS179Ender Bir Olgu: Kalıtsal Faktör 7 Eksikliği ve Pulmoner Tromboemboli
A Rare Case: Hereditary Factor 7 Deficiency And Pulmonary Thromboembolism
Fatih Üzer, Tülay Özdemir, Orhan Kemal Yücel, Ozan Salim, Levent Ündar
EPS180C-ANCA İlişkili Vaskülit
C-ANCA-Related Vasculitis
İbrahim Güven Çoşğun
EPS181Pulmonary Atresia and Ventricular Septal Defect in a 36-year-old Female Syrian War Victim
İbrahim Koç, Ayşen Dökme, Nesimi Yavuz, Gökhan Bulut
EPS182Radyolojik olarak akciğer kanserini taklit eden Wegener Granülomatozu vakası
Wegener's Granulomatosis case radiological mimicking lung cancer
Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Halit Çınarka, Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Derya Gıakoup, Melek Memoğlu, Ünal Şahin
EPS183Primer Hiperaldosteronizme Sekonder Hemoptizi
Hemoptysis Secondary to Primary Hyperaldosteronism
Adviye Özer, Tülay Büyükiz, Adem Yılmaz
EPS184Diş Apsesine Sekonder Gelişen Septik Pulmoner Emboli Olgusu
A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü
EPS185Delayed Diagnosis in a Patient with Bronchiectasis and Asthma: Swyer-James-MacLeod Syndrome
Ferhat Onur Ural, Tuncer Ozkısa, Ergun Tozkoparan, Orhan Yücel
EPS186Akciğer kanserini taklit eden iki vaskülit olgusu
Case report of two patients with vasculitides mimicking lung canser
Armağan Fatma Hazar, İpek Erdem, Canan Öneş, Pakize Sucu, Meral Uluköylü, Lale Serçelik, Umut Kasapoğlu
EPS187Yağ embolisi sendromu (YES) (Bergman’ın triad) - Olgu Sunumu
Fat emboli syndrome (FES) (Bergman’s triad) - Case Report
Saltuk Buğra Kaya, Ünal Akel, Hilal Ermiş, Süleyman Savaş Hacıevliyagil
EPS188Mitral Yetmezliği ve Halo Sign
Mitral Valve Failure and Halo Sign
Erol Şentürk
EPS189Pulmonary embolism mimicing community acquired pneumonia: A case report
İbrahim Koç, Yusuf Doğan, Onur Çakmak, Gökhan Bulut
EPS190Submukozal damarlarda genişleme ile ilişkili masif hemoptizi olgusu
A case of massive hemoptysis related to dilated submucosal vessels
Serap Argun Bariş, Tuba Çiftçi, Haşim Boyacı
EPS191Kitle imajı veren kronik trombüs olgusu
Chronic thrombus that mimics a mass
Elif Yılmazel Uçar, Bugra Kerget, Ömer Araz, Metin Akgün, Leyla Sağlam
EPS192Tansiyon Pnömotoraks ve Pulmoner Tromboemboli Birlikteliği
Tension Pneumothorax and Pulmonary Thromboembolism Coexistence
Fırat Uygur, Hakan Tanri·verdi·, Bülent Alti·nsoy, Fatma Erboy, Tacetti·n Örnek, Fi·gen Atalay, Ömer Yazgan, Susamber Di·k Alti·ntaş, Meltem Tor
EPS193Masif ve Submasif Pulmoner Emboli Olgularında Trombolitik Tedavi Sonuçları
Outcome of Massive and Submasive Pulmonary Thromboembolic Patients After Thrombolytic Therapy
İlknur Can, Erhan Uğurlu, Neşe Dursunoğlu, Göksel Altınışık, Sibel Özkurt, Sevin Başer, Fatma Evyapan, Mukaddes Şener, Hande Şenol
EPS194Assessment of heat shock proteins and endothelial dysfunction in acute pulmonary embolism
Erdal İn, Figen Deveci, Dilara Kaman, Mutlu Kuluöztürk
EPS195The Importance of Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width in Acute Pulmonary Embolism
Erdal İn, Figen Deveci, Dilara Kaman, Mutlu Kuluöztürk, Mustafa Necati Dağlı, Cengiz Özdemir, Sinem Nedime Sökücü
EPS196Her pulmoner hipertansiyon gerçekten pulmoner hipertansiyon mudur?
Is every pulmonary hypertension real pulmonary hypertension?
Aycan Akbaş, Zeynep Pınar Önen, Öznur Yıldız, Tamer Sayın
EPS197Behçet Hastasında Pulmoner Arter Anevrizmasını Taklit Eden Arterio-Venöz Malformasyon Olgusu
The Arterio-Venous Malformation Mimicking Pulmonary Aneurysym In Behçet's Disease
Turan Aktaş, Handan İnönü Köseoğlu, Fatma Aktaş, Zafer Özmen
EPS198Pulmoner Embolide Pulmoner BT Anjio Bulgularının Klinil ve Skorlamalar ile İlişksi
Relationship Between Computerized Tomographic Pulmonary Angiography Findings with Clinical Presentation and Clinical Scoring Parametres In Pulmonary Embolism
Şehnaz Olgun, Çagatay Çimsit, Emel Eryüksel, Canan Çimşit, Melahat Bekir, Tuğçe Yakut, Berrin Ceyhan
EPS199Ormana bakarken ağacı görememek; pulmoner emboli nedeni ile takip edilen tiroid karsinomlu olgu sunumu
When you look at the forest, not being able to see the trees; followed with pulmonary embolism due to thyroid carcinoma
Elif Özarı Yıldırım, Meral Uluköylü Mengüç, Tülay Törün
EPS200Bronşiyal Astım Atağı İle Maskelenen Pulmoner Emboli Vakası
Pulmonary Embolısm That Was Hıdden By Status Asthmatıc’us
Yakup Arslan, Güçlü Aydın, Salih Hamcan
EPS201Diz artroskopisi sonrası görülen masif pulmonertromboemboli ( 2 olgu nedeniyle)
massive pulmonary thromboembolism after the knee arthroschopic investigation ( two cases)
Ayhan Varol, Burak Gürer
EPS202Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon’lu Olgularımız
Our cases with chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Dilay Ahat Çimen
EPS203ANCA-İlişkili Vaskülit: Olgu sunumu
ANCA-Related Vasculitis: Case report
Orhan Yücel, Ferhat Onur Ural, Deniz Doğan, Cantürk Taşcı
EPS204Nadir Bir Akciğer Enfeksiyonu Nedeni: Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon
A Rare Cause of Pulmonary Infections: Pulmonary Arteriovenous Malformation
Erkan Akkuş, Osman Özdemir, Sevgi Pekcan, Vesile Meltem Energin
EPS205İleri Yaşta Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
Pulmonary Arteriovenous Malformations In An Elderly Patient: Case Report
Turan Aktaş, Fatma Aktaş, Zafer Özmen, Handan İnönü Köseoğlu
EPS206Relationship between serum telomerase levels and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
Fulsen Bozkuş, Selma Güler, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Seçil Şimşek, Anıl Samur
EPS207KOAH Stabil Dönem Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile CRP ve Nötrofil/Lenfosit Oranı İlişkisi
The Relationship Between Severity of Disease and CRP- Neutrophil Lymphocyte Ratio in Stable Stage COPD Patients
Yusuf Aydemir, Hikmet Çoban, Adil Can Güngen, Hasan Düzenli, Canatan Taşdemir
EPS208Assesment of Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Diseas
İbrahim Koç, Yusuf Doğan, Serdar Doğan, Zeynel Abidin Karataş, Eray Mandollu, Aydın Mermer, Abdülaziz Kaya, Ayşen Dökme, Adem Bayraktar
EPS209Bozulmuş solunum fonksiyon parametreleri alevlenme sıklığını artırır
Impaired respiratory function parameters increase the frequency of exacerbations
Aziz Gümüş, Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Halit Çınarka, Sebih Alp, Melek Memoğlu, Ünal Şahin
EPS210Prognostic factors for 6-year survival rates of patients with COPD
Bülent Yılmaz, Sulhattin Arslan, İbrahim Akkurt
EPS211The relationship between hypoxia, inflamation and obstruction carotis intima media thickness in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
Neslihan Korkmaz, Sulhattin Arslan
EPS212The Management of COPD exacerbations in Croatia: What have we learned from ERS COPD audit
Neven Miculinic
EPS213Yeni Tanı Alan KOAH Hastalarının İzleminde Ruhsal Durumda Ve Yaşam Kalitesinde Olan Değişiklikler
Changes in quality of life and physiological status in newly diagnosed COPD patients
Muzaffer Onur Turan, Turgay Kasan, Arzu Mirici
EPS214Akciğer Transplantasyonu Planlanan Amfizemli Hastada Uygulanan Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Cerrahi
Bronchoscopic Lung Volume Reduction Surgery in patient with severe emphysema waiting for lung transplantation
Ömer Özbudak, Hatice Uluçoban Dede, Funda Aydın, Gökhan Arslan
EPS215Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde beta blokerlerin solunum fonksiyon testleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
The effects of beta blockers on pulmonary function tests and quality of life in patients with COPD
Esra Kuşlu Uçar, Füsun Yıldız, Serap Argun Barış, Ender Emre, Taha Güllü, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı
EPS216Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde beta blokerlerin kardiyopulmoner egzersiz testler ve ekokardiyografi bulguları üzerine etkisi
The role of beta blockers on echocardiography findings and cardiyopulmonary exercise tests in patients with COPD
Esra Kuşlu Uçar, Füsun Yıldız, Serap Argun Barış, Ender Emre, Serdar Bozyel, Dilek Ural, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit
EPS217Pulmoner rehabilitasyon merkezine refere edilen amfizemli hastalarda bronkoskopik akciğer hacim küçültme
Bronchoscopic lung volume reduction in patients with emphysema who refered a pulmonary rehabilitation center
Pınar Ergün, İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Sakine Nazik Bahçecioğlu, Nermin Zerman
EPS218Koah Ve Astımlı Bireylerde Dispne, Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Hali ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
Comparing Dispnea, Quality of Sleeping, Day Time Sleepiness And Quality of Life Individuals With COPD and Asthma
Esra Doğru, İrem Hüzmeli, Özden Canbay, Nihan Katayıfçı, Fatma Duman, Nilüfer Çetişli Korkmaz, Fevziye Bayar
EPS219Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastalarda İnfluenza ve Pnömoni Aşılanma Oranları ve Etkileyen Faktörler
Influenza and Pneumonia Vaccination Rates and Relevant Factors in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
Ülkü Aka Aktürk, Aslı Görek Dilektaşlı, Aysun Şengül, Banu Musaffa Salepçi, Nuray Oktay, Mustafa Düger, Hale Arık, Nagihan Durmuş Koçak
EPS220Ülkemizde Tiotropium alan KOAH’lı hasta sayısı ve genel özellikleri
The number of COPD patients used tiotropium in our country, and general properties
Sedat Altin
EPS221Nadir Hastalık Bronşektazi’nin Ülkemizdeki Durumu
Bronchiectasis as an Orphan Diseaese: State of in Turkey
Sedat Altin, Nurdan Kalkan, Gülşah Günlüoğlu, Seda Tural, Nurdan Şimşek
EPS222Konjenital lober amfizem olgusu
Case of congenital lobar emphysema
Omer Ayten, Özden Şanan, Ersin Demirer, Oguzhan Okutan, Gulhan Ayhan, Faruk Çiftçi
EPS223KOAH alevlenmesi nedeni ile izlenen hastaların özellikleri ve sağlık maliyeti
Clinical characteristics and health burden of patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation
İsmail Hanta, Efraim Güzel, Oya Baydar, Sedat Kuleci, Gülşah Seydaoğlu
EPS224Kronik obstrüktif akciğer hastaliği için yeni belirteçler: nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranı
Routine parameters gaining new aspects for COPD: neutrophil to lymphocyte ratio and platalet to lymphocyte ratio
Sezgi Şahin Duyar, Yalçın Solak, Dilek Tekiş, Jale Karakaya, Ferit Kuşcu, Asuman Erarslan
EPS225Kronik hava yolu hastalıklarında hastane başvuruları ve yatış oranları: KOAH, Bronşektazi, Astım birbirinden farklı mı?
Hospital admissions and hospitalization rates of chronic airway disease: Is there any differrence between COPD, bronchiectasis, asthma ?
Özlem Oruç, Zuhal Karakurt, Emine Aksoy, Cüneyt Saltürk, Murat Kavas, Ayşem Öztin Güven, Mürşide Demirhan Uzun, Dilek Yavuz, Dilem Anıl Tokyay, Özgecan Karahan, Pakize Sucu, Tutku Moralı
EPS226Syndrome of sleep obstructive apnea-hypopnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Abdulla Ubaydullaev, Khayrulla Rajabov, Akram Irgashev
EPS227Kistik Kibrozda Distal Obstrüksiyon Sendromu
Distal Obstruction Syndrome in Cystic Fibrosis
Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Gülin Erdemir, Meryem Merve Ünal, Şule Ünsal Karkıner, Demet Can
EPS228Nöromüsküler skolyoz ve idiyopatik skolyozlu çocukların solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi: ön çalışma
The assessment of pulmonary functions in children with neuromusculary and idiopathic scoliosis: preliminary study
Saniye Girit, Mehmet Ehliz, Canan Çelik, Ebru Alemdaroğlu, Ayşe Kırman, Halil Ucan, Nilüfer Kutay Ordu Gokkaya
EPS229Bir adölesan olguda hipersensitivite pnömonisi
Hypersensitivity pneumonitis in an adolescent
Nihal Şahin, Zeynep Seda Uyan, Selim Öncel, Metin Aydoğan, Emin Sami Arısoy
EPS230Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvasive Ventilasyon Kullanımı
The Use of Non-invasive Mechanical Ventilation in Children with Acute Respiratory Failure
Tuba Koçkar, Mehmet Gündüz, Nihat Cem Çelebi, Sedat Öktem
EPS231Bronşta Geç Farkedilen Yabancı Cisim
Foreign bodies in the bronchi recognized late
Vesile Meltem Energin, Büşra Sultan Soydan, Sevgi Pekcan, Erkan Akkuş, Osman Özdemir
EPS232Aynı Aileden Dört Kistik Fibrozis Olgusu: Atipik Mutasyon
Four Cystic Fibrosis Case at Same Family: Atipical Mutation
Erkan Akkuş, Sevgi Pekcan
EPS233Laringomalazili Çocukların Klinik İzlemleri
Clinical Follow-Up in Children With Laryngomalacia
Mehmet Gündüz, Hatice Sınav Ütkü, Tuba Koçkar, Sedat Öktem
EPS234Kistik Fibrozis dışı bronşiektazi hastaların endokrinolojik açıdan değerlendirilmesi
Endocrinological assessment of children with non-cystic fibrosis bronchiectasis
İlker Tolga Özgen, Ahmet Hakan Gedik, Erkan Çakır, Selim Gökçe, Mustafa Atilla Nursoy, Yaşar Cesur
EPS235Kistik fibrozis dışı bronşiektazili çocukların malnutrisyon ve metabolik kemik hastalıkları açısından değerlendirilmesi
Evaluation of malnutrition and metabolic bone disease in children wıth non-cystic fibrosis bronchiectasis
Banu Bal Çermik, Ahmet Hakan Gedik, Selim Gökçe, Erkan Çakır
EPS236Kistik fibrozis dışı bronşiektazili çocuk hastalarının ekokardiyografik açıdan değerlendirilmesi
Echocardiographic evaluation of patients with non-cyctic fibrosis bronchiectasis in pediatric age group
Pelin Ayyıldız, Ahmet Hakan Gedik, Taner Kasar, Öykü İsal Tosun, Erkan Çakır, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş
EPS237Kistik fibrozis dışı bronşiektazi hastalarında objektif akustik ses analizi parametreleri
Objective acoustic voice analysis parameters in patients with non-cystic fibrosis
Yavuz Selim Yıldırım, Ahmet Hakan Gedik, Özge Gedik, Orhan Özturan, Erkan Çakır
EPS238Spinal Muskuler Atrofisi (tip 2 ) olan Çocukda tekrarlanan Pnemoni
Recurrent Pneumonia (type 2) in Child with Spinal Muscular Atrophy
Shahla Rahmanova, Leyla Alizade, Gunay Hüseynzade
EPS239Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Bronkoskopik Bulgular
Bronchoscopic findings in children with congenital heart disease
Tuba Koçkar, Mehmet Gündüz, Hacer Kamalı, Sedat Öktem, Fatma Gamze Demirel, Ayhan Taştekin
EPS240Joubert sendromu
Joubert syndrome
Emine Atağ, Nilay Baş İkizoğlu, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Refika Ersu, Bülent Taner Karadağ
EPS241Neonatal Yoğun Bakım Ünitesinde Göğüs Fizyoterapisi Sonuçları
Results of Chest Physiotherapy in Neonatal Intensive Care Unit
Özge Müezzinoğlu, Naciye Vardar Yağlı, Melda Sağlam, Cemile Bozdemir Özel, Aslıhan Çakmak, Deniz İnal İnce, Hazal Sonbahar, Ebru Çalık Kütükcü, Hülya Arıkan, Şule Yiğit
EPS242Viral pnömoni tanısı alan kronik akciğer veya solunum yolu hastalığı olan on süt çocuğunun demografik, klinik, laboratuar, radyolojik ve mikrobiyolojik değerlendirmesi
Demgraphical, clinical, laboratory, radiological and microbiological assessment of ten infants with chronic lung and airway diseases who were diagnosed with viral pneumonia
Nazan Çobanoğlu, Meral Demir, Dilek Kavlak, Veli Korkmaz
EPS243Total Pnömotoraks? Dev Pnömotosel?
Total Pneumothorax? Giant Pneumotocele?
Ömer Soysal, Sedat Ziyade, Abdülaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Ahmet Hakan Gedik, Erkan Çakır, Elvin Rustamov
EPS244Polistemi ile gelen bir pulmoner arteriovenöz malformasyon olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case presented with polycythemia
Kemal Güleç
EPS245Koroziv yanık sonrası gelişen özofagus darlıklarında balon dilatasyon
Endoscopic balloon dilatation of caustic esophageal strictures
Hakan Taşkınlar, Gökhan Berktuğ Bahadır, Cankat Erdoğan, Dinçer Avlan, Ali Naycı
EPS246Çocuk Hastada Distal Yerleşimli Yabancı Cisim Aspirasyonu: Video Sunum
The management of the foreign body aspiration located in distal airways: Video presentation
Hakan Taşkınlar, Gökhan Berktuğ Bahadır, Cankat Erdoğan, Kaan Esen, Handan Birbiçer, Dinçer Avlan, Ali Naycı
EPS247Çocukluk çağında ilk plöroparankimal fibroelastozis vakası
Rare cause of interstitial lung disease in children: Pleuroparenchymal fibroelastosis
Nilay Baş İkizoğlu, Emine Atağ, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Refika Ersu, Bülent Karadağ
EPS248Çocukluk Çağında Fleksible Bronkoskopi Deneyimi: 320 olgunun değerlendirilmesi
Flexible Bronchoscopy in Childhood: Evaluation of 320 cases
Seda Aras, Ezgi Barış, Nilay Baş İkizoğlu, Emine Atağ, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Refika Ersu, Bülent Karadağ
EPS249Bronşiektazili Çocuklarda Soluk Havasında Nitrik Oksit’in Değerlendirilmesi
Evaluation of exhaled nitric oxide in children with bronchiectasis
İlknur Bostancı, Serap Özmen, Şennur Keleş, Nazlı Cörüt
EPS250Primer Siliyer Diskinezi Hastalarında Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Radiological Findings of Patients With Primary Ciliary Dyskinesia
Nagehan Emiralioğlu, Berna Oğuz, Altan Güneş, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper, Uğur Özçelik
EPS251Kistik Fibrozisli Hastalarda Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozisin Kliniğe Etkisi ve Tedavi Cevabı
Allergic Bronchopulmonary Aspergillozis in Cystic Fibrosis: Clinical Course and Treatment
Nilay Baş İkizoğlu, Emine Atağ, Mahmut Kara, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç, Refika Ersu
EPS252Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuklarda Pulmoner Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary functions after hematopoietic stem cell transplantation in children
Nilay Baş İkizoğlu, Emine Atağ, Gülsün Karasu, Suar Çakı Kılıç, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Refika Ersu, Bülent Karadağ
EPS253Üst Ekstremite Günlük Yaşam Aktiviteleri Performansı Düşük ve Yüksek Olan KOAH’lı Hastalarda Üst Ekstremite Kas Kuvveti, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Hastalığa Özel Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
A Comparison of Upper Extremity Muscle Strength, Functional Exercise Capacity and Health-Related Quality of Life in Patients with COPD with Low and High Upper Extremity Activities of Daily Living Performance
Ebru Çalık Kütükcü, Hülya Arıkan, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Çiğdem Öksüz, Deniz İnal İnce, Sema Savcı, Tülin Düger, Lütfi Çöplü
EPS254Uzun Süreli Oksjen Tedavisi Kullanan KOAH'lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği
The Efficacy of Pulmonary Rehabilitation in COPD Patients Who Were Given Long Term Oxygen Therapy
İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Sakine Nazik, Neşe Demir, Filiz Taşdemir, Nurcan Egesel, Fatma Şengül
EPS255Restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğunda pulmoner rehabilitasyonun etkinliği; 2 olgu nedeniyle
Effectiveness of pulmonary rehabilitation in restrictif lung diseases; because of 2 case
Seçil Sari, Tuğba Göktalay
EPS256KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyon Programına Katılımın Egzersiz ve Sosyal Destek Algısı Üzerine Etkisi
Effects of Participation to Pulmonary Rehabilitation Program on Perception of Exercise and Social Support in COPD
Naciye Vardar Yağlı, Melda Sağlam, Deniz İnal İnce, Ebru Çalık Kütükçü, Cemile Bozdemir Özel, Özge Müezzinoğlu, Hazal Sonbahar, Aslıhan Çakmak, Hülya Arıkan, Lütfi Çöplü
EPS257Meme kanserinin yaşam kalitesi, yorgunluk, solunum kas kuvveti ve enduransı üzerine etkisi
Effects of breast cancer on quality of life, fatigue, respiratory muscle strength and endurance
Aslıhan Çakmak, Naciye Vardar Yağlı, Melda Sağlam, Deniz İnal İnce, Cemile Bozdemir Özel, Hazal Sonbahar, Özge Müezzinoğlu, Ebru Çalık Kütükçü, Hülya Arıkan, Kadri Altundağ
EPS258Postural Deformiteler ve Solunum Problemleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Postural Deformities And Respiratory Problems With Ms Patients
Özden Canbay, Esra Doğru, Fatma Duman, Nihan Katayıfçı, İrem Hüzmeli, Bircan Yücekaya, Esra Okuyucu, Nilüfer Çetişli Korkmaz, Emine Şeker
EPS259Nöromusküler Hastalıklara Multidisipliner Yaklaşım,20 Hasta Deneyimimiz
A Multıdıscıplınary Approach To Neuromuscular Disease; Experience Of 20 Patients
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, İpek Candemir, Sakine Bahçecioğlu, Neşe Demir, Filiz Taşdemir, Fatma Şengül, Nurcan Egesel
EPS260Torakotomili Hastalarda Postoperatif Sedasyonun Algılanan Ağrı Şiddetine Etkisi
The Effect of Postoperative Sedation on Perceived Pain Severity in Patients with Thoracotomy
Anıl Özkır, Mükerrem Erdoğan, Abdullah Erdoğan
EPS261Obez Koah'lı hastalarda Düşük Şiddetteki Aerobik Training Programının Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Effects Of Mıld Aerobıc Training Programme on Blood Pressure ın Obose Patıents With Copd
Çağtay Maden, Sema Özberk, Tuba Kaplan, Birol Yamak, Dilek Yamak, Özlem Altındağ
EPS262Core Kuvvet, Solunum Kas Kuvveti ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Core Strength, Respiratory Muscle Strength and Exercise Capacity
Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Özlem Özcan, Ertuğrul Yüksel, Fatih Söke, Tuğba Göktalay
EPS263Preoperatif fiziksel aktivite düzeyinin açık abdominal cerrahi sonrası erken dönemde respiratuvar kas kuvveti üzerine etkisi: Pilot çalışma
Effect of preoperative physical activity level on respiratory muscle strength in early period after open abdominal surgery: a pilot study
İsmail Özsoy, Ersin Avcı, Seher Özyürek, Meriç Yıldırım, Didem Karadibak, Serhan Derici, Tufan Egeli
EPS264Akciğer Hastalıkları İle İlişkili Ulusal ve Uluslar Arası Birer Derneğin Yayın Organlarında Pulmoner Rehabilitasyon Alanındaki Bilimsel Yayınların Dağılımının İncelenmesi
Investigation of the Distribution of Scientific Publications about Pulmonary Rehabilitation in the Media Organs of one National Associacion and one International Association Related to Lung Diseases
Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Tuğba Arslan, Özlem Özcan, Tuğba Göktalay
EPS265Pulmoner Arteriyel Hipertanssiyonlu Hastalarda Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler
Factors Influence The Physical Activity in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension
Serap Acar, Sema Savcı, Buse Özcan, İsmail Özsoy, Ebru Özpelit, Bahri Akdeniz, Can Sevinç
EPS266Akciğer Transplantasyonu Aday Hastalarında Kognitif Fonksiyonlarla, Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyon Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
The relationship of pulmonary functions and exercise capacity with cognitive functions in the patients with terminal stage lung disease in the lung transplantation list: Pilot Study
Esra Pehlivan, Arif Balcı, Lütfiye Kılıç, Hüseyin Cem Tigin
EPS267Dispneli Olgularda Solunum Kas Gücü İle Periferik Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship Between Respiratory Muscle Strength And Peripheric Muscle Strength Of Subjects With Dyspnea
Güzin Kara, Ali Yalman, Orçin Telli Atalay, Recep Erdal, Zeynep Soğancı, Harun Taşkın
EPS268İnme’de Dispne, Fonksiyonel Durum, Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki: Ön Çalışma
Relationship Between Dyspnea, Functional Status, Fatigue, Sleep Quality and Quality of Life in Stroke: A Preliminary Study
Rüstem Mustafaoğlu, Abdurrahim Yıldız, Ebru Kaya Mutlu, Arzu Razak Özdinçler
EPS269Wedge Rezeksiyon Yapılan Olgularla Lobektomi Yapılan Olguların Solunum Kas Gücü Ve Egzersiz Kapasitesinin Karşılaştırılması
The Comparison Of Respiratory Muscle Strength And Exercise Capacity Between Subjects Underwent Wedge Resection And Subjects Underwent Lobectomy
Harun Taşkın, Orçin Telli Atalay, Gökhan Yuncu, Ali Yalman, Betül Taşpınar
EPS270Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Kinesiotape Uygulamasının Solunum Fonksiyonlarına Etkisi: Olgu serisi
Effects of KinesioTape Application on Pulmonary Function in Patients with Spinal Cord Injury: Case Series
Rüstem Mustafaoğlu, Ahmet Fakirullahoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Belgin Erhan, Necibe Berrin Gündüz
EPS271Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Merdiven Çıkma Aktivitesinin Dispne ve Kardiovasküler Parametrelere Etkisi
Effects Of Stairs Climbing Activity On Dyspnea And Cardiovascular Parameters According to Physical Activity Level
Ebru Kaya Mutlu, Rüstem Mustafaoğlu, Arzu Razak Özdinçler
EPS272Geriatrik bireylerde nefes darlığı, yorgunluk, egzersiz kapasitesi ile göğüs ekspansiyonu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
The relationship between dyspnea, fatique, exercise capacity with chest expansion and quality of life in geriatric people
Manolya Acar, Neslihan Durutürk, Dildade Dilek
EPS273Ampute ve Sağlıklı Bireylerde Solunum Sistemi ve Günlük Yaşam Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Assessment of Respiratory System and Activities of Daily Living in Amputated and Healthy Individuals
Özden Canbay, Nihan Katayıfçı, Esra Doğru, Fatma Duman, Sibel Doğru, Nilüfer Çetişli Korkmaz, Tolga Soylu, Ramazan Üren
EPS274Meme Kanserinde Radyoterapi Sonrası Diyafragmatik Solunum Egzersizinin Fonksiyonel Kapasite, Solunum Kas Kuvveti, Dispne ve Yorgunluğa Etkisi
Effects of Diaphragmatic Breathing Exercises on Functional Capacity, Respiratory Muscle Strength, Dyspnea and Fatigue After Radiotherapy in Breast Cancer Patients
Nur Selin Öztürk, Şansın Tüzün
EPS275Parkinson Hastalarında Görülen Solunumun Problemlerinin İncelenmesi
Researching Respiratory Problems with Parkinson Disease
Özden Canbay, İrem Hüzmeli, Esra Doğru, Esra Okuyucu, Emine Şeker
EPS276Masa Başı Çalışanlarda Maksimal Aerobik Kapasite, Dispne, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The relationship between maximal aerobic capacity, dyspnea, depression and quality of life at office workers
Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Arzu Razak Özdinçler
EPS277Akut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ile Periferik Kas Kuvveti Arasındaki İlişki
Relationship between Functional Exercise Capacity and Peripheral Muscle Strength in Interstitial Lung Disease Patients with Acute Exacerbations
Müşerrefe Nur Karadallı, Meral Boşnak Güçlü, Burcu Camcıoğlu, Zeynep Pelin Uğraş, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş
EPS278Hafif Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda 6 Dakika Yürüme Testi ve Merdiven Çıkma Testinin Klinik Değerlerinin Araştırılması
Investigation of Clinic Measurements of Six Minute Walk Test and Stair-Climbing Test in Patients with Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Buse Özcan, Sevgi Özalevli, İsmail Özsoy, Aylin Özgen Alpaydın, Oğuz Kılınç
EPS279Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Aneminin Klinik Sonuçlar ve Fiziksel Egzersiz Kapasite Üzerine Etkisi
Impact of Anemia on Clinical Outcomes and Physical Exercise Capacity after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Gülşah Barğı, Meral Boşnak Güçlü, Şahika Zeynep Akı, Gülsan Türköz Sucak
EPS280KOAH ve KOAH dışı akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon
Pulmonary rehabilitation in COPD and other chronic lung diseases
İpek Özmen, Elif Özarı Yıldırım, Murat Öztürk, Özgür Yılmaz, Burhan Yılmaz, Nur Uçgun, Nurgül Karagöz Yer
EPS281Kronik obstrüktif akciğer hastalarında pulmoner rehabilitasyonun rectus femoris kesitsel alanında artışın egzersiz kapasitesine etkisi
The effect the pulmonary rehabilitation in rectus femoris cross-sectional area increase and exercise capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease
İpek Özmen, Elif Özarı Yıldırım, Fevzi Özçınar, Murat Öztürk, Özgür Yılmaz, Nurgül Karagöz Yer, Nur Uçgun
EPS282İllerimizin Göğüs Hastalıkları Hastalık Yükü
Patient Load of Respiratory Diseases of Our Cities
Sedat Altin, Edhem Ünver, İsmayil Yılmaz
EPS284Erzincan ili aile hekimliği sisteminde kayıtlı KOAH'lı hasta sayısı
The number of COPD patients registered primary care system in Erzincan
Edhem Ünver, Sedat Altin, Hasan Ölmez, Gülseren Pektaş
EPS285Astım ve KOAH hastalarında hastane başvuruları: aylık dağılımı farklı mıdır?
Admission to out-patient clinic of patients with Asthma and COPD: is monthly distribution different or not?
Özlem Makbule Akbay, Emine Aksoy, Meltem Çobanağca, Dildar Duman, Selma Aydoğan, Murat Kavas, Dilek Yavuz, Özgecan Karahan, Hasan Özgen, Soner Umut Küver, Elif Durmuş, Zuhal Karakurt
EPS286The clinical gravity and radiological presentation of the pneumonia community"
Silvana Abdi Bala, Arian Cezar Mezini, Loreta Shaqir Agolli
EPS287İmmunsuprese Hastada Gelişen Herpes Simpleks Pnömonisi
Herpes Simplex Pneumonia in an Immune Suppressed Patient
Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici, Ayşe Anıl Karabulut, Kenan Ecemiş
EPS288Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Aspergillus Enfeksiyonu
Aspergillus infection with chronic obstructive pulmonary disease
Seda Beyhan Sagmen, Mehmet Ozgel, Müge Otlu Karadağ, Zeynep Orhan Taştan
EPS289Myelosupression Secondary to Linezolid Usage
Ümran Toru, Cüneyt Kahraman, Aslı Balaban, Mehmet Suat Patlakoğlu
EPS290Maligniteyi taklit eden aspirasyon pnömonisi olgusu
The case of aspiration pneumonia mimicking malignancy
Aliye Gamze Çalış, Ömer Özbudak, Aliye Candan Öğüş
EPS291Lipoid Pneumonia For Two Cases
Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Ayşe Ertürk, Servet Kayhan, Derya Gıakoup, Ünal Şahin
EPS292Necrotising Pneumonia In Syrian War Victims: Two Case Reports
Yusuf Doğan, İbrahim Koç, Abdülaziz Kaya, Serdar Doğan
EPS293A case of dental prosthesis aspiration in patient with tracheostomy
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, İlim Irmak, Ahmet Beyaz
EPS294Çorum Bölge Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Üreyen Mikroorganizmalar Ve Direnç Durumlarının 2 Yıllık Retrospektif İncelenmesi
A 2-Year Retrospective Evaluation of Microbiological Growth And Resistance Patterns In Intensive Care Unit Of The Çorum State Chest Diseases Hospital
Ayhanım Tümtürk, Özlem Erçen Diken, Semra Betül Güler
EPS295Bronşektazi Zemininde Yabancı Cisim Aspirasyon Olgusu
A case of Foreign Body Aspiration on the Basis of Bronchiectasis
Baran Gündoğuş, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Hatice Türker, Soner Umut Kuver
EPS296Bilateral diffüz infiltrasyonu olan hastada aynı anda HİV pozitifliği, tüberküloz ve pulmoner emboli olgusu
Infiltrasion of the bilateral and diffuse patient wıih HIV positıve, tuberculosis and pulmonary embolism
Hati·ce Ödümlü, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Saltuk Buğra Kaya, Uygar Ozan Atmaca, Gökhan Çınar, Ayşe Hedef, Ayşegül Polat, Mehmet Özbek, Ünal Akel, Zeynep Ayfer Aytemur
EPS297Kaviter Akciğer Lezyonu: Benzer görünümde iki farklı tanı
Cavitary Lung Lesion: Two Different Diagnosis with Similar Appearence
Mihrican Yeşildağ, Havva Kalkan, Kemal Ödev
EPS298Endobronşial tutulum gösteren bir invazive pulmoner aspergillosis olgusu (a. niger)
An invasive pulmonary aspergillosis case with endobronchial involvement (a. niger)
Miraç Öz, Aycan Akbaş, Demet Karnak
EPS299Apse ve nekrotizan pnömoni olgularının klinik özellikleri
Clinical characteristics of patients with lung abscess or necrotazing pneumonia
Burcu Yalçın Samanyolu, Melike Yüksel Yavuz, Serhat Erol, Ceyda Anar, Yasemin Özdoğan, Semra Bilaçeroğlu, Ufuk Yılmaz, Hüseyin Halilçolar
EPS300Akciğer Kitlesini Taklit Eden Pnömoni Olgusu
Pneumonia That Resembles Lung Mass
Esma Sevil Akkurt
EPS301Bronşektazi alevlenmesine bağlı yatışlar ve etken patojenler
Hospitalization due to exacerbations of bronchiectasis and causative pathogens
Fatma Esra Günaydın, Esra Ertan Yazar, Thierry Sibomana, Füsun Şahin, Nihat Karadağ, Fulya Omat, Mesut Bayraktaroğlu, Pınar Yıldız
EPS302Bronşektazide Radyolojik Yaygınlık ile Başvuru Semptomları, Solunum Fonksiyonları ve Laboratuvar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Radiological Extension and Presenting Symptoms, Respiratory Functions and Laboratory Findings in Bronchiectasis
Fulya Omak, Füsun Şahin, Nihat Karadağ, Esra Ertan Yazar, Mesut Bayraktaroğlu, Fatma Esra Günaydın, Thierry Sibomana, Pınar Yıldız
EPS303Olgu Sunumu: Ecinococcus Alveolaris
A case report: Ecinococcus Alveolaris
Berker Özkan, Berk Çimenoğlu, Hüseyin Can Yücel, Yasemin Ateş, Salih Duman, Züleyha Bingöl, Adalet Demir, Zeki Kılıçarslan, Alper Toker
EPS304İlk bulgusu ateş, kusma ve bisitopeni olan İnfluenza vakası
The first signs of fever, vomiting and various cytopenias new cases of the influenza
Osman Özdemi·r, Sevgi Pekcan, Erkan Akkuş, Kemal Güleç
EPS305Fatal Invasive Pulmonary Aspergillosis in a Neutropenic Patient: Case Report
Gülsüm Gaygısız, Fatma Yıldırım, İskender Kara, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel
EPS306Spontaneous pneumomediastinum with epidural pneumotosis due to after the gym
Behiye Deniz Kosovalı, Fatma İrem Yeşiler, Menekşe Özçelik, Mustafa Kemal Bayar
EPS307Yağ Embolisi Sendromu: Olgu sunumu
Fat Emboli Syndrome: Case report
Fulya Çiyiltepe, Hatice Uluçoban Dede, Tülay Özdemir
EPS308Nadir Pulmoner Emboli Nedeni: Sağ Ventrikül Hareketli Trombüs
A Rare Cause Of Pulmonary Embolism: Mobile Thrombi İn The Right Heart
Derya Hoşgün, Serkan Sivri, Erdal Özcan, Seval İzdeş, Serkan Taştan, Tuğba Doğan
EPS309Yoğun Bakımda Tüberküloz Olgusu
A Case of Tuberculosis in the Intensive Care Unit
Leyla Talan, Göksel Güven, Gülden Yılmaz, Aydın Çiledağ, Neriman Defne Altıntaş
EPS310Warfarin Kullanımına Bağlı Diffüz Alveoler Hemoroji Olgusu
Diffüz Alveolar Hemorrhage Case Related to Warfarin Use
Onur Yazıcı, Hasan Casım, Murat Acat, Mustafa Çörtük
EPS311Obezite evde NIV uygulanan KOAH hastalarında iyi prognoz sebebi olabilir mi?
May the obesity cause a better prognosis for domiciliary NIV prescribed COPD patients?
Hilal Altınöz, Nalan Adıgüzel, Cüneyt Saltürk, Gökay Güngör, Özlem Moçin, Huriye Takır, Feyza Kargın, Merih Balcı, Zuhal Karakurt
EPS312Klebsiella Pneumonia Pnömonisine Bağlı Pnömatosel Olgu Sunumu
A Case of Pnuematocele due to Klepsiella Pneumoniae
Resul Altuntaş, Durdu Mehmet Yavşan, Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Hanife Caner, Mustafa Göktepe, Turgut Teke, Kürşat Uzun
EPS313Yoğun bakımdaki pnömoni hastalarında Pro B tipi natriüretik peptid düzeyleri: 180 gün sağ kalıma etkisi var mı?
The level of Pro B type Natriuretic peptide levels of patients with pneumonia in the Intensive Care: Is there any effect of 180 day survival?
İpek Özmen, Cüneyt Saltürk, Feyza Kargın, Huriye Berk Takır, Rabia Sarı, Muhammet Emin Çelik, Eylem Acartürk Tuncay, Elif Yıldırım, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Zühal Karakurt
EPS314Klinik ve Radyolojik Olarak Tanı Konulan Pulmoner Endometriozis Olgusu
Clinical and Radiological Diagnosed a Case of pulmonary endometriosis
Aliye Gamze Çalış, Tülay Özdemir
EPS315Nadir Bir Plevral Efüzyon Sebebi: Urinotoraks
A Rare Cause of Pleural Effusion: Urinothorax
Derya Erkuş Örtlek, Öner Dikensoy
EPS316Perkutan Transhepatik Kolanjiyografi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum Olgusu
Pneumomediastinum Following Percutan Transhepatic Cholangiography
Derya Erkuş Örtlek, Öner Dikensoy, Murat Taner Gülşen, Ayhan Balkan, Ramazan Erdem Er, Fikri Şirin, Hatice Göktaş
EPS317Pnömonektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Solunum Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Preoperative and Postoperative Pulmonary Function Tests in Patients Who Received Pneumonectomy
Abidin Şehitoğulları, Muzaffer Yılmaz, Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Yusuf Aydemir, Ahmet Nasır
EPS318Pulmoner Alveoler Proteinozis Hastalarında Segmental Lavaj Yapalım mı?
Should we do Segmental Lavage to the Patients with Pulmoner Alveoler Proteinozis?
Onur Yazıcı, Mustafa Çörtük, Murat Acat, Erdoğan Çetinkaya, Hüseyin Utku Yıldırım
EPS319Diagnostic Distribution of Patients Admitting to Pulmonary Clinic With Chest Pain
İbrahim Koç, Yusuf Doğan, Serdar Doğan, Ayşen Dökme, Abdülaziz Kaya
EPS320Yabancı Cisim Aspirasyonu
Foreign Body Aspiration
İbrahim Güven Çoşğun
EPS321İdiopatik-Bilateral Şilotoraks Olgusu
Idiopathic-Bilateral Chylothorax Case
İbrahim Güven Çoşğun, Bayram Metin
EPS322Kotda kitle imajı veren bifid kosta olgusu: Olgu sunumu
Bifid rib which has the image of rib mass: A case report
Gülhan Ayhan, Nurettin Yiyit, Cahit Kafadar, Hasan Saygın, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan
EPS323Akciğer lezyonlarının tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonunun yeri
Value Of Transbronchial Needle Aspiration In The Diagnosis Of Lung Lesions
Erkan Ceylan, Asiye Kanbay, Nilüfer Çakanlar, Canan Gedik, Emel Güngör, Nebibe Bekar, Hatice Gözaçan
EPS324Chiliaditi Anomalisi: İki Olgu Sunumu
Chiliaditi Anomaly: Two Case Reports
Ayşe Dalli·, Sibel Öktem Ayık
EPS325Postentübasyon trakeal stenoz vakasında rastlantısal saptanan trakeal bronkus
Incidentally detected tracheal bronchus in a case of postentubation tracheal stenosis
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Seda Tural Önür, Nihal Geniş, Levent Dalar, Levent Karasulu
EPS326Orta Yaşta Tanı alan Pulmoner Agenezi Olgusu
Pulmonary Agenesis Diagnosed in mid-age
İrem Şerifoğlu, Çağatay Bölgen, Nurten Danış
EPS327Nadir rastlanan bir olgu: Swyer James MacLeod Sendromu
A rare disease: Swyer James MacLeod Syndrome
Berat Kaçmaz, Orhan Yücel, Ferhat Onur Ural, Tuncer Özkısa
EPS328Endobronşial Soliter Papillom Olgusu
A Case of Endobronchial Solitary Papilloma
Oral Menteş, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Ayperi Öztürk, Nazan Şen
EPS329Kronik Siyah Balgam: Sistemik Muayenenin Önemi
Chronic Black Sputum: Importance of Sistemic Examination
Ali Eki·nci·, Sevgi Ozan Demirok
EPS330Ovarian Hyperstimulation Syndrome with Pleural Effusion
Sedat Kuleci, Gözde Sarar, Oya Baydar, İsmail Hanta
EPS331İleri Yaş Trakeal Bronş Olgusu
Tracheal Bronchus In An Old Patient: A Case Report
Turan Aktaş, Fatma Aktaş, Zafer Özmen, Handan İnönü Köseoğlu
EPS332Santral Sinir Sistemi Tüberkülozlu Hastanın Tüberkülomlarıyla İmtihan
Test via Tuberculomas of a Patient With Central Nervous System Tuberculosis
Göksel Güven, Seda Güzeldağ, Pelin Saraçoğlu, Gülden Yılmaz, Elif Peker, Elif Şen, Kemal Osman Memikoğlu, Hasan Çağlar Uğur, Mehmet İlhan Erden, Neriman Defne Altıntaş
EPS333Tek taraflı yoğun pnömonit ile başvuran bir Dressler sendromu olgusu
A case with Dressler's syndrome presenting with a unilateral intense pneumonitis
Gönül Seven Ertürk, Şule Kaya Atalay, Nigar Dirican, Merve Pınar, Münire Çakır
EPS334Tesadüfen saptanan pulmoner tromboemboli olgusu
A case of pulmonary thromboembolism diagnosed incidentally
Ufuk Turhan, Mehmet Aydoğan, Berat Kaçmaz, Tuncer Özkısa, Seyfettin Gümüş
EPS335Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik biopsilerimizin histopatolojik sonuçları
Histopathologic resuls of our computed tomography guided transthoracic biopsy
Serpil Bulaç Kır, Gülistan Karadeniz, Sibel Doruk, Mehmet Serkan Gür, Erkan Yılmaz, Oya Nermin Sivrikoz
EPS336Yatağında Göğüs Hastalıkları Konsultasyonu Sonuçları
The Results of Bedside Pulmonary Consultations
Zeynep Katran, Mustafa Katran
EPS337Sedasyonla EBUS-TBNA yapılan geriatrik ve genç hastaların anestezik verilerinin karşılaştırılması
A comparison of anesthesic data in geriatric and younger patients underwent EBUS-TBNA under sedation
Hilal Sazak, Mehtap Tunç, Ali Alagöz, Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz, Fatma Ulus
EPS338Sağ Üst Lobektomi Sonrası Ortaya Çıkan Bronkostenoz Olgusu
A Case Report Of Bronchostenosis After Right Upper Lobectomy
Ali Cevat Kutluk, Cengiz Özdemir, Nihal Geniş, Sinem Nedime Sökücü, Celalettin Kocatürk, Ahmet Levent Karasulu
EPS339Yayma negatif ve yayma pozitif akciğer tüberkülozu ulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of smear negative and pozitive pulmonary tubercülosis cases
Fulsen Bozkuş, Selma Güler, Anıl Samur
EPS340Yedi Meme Tüberkülozu Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Seven Breast Tuberculosıs Cases
Beyhan Çakar, Aydın Çiledağ
EPS341Genç bir olguda Geç tanı: Masif plevral effüzyon
Late diagnosis in a young patient: Massive pleural effusion
Arif Hakan Önder, İsmail Bayal, Kübra Demir Önder
EPS342indeks olgu mdr olan tüberkuloz plorezi vakası
index patients with MDR tuberculosis pleurisy
Emel Çağlar, Sakine Yılmaz Öztürk, Sinem İliaz, Efsun Gonca Uğur Chousen, Merve Nizam, Mediha Gönenç Ortaköylü, Belma Akbaba Bağcı, Ayşe Bahadır
EPS343Turkish medical, nursing and midwifery students’ knowledge of and attitudes towards patients with tuberculosis
Safiye Özkan Sarılı
EPS344İnhale steroid ile tedavi edilen astımlı olguda gelişen endobronşiyal tüberküloz
Endobronchial tuberculosis developed in asthma case with treated inhaled steroid
Serap Duru, Bahar Kurt, Esra Erdemir
EPS345Turkish medical, nursing and midwifery students’ knowledge, attitudes and practices and towards patients with tuberculosis
Safiye Özkan Sarılı
EPS346İnaktif tüberkülozda KOAH sıklığı
COPD prevalence in patients with inactive tuberculosis
Serap Şimşir, Merve Yetişken, Revde Yapıcı, Besnik Brezhnica, Aylin Kayalı, Mehmet Sezai Taşbakan, Abdullah Sayıner
EPS347Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu
Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis Case
Onur Yazıcı, Mustafa Çörtük, Murat Acat, Hasan Casım
EPS348Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerin Tüberküloz Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Knowledge Level of Nurses Workingin A University Hospital on Tuberculosis
Şehrinaz Polat, Zekiye Uçar, Nurşen Denizci, Bahar Tuna, Elif Çetin, Didem Geniş
EPS349Bulmacanın cevabı hastanızın gözünde!
Answer of the puzzle in your patient's eyes!
Ayşe Gül Öney Kurnaz, Funda Yalçın, Hasan Zafer Ali Sak, Tuğba Göncü, Mehmet Gencer
EPS350Pankreas Tümörünü Taklit Eden Abdominal Tüberküloz Olgusu
Abdominal Tuberculosis Which Mimicking Pancreatic Carcinoma
Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Hatice Türker, Baran Gündoğuş, Serdar Umut Kuver
EPS351Vena kava süperioru oblitere eden ve akciğer karsinomunu taklit eden tüberküloz olgusu
A case mimicking pulmonary carsinoma and cause of vena cava obliteration
Işıl Gökdemir, Naciye Mutlu, Ayşin Durmaz, Şeyma Özden, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
EPS352Tuberculosis among Health Care Workers
Maja Zakoska, Anita Popovska
EPS353Bir Ailede Akciğer ve Akciğer Dışı Çok İlaca Dirençli Tüberküloz
Pulmonary and Extrapulmonary Multidrug Resistant Tuberculosis in a Famıly
Mehmet Nil Hıdır, Mert Aydın, Nefser Günay
EPS354Main issues of TB epidemiological indicators in Romania
Constantin Marica, Eparu Daniel, Chiotan Domnica, Tanasescu Mihaela, Mahler Beatrice
EPS355Primary adenocarcinoma of the endometrium coincide with Tuberculous lymphadenitis
Ayşe Önal Aral, Reyhan Öçalan, Heyecan Öktem, Gökhan Tulunay
EPS356Göğüs Duvarı Tüberkülozu: Olgu sunumu
Chest Wall Tuberculosis: Case Report
Muzaffer Sarıaydın, Seçil Demir, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Mehmet Ünlü
EPS357Forecasting the risk of medicinal complications from the chemical therapy in patients with multi-resistant pulmonary tuberculosis
Fatima Kudratovna Tashpulatova, Abduvahob Sahibnazarovich Baboev
EPS358Results of treatment of patients with tuberculosis and HIV
Fatima Kudratovna Tashpulatova, Abduvahob Sahibnazarovich Baboev
EPS359Surgical treatment of drug resistant forms of thoracic spine tuberculous spondylitis and pleurisy
Nuriddin Nazarovich Toychiev, Abduvahob Sahibnazarovich Baboev
EPS360Functional dyspepsia in patients with tuberculosis of the thoracic spine
Nuriddin Nazarovich Toychiev, Abduvahob Sahibnazarovich Baboev, Zulfiya Primkulovna Mahmudova
EPS361The results of surgeries at combination of destructive pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus
Sunnatilla Abulkasimov, Odil Nematov, Eson Kholboev, Akram Irgashev
EPS362Miliyer Tüberküloz Olgusu
A Case of Miliary Tuberculosis
Didem Özkan, Fatmanur Karaköse Okyaltırık, Hatice Kutbay Özçelik, Mehmet Bayram, Fatih Yakar, Kübra Aşık, Murat Sezer
EPS363A case of tuberculous lymphadenitis accompanied by tracheal bronchus
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Fulsen Bozkuş, İlim Irmak
EPS364Endobronşiyal tüberküloz
Endobronchial tuberculosis
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Esra Usta Bülbül, Pakize Sucu, Esen Akkaya
EPS365Ekstrapulmoner tüberküloz vakası: Tüberküloz Perikardit
A Case of Extrapulmonary Tuberculosis: Tuberculosis pericarditis
Serpil Bulaç Kır, Gülistan Karadeniz, Sibel Doruk, Ömer Şenarslan, Burcu Selek
EPS366Lenf Bezi Biopsisi İle Tanı Konulan Akciğer Tüberkülozu ve Tüberküloz Lenfadenit Olgusu
Pulmonary Tuberculosis and Tuberculosis Lymphadenitis Case Diagnosed by Lymph Node Biopsy
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Günal
EPS367Atipik Radyolojik Görünümlü Akciğer Tüberkülozu: İki Olgu Nedeniyle
Pulmonary Tuberculosis with Atypical radiographic Appearance: Because of Two Cases
Mehmet Recep Işık, Mahşuk Taylan, Mehmet Kabak, Ömer Faruk Sabaz
EPS368Maligniteyi Taklit Eden Tüberküloz Olgusu
Tuberculosis Mimics Malignancy
Mehmet Bayram, Kübra Aşık, Didem Özkan, Muhammed Emin Akkoyunlu, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Okyaltırık, Murat Sezer
EPS369Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu
A case of unusual extrapulmonary tuberculosis
Önder Öztürk, Gönül Seven Ertürk, İsa Döngel, İbrahim Metin Çiriş, Ahmet Akkaya
EPS370Nadir Bir Ekstra Pulmoner Tüberküloz Olgusu: Endometrium Tüberkülozu
A Rare Case of Extrapulmonary Tuberculosis: Endometrium Tuberculosis
Muzaffer Sarıaydın, Seçil Demir, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Çiğdem Özdemir, Dağıstan Tolga Arıöz, Mehmet Ünlü
EPS371Evaluation of Degree of Dependency, Behavior and Attitudes Under Smoking Cesssation Programs Planning
Safiye Özkan Sarılı
EPS372Pulmoner Nodül Takibi Yapılmış Olan Hastalarda Sigara Bırakma Davranışı
Behaviour Of Quitting Smoking In Patients Who Has Been Followed With Pulmonary Nodule
Ömer Özbudak, Fatih Üzer, Ahmet Gökhan Arslan
EPS373Pulmoner Rehabilitasyon Ekip Üyesi Adayı Olarak; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Tütün Kullanım Alışkanlığının İncelenmesi
Investigation of Tobacco Use Habits in the Physiotherapy and Rehabilitation Department Students as a Pulmonary Rehabilitation Team Member Candidate
Duygu Ilgi·n, Hayriye Kul Karaali, Özlem Özcan, Tuğba Göktalay, Ayşın Şakar Coşkun
EPS374Solunum fonksiyon testleri kısa dönem sigara bırakma başarısını etkiler mi ?
Do pulmonary function tests effect short-term smoking cessation rates?
Banu Musaffa Salepçi, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Esma Coşkun
EPS375Solunum fonksiyon testlerinde küçük havayolu obstrüksiyonu varlığı, ekspiryum havasında CO düzeyini etkiler mi ?
Does small airway obstruction in pulmonary function tests effect end-expiratory CO levels?
Banu Musaffa Salepçi, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Esma Coşkun, Nesrin Kıral, Benan Çağlayan
EPS376Electronic cigarettes efficacy show me the evidence?
Hashim Mohamed
EPS377Kısa mesaj servisi {SMS} sigara bırakma polikliniği randevularına uyumu ve sigara bırakmayı arttırır mı?
Does short message service {SMS} increase adherence to smoking cessation clinic appointments and quitting smoking?
Seda Tural Önür, Mehmet Atilla Uysal, Sinem İliaz, Ayşe Bahadır, Sibel Yurt, Didem Görgün Hattatoğlu, Mediha Gönenç Ortaköylü, Belma Akbaba Bağcı
EPS378İki uçlu duygu durum bozukluğu, sigara bırakma polikliniklerinde verilen farmakolojik tedavi öncesi gözetilmesi gereken bir durum mudur?
Is Bipolar Disorder an important situation to care before giving medicine for smoking cessation in smoking cessation clinics?
Pınar Pazarlı Bostan, Sibel Kıran, Hatice Kutbay Özçelik, Levent Kart
EPS379Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting The Success of Smoking Cessation
Duygu Fidan, Ergi Hysi, Şermin Börekçi, Ersan Atahan, Sema Umut
EPS380Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Çıraklık Öğrencilerinde Sigara Bağımlılığı
Apprenticeship Students’ Smoking Addiction In Vocational Education
Özkan Yaşayancan, Rıza Çıtıl, Nurşen Yaşayancan
EPS381Sigara Bırakma Polikliniğimizin Sigara Bırakma Oranları
Smoking Cessation Rates of Our Smoking Cessation Clinic
Perihan Çetinkaya, Ferhat Çetinkaya, Emine Kararmaz, Pelin Duru Çetinkaya, Arzu Pınar, Cihan Yücel, Bilgen Begüm Avşar
EPS382Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarımız
Results of Our Smoking Cessation Clinic
Ergi Hysi, Duygu Fidan, Şermin Börekçi, Ersan Atahan, Sema Umut
EPS383Obstriktif uyku apnesi şiddeti ile PR süresi arasındaki ilişkinin araştırılması
Research for relationship between severity of obstructive sleep apnea and PR interval period
Harun Karamanlı, Fatih Aygün, Recep Akgedik
EPS384OSA hastalarında depresif semptmların değerlendirilmesi
Assessment of depressive symptom in obstructive sleep apnea patients
Harun Karamanlı, Fatih Kayhan, Recep Akgedik
EPS385Nokturnal oksijen desaturasyonu saptanan ve saptanmayan obstrüktif uyku apne tanılı hastaların uyku verilerine göre karşılaştırılması
A Comparison Between Obstructive Sleep Apnea With And Without Nocturnal Oxygen Desaturation According To Sleep Data
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Bikemgül Özkara, Murat Köse, Ercan Kurtipek, Yüksel Terzi
EPS386Comparison of REM-related Obstructive Sleep Apnea and NREM-related Obstructive Sleep Apnea: Anthropometric and Polysomnographic Features
Aysel Sünnetçioğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Hülya Günbatar, Selami Ekin
EPS387SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Diyet Polikliniğine Gelen Hastalarda Obezite Sıklığı
Admitted patients to SDU School of Medicine Hospital Diet Policlinic the Prevalence of obesity
Mustafa Saygın, Önder Öztürk, Semih Akbulut, Fatma Kılınç, Rahime Rana Saygın
EPS388OSAS’lı Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ( RDW) Ve Ortalama Trombosit Volümü (MPV )
Erythrocytes Distribution Width (RDW) And Mean Platelet Volume (MPV) In Patients With Mild OSAS
Begüm Görgülü, Aylin Özgen Alpaydın, Kemal Can Tertemiz, İbrahim Öztura, Bahriye Oya İtil
EPS389Obstruktif uyku apnede ürik asit düzeylerinin hastalık şiddeti ile ilişkisi
Relation between serum uric acid levels and severity of obstructive sleep apnea
Züleyha Bingöl, Gonca Öcal, Bora Kıyan, Aylin Pıhtılı
EPS390Vücut Analizi ve OSAS arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigations of relationship between body analysis and OSA
Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Semih Akbulut, Ahmet Akkaya
EPS391Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda bazı göz bulguları
Ocular findings of obstructive sleep apnea patients
Sertaç Arslan, Çağatay Çağlar, Aylin Moray
EPS392Comparison of polysomnography test results with demographic characteristics of the patients researched in terms of sleep breathing disorders, a retrospective study
Deniz Doğan, Nesrin Öcal, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EPS393Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda CPAP Titrasyonu Öncesi Yapmalı mıyız Cinsiyet Ayrımı?
Should we do gender discrimination pre CPAP titration in patients with obstructive sleep apnea ?
Yasemin Karaman, Şermin Börekçi, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
EPS394Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda CPAP Titrasyon Basıncını Etkileyen Faktörler
Factors affecting CPAP titration pressure in patients with obstructive sleep apne
Şermin Börekçi, Yasemin Karaman, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
EPS395Vokal kord paralizisi ve hiperkapnik solunum yetmezliği saptanan familyal amiloidotik polinöropati olgusu
Vocal cord paralysis and hypercapnic respiratory failure in a patient with familial amyloidotic polyneuropathy
Aylin Pıhtılı, Züleyha Bingöl, Yasemin Ateş, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan
EPS396OSAS ’lı Hastalarda CPAP Tedavisinin Eritrosit Dağılım Genişliği Üzerine Etkisi
Effect Of CPAP Therapy On Erythrocytes Dıstrıbutıon Wıdth (RDW) In Patıents Wıth OSAS
Aylin Özgen Alpaydın, Begüm Görgülü, Kemal Can Tertemiz, İbrahim Öztura, Bahriye Oya İtil